Page 230 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

שוריפ
ע״בארה
היעשיל
יפ־לע
תוארקמ
תולודג
סופד
.האיליזאב
םג
ךרכה
םיבותכ רבכ היה
ןכומ
סופדל לבא
ללגב
תוערפה לש 10
רבמבונב
1938 אל הכז
תוארל
.רוא
)ו השש
ירדס
.הנשמ םע
שוריפ
ונבר
הידבוע
הרונטרבמ
םעו
רקיע
תופסות םוי
.בוט
ספדנ
יפ־לע
םוליצ
סופדה
אציש
ןיטטשב
תונשב
ב״כרת
ג״כרתו
םע
המכ
,םינוקית
ינשב
.םיכרכ
>ז רפס
לכיה
.שדקה
היצנאדרוקנוקה
העודיה .של
.ןרקלדנאמ
הרודהמ הינש
תנקותמ
ידי־לע .פ
.ןילוגרמ
תאצוה
ןקוש
הרשפיא
היצנאדרוקנוקהש
לש
,ןרקלדנאמ
רפס
רזעה
בושחה
רתויב
דומילב
,ך׳׳נתה רפס
תואמש
םיפלאו
םירומ
םתסו
םיליכשמ
יבבוח
ך״נתה
רשפא־יא
םהל
,ותלוז
השענ
רפסל
הוושה לכל
.שפנ
תאצוה״
ןקוש המזי
םג ןכ
איצוהל
האצוה
תנקותמ לש
טוקליה
,ינועמש
לש
הנשמ
הרות
ם״במרל
םגו לש
ד ומ ל ת ה
.יל ב ב ה
ךא
תביסמ
תוערפה
לש 10
רבמבונב
1938
הקספנ
הדובעה לכו
תינכתה
הרישעה לש
תאצוה״
ןקוש
הדשב הז אל
הלכי
דוע
.םשגתהל
.ש .ז
ןקוש
רותב
בבוח
םירפס
םסרופמ הכיז
תא
םיליפוילביבה
םירבעה
האצוהב
הדיחי
,הנימב והזו
םוליצ
ללכושמ לש
ושוריפ לש
ק״דרה לע
רפס
םילהת
תנשמ
.ז״לר
ושוריפ לש
ק״דרה
םילהתל
היה
דחא
םישוריפה
,םינושארה
וספדנש
ירחא
תאצמה
תונמוא
.סופדה
ץוח
הכרעמ לש
האצוהה
תאזה
תודלותב
סופדה
,ירבעה
תעדונ
הל
תובישח
םג
תומלשב
.החסונה
שוריפ
ק״דרה
םילהתל
אלמ
םירבד
םינווכמה
דגנ
םישוריפה
םירצונה לש
רפסה םהו
וטמשנ
תואצוהב
.תורחואמה
ת ורפס
ת ירבע
השדח
לכ
ירופיס
לאומש
ףסוי
ןונגע
ואצי
תאצוה״ב
ןקוש
ןילרבב
.םילשוריבו
ןקוש ןתנ
ךיתהל
תויתוא
תודחוימ
ליבשב
וירפס
.םיירבעה
תויתואה
הלאה
תונייטצמ
ןרודהב םגו םויכ אוה
ךישממ
סיפדהל
תויתואב
הלא תא
יבתכ
ןונגע
םירפסו
.םירחא
תאצוה״ב
ןקוש
ןילרבב אצי םג
ורפס
יעדמה לש
ןונגע
םימי״
,״םיארונ
רפס
תוגהנמ
תושרדמו
תודגאו
ימיל
םימחרה
תוחילסהו
שארל
הנשה
םוילו
םירופכה
םימילו
.םיתעבש
ןוכמה
רקחל
הרישה
ת ירבעה
ותירפס
תיטרפה לש
ןקוש
הכלה
החתפתהו
ךשמב
םירשע הנש
רתויו
דע
האציש
ללכמ
הירפס
.רתיהו
תחאל
תוירפסה
תויעדמה
תובושחה
רתויב
עוצקמב
.תודהיה
דוחיב
וזכרתנ
וחפוטו
הכותב ינש
:תועוצקמה
הרישה
תירבעה לש ימי
,םייניבה a
תרות
הלבקה
.התוחתפתהב
— טמ —