Page 232 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

לש
ןיטראמ
;רבוב
םהירקחמ
םייעדמה
לש
ןואיל ,קב
והילא
,ןאמרקיב
ואיל
,סוארטש םייח
,יקסניצוקיט
רותרא
רינאפש
.םירחאו
תאצוה״
ךקוש
םג ןכ
הגאד
האצוהל
תיראלופופ
לש לכ
תודגא
לארשי
הכימל ףסוי
יקסבצידרב
ינשב
:םיסוניכ
רוקממ
,לארשי
תודגא
.לארשי
םירפסה־תאצוה
״ןקוש״
השפיח
םיכרד
תושדח
תצפהל
רפסה
.ירבעה
איה
הטילחה
איצוהל
םירפס
םיבוט
הרוצב הפי
םיריחמבו
םיכומנ
יפ־לע
חרוא
תואצוהה
תובוטה
תויממעה
לצא
ראש
םימעה ומכ
תאצוה
Goschen
.
םשל הז
הדסונ
האצוהה
״ײרעכיבךעקאש״
תירפס(
.)ןקוש 92
םירפס
ועיפוה
האצוהב
וז
ךשמב 5
.םינש
םירפסה
,הלאה
ונייטצהש
םרודיהב
,ינוציחה
ובבחתנ
דאמ לע
להקה
רשפאו
רמאל ילב
המזוג
השקש היה
אוצמ־ל תיב
ידוהי
הינמרגב
ילב
רפס
ירפסמ
.ןקוש
קלח
לודג לש
םירפסה
םינטקה
הלאה היה
תורפס הפי
תמגרותמ
תידיאמ וא
,תירבעמ
וא
תירוקמ תאמ
םירפוס
םינמרג־םידוהי
.םיינרדומ
קלח ןוגה ןמ
םירפסה
םינטקה
הלאה ויה
םירקחמ
םיירוקמ
.םיבושח
יד
ריכזהל
תא
וירפס לש ר״ד השמ
,לבוצ
דמולמה
עונצה
,לודגה
ךרועה(
לש
ןולמה״
יחנומל
:)״היפוסוליפה
רפס״
.״תבשה
דע םויה
לכ
םירפסה
תויגולותנאהו
לע
תבשה
םיבאוש
ךותמ
ורפס
ןייוצמה
לש
.לבוצ a
הנשה״
,״תידוהיה
רפס
יסאלק
עוצקמב
.הז לא
םירפסה
,םיבושחה
ועיפוהש
האצוהב
תיממעה
,תאזה
:םיכייש
רוצק
ורפסמ לש
טדוש לע
תוקיתע
םידוהיה
טרופקנארפב
רפס(
אציש
תנשב 1714
;)טרופקנארפב
םיקרפ
ךותמ
רפס
תוישעמה
;ינמרג־ידיאה
םיקרפ
ךותמ
הרומ״
״םיכובנ
ם״במרל
ומוגרתב(
לש .א
;)ןאמטלא
היפארגויבוטבאה
לש
המלש
;ןומימ קרפ
ךותמ
ורפס לש
הידידי
ינורדנסכלאה
;)ןוליפ(
ורפס לש
טסנרא
ןומיס לע
;קילאיב
םוגרת
ינמרג לש
״רהוזה״
לע
תישארב
תאמ .ג
םולש םע
אובמ
יעדמ לע
;״רהוזה״
ףסוא לש
תורגא
ירפסו
עסמ
;לארשי־ץראמ
תורגא השמ
ןוסלדנמ לא
;ותלכ
תורפס
תונורכז
םידוהי
הפוקתמ תב שלש
תואמ
;םינש
הדגה לש חספ
דוביעב .א .ד
טדימשדלוג
האצוהה(
תיממעה
תאזה לש
תדגה חספ איה
האצוהה
תיעדמה
הבוטה
רתויב
רשא
העיפוה דע
;)וישכע
היצקורטסנוקה
לש
הירוטסיהה
תידוהיה
תאמ
;ץרג .י .פ ,רב
;״תולג״
.א .ה
,סייוו
״ײח״
ק ר פ (
ויתונורכזמ
לש לעב
רוד״ רוד
;)״וישרודו
:ןוסמומ
ץרא״
הדוהי
קרפ(״םידוהיהו
ךותמ
ורפס
לודגה לש
לודג
םינוירוטסיהה
לש
םלועה
קיתעה
רוגינסו
;)םידוהיה
תובצמ לש
םלועה
קיתעה
ידוהיה תאמ
רפס(גרבנפיר
יגולואיכרא
ליכמה
תונומת לש
תוילגתה
תויגולואיכראה
לארשי־ץראב
םישוריפו
;)ןהל
,רנילרב
ייחמ
םידוהיה
;הינמרגב
,הניה
יברה״
;״ךארכבמ
,רצאלג
— זמ —