Page 226 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םילקש
רוכמלו
תויצקא ותו .אל
כ״חא
טעמכ אל
עמשנ
.תוינויצהמ
ךא
הנשב
הרבעש
הלדגתנ
הרובחה
הנהו
תעכ תב האמ
רתויו
.שיא
------
.י(א וה ).וו
קסעתי
הברה
תוינויצב
אוהו היה
םינושארהמ
רשא
ודחי
םע
ררושמה
קילאיב חינה
דוסי
תוינויצהל
.הפ
םחנמ
.״יקסרובמס
םחנמ
,יקסרובמאס
ןקסע
ינויצ
בושח
,ןילרבמ תמ
ינפל םינש
תודחא
.ביבא־לתב
ונב אוה
רוסיפורפ
תועידיל
עבטה
הטיסרבינואב
תירבעה
.םילשוריב
a
טאניצימה
ירבעה
ןושארה
םיבר
םיעוט
,בושחל
יכ קר
ירחא
םימעה־תמחלמ
הנושארה
ולגתנ
ונל
םיטאניצימ
,לביטש(
,ןיקוש ץמ
,)דועו
םידחשמה
םנוהמ
תבוטל
תורפסה
תירבעה
םירפוסהו
.םירבעה
לבא אל .ןכ
רבכ
תנשב
,ו״נרת
׳ג
,ןוושחב
םסרפ
״ץילמה״ב
ןקסעה
״ןױצ־בבוח״
תוברתה־בידנו
עודיה
באזסומינולק
י ו ו וס צ יק
,הבקסוממ
דחא
ירידאמ
רחסמ התה
,היסורב
בתכמ
,יולג
רשא וב אוה
עיצמ תתל
םירשע ףלא
לבור
לעפמל
יתורפס
ירבע
והירהו
שקבמ
עיצהל
םיתעה־יבתכמב
המ
תשרוד
תבוט
.ונתורפס
םא ואב
תועצה
הלאכ המו
א ל-ןב יט
רורב .יל ךא
יקצוסיוו
שגינ זא
איצוהל
לע
ונובשח תא
ןוחריה
״חלשה״
תכירעב
.םעה־דחא
n
יקסבוחינרשט
חכש תא
ןידה
״ץילמה״ב
ןוילג 36 םוימ ח״י
רדאב ׳א
ב״סרת
םסרפ
ידוהי
דחא
ומשו
הדוהי
ןמלז
רבליז
בתכמ לא
תכרעמה
דגנ
ררושמה
לודגה
לואש
,יקסבוחינרשט
בתכש
םידליה־רישב
ילותיהה ולש
השעמ״
באזב ןב
,״באז
יכ
םיבאזה
ובשי
אורקל
םילהת
ופטעתהו
.תותילטב
ותוא רמ
רבליז
רבדמ תתר דגנ
םיגהנמ
הלאכ
והירהו
,חיכומ
יפ־לעש
ןידה
רוטפ
באזה
וא לכ
םייח־לעב
רחא
תווצממ . . .
ןואיל
ץרפ -
רפ וס
ינלופ
ריעב
ץיבוהורד
לש
היצילאג
עיפוה
ןוחרי
ירבע םשב
.״ןויצ״
איצומה
:רואל .א .ה
.קינפוז
תרבוחב
רדא־טבש
ז״נרת לש
ךויצ״
ספדנ
רופיס
םשב
איםנאב״
״!קותש
ףוריצב
:תרתוכה
בתכנ״
הפשב
תינלופ תאמ
ל י א ו ן
,ץ ר פ
קתענ
תירבעל
י״ע
המלעה
הקבר
ןאמכייר
.״םוקירטעיפ(
המלעה
תמגרתמה
הארק
ןוכנ־לא
םוגרת
ינלופ לש
עשטנאב״
״גײװש
תאמ .י .ל ץרפ
הבשחו
ותוא
.רוקמל