Page 229 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ןוכמה
רקחל
הרישה
תירבעה
דסונ
ףוסב תנש 1930
תליחת(
)א״צרת
.ןילרבב
שארב
ןוכמה דמע םוימ
ודסווה דעו ףוס וימי ברה ר״ד םייח
.ידארב
ןוכמה רבע
ירחא
הכפהמה
תיארלטיהה
תנשב
ד״צרת
םילשוריל
אוהו תעכ דחא
תודסומה
םייעדמה
םיבושחה
רתויב
.לארשי־ץראב
םייח
,ידארב
ונורכז
,הכרבל
לצא
וחורמ לע
הצובק
הנטק לש
םידמולמ
,םיריעצ
רשא
םלוכ
וחמתה
הדשב
רקחמ
טויפה
ירבעה
ושענו
וירזועל
ותואב
.ןוכמה
םלוכ ושע םהל םש
םהיתוריקחב
הדשב
הרישה
תירבעה
.םיניבה־ימיב
וידימלת לש
ידארב :םה םייח
,ןאמריש
םהרבא .מ
ןאמרבה
םחנמו
.יאלוז
ןוכמה
איצוה דע
וישכע
השמח
םיכרכ לש
תועידי״
ןוכמה
רקחל
הרישה
ךרכ(״תירבעה
ישש
דמוע
תאצל
;)םילשוריב
ינש
םיכרכ
לש
יריש
לוחה ברל השמ ןב
ארזע
טסקט(
,םירואיבו
ידי־לע .ח
;)ידארב
יטויפ
לע (יא ני
ידי .מ
;)יאלוז
רחבמ
הרישה
תירבעה
הילטיאב
לע( ידי
;)ןאמריש
יטויפ ׳ר
ןועמש רב
קחצי
לע( ידי
.)ןאמרבה
ץוח הזמ
איצוה
ןוכמה
רפסמ ןוגה לש
תוריקח
.תונטק
ןוכמל שי
ףסוא
יקנע לש
םימוליצ
די־יבתכמ
הדשב
הרישה
תירבעה
לש
.םיניבה־ימי
לחה
תנשמ 1931
הלדתשה
תירפס
ןקוש
ץרמב בר
זכרל
הכותב
םימוליצ
ךותמ
די־יבתכ
עוצקמב
טויפה
הרישהו
םירוזפה לכב
תוצרא
.לבת
םיחילש
םינוש
וחלשנ
תוירפסל
,תולודגה
ידכ
קודבל
תא
רמוחה
.ומלצלו
ירוזפ
הזינגה
םירצמבש
ורזח
ופסאנו
םימוליצב
לכמ
תוצרא
םהירוזפ
םוקמל
.דחא
תנשב
ו״צרת
ואצמנ
תירפסב
ןקוש
םילשוריב
תעשתכ
םיפלא
םימוליצ
יעטקמ
הזינגה
יפלאו
םימוליצ
די־יבתכמ
.םירחא
ןוכמה
רקחל
ןירותסמה
הלבקהו
םג
תרות
דוסה
האצמ הל
לאוג
ןמאנ אוהו
רוסיפורפה
םולש
עדונה
וירקחמב
הדשב
.הלבקה
ירחא
ובשיתה
םילשוריב
דסי
ןקוש
ןוכמ שדח
לע די
ותירפס והזו
ןוכמ
רקחל
תרות
,דוסה
תרות
הלבקה
.לארשיב
שארב
ןוכמה
דמוע .ג
.םולש
תירפס
ןקוש
הלדתשה
ףוסאל
ץבקלו
הכותב
תא
רמוחה
שורדה
ךלהמל
תוריקחה
הדשב
.הלבקה
לעפמ
םימוליצה
בחרתנ
ףאו
תרות
דוסה
הסנכנ
תרגסמל
.תאז
םויכו
הליכמ
תירפס
ןקוש
דידבתכ
ירקי
ךרע אלש
ושמתשה םהב
,םדוקמ
םהימוליצו
לש
םיבר
ןיבמ
דיה־יבתכ
םיבושחה
םיעגונה
.הלבקל
דע
וישכע
ועיפוה
הקלחמב
וז
םירפסה
:םיאבה
G. G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism
.
)ב .ג
,םולש
ויתומולח״
לש
יאתבשה ׳ר
יכדרמ
.״יזנכשא