Page 233 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

הכרע לש ריע
למנה
הפיח
חכבו
ותמזי
ושכרנ
ידי־לע
ןרקה
תמייקה
תועקרקה
ץרפמב
.הפיח
וקלח לש
ןקוש
תוחתפתהב
ת ילכלכה
לש
ץראה
יואר
רמאמל
.דחוימ
ם י ר פ ס ־ ת א צ ו ה
״ןקוש״
ן י ל ר ב ב
דוע
תנשב 1916
דביע
ןקוש
תינכת
תאצוהל
םירפס
עוצקמב
.תודהיה
יפ־לע
תינכתה
תאזה
הדסונ
זא
תדעוו
,תוברתה
הלעפש
הינמרגב
ךשמב
םינש
התמזיבו
ורבחתנ
המכ
םירפס
ואציש
רואל
האצוה־יתבב
.םינוש
תנשב 1918 םזי דחי םע
הזוחה״
,״טרופקנארפמ
םע
ץנארפ
,גייווצנזור
דסייל
הימדקא
יעדמל
תודהיה
.הינמרגב
הלועפה
תישממה
הנושארה
לש
תאצוה״
ןקוש
הלחה
תנשב 1927
ינושארו
הירפס
ועיפוה
ןילרבב
תנשב
1931 .
הליחתמ
סינכה
ןקוש תחת
ויפנכ תא
וירבח
וידידיו
,העדל
תא
רפוסה
תועדה־הגוהו
ןיטראמ
רבוב םגו תא
לאומש
ףסוי
,ןונגע
רשא ול
הגה
הביח
.תדחוימ
םמוגרת
שדחה לש
רבוב
גייווצנזורו
ך״נתל
ליחתה
עיפוהל
תיבב
םירפסה־תאצוה
לש
ינמרגה
ילרבילה
בהואהו
לארשי
טרבמל
.רדיינש
רואל־איצומה
,רכזנה
ודידי
לש
,רבוב
ןמזוה תאמ
ןקוש
דומעל
שארב
םירפסה־תאצוה
.ןקוש״
רדיינש
ראשנ
רושק םע
־תאצוה
םירפסה
״ןקוש״
דע
עגרה
ןורחאה
דע -ה מ ויק ל
ירחא
תוערפ
רבמבונ
1938 .
רחאל
ולעש
םיצאנה
ןוטלשל
תנשב 1933 ,
שיגרה
ןקוש יכ
העיגה
הנפמ־תעש
תילאקידאר
ייחב
ידוהי
.הינמרג
״ןקוש־תאצוה״
הביצה הל זא
הרטמל
םתאצוה
לש
םירפס
ךרע ־יב ר
תירבעב
תינמרגבו
ווהיש
ןיעמ
םוכיס לש
הפוקת
תינחור
הירופ
ברקב
תודהיה
תינמרגה
דוחיבו
תעונתב
.היחתה
הארנ
היה
םימיב
,םהה
העיגהש
העשה
רוצקל תא
ולובי
לש רוד
םיררועמה
םיינחורה
קיסהלו
תא
תונקסמה
תויכוניחה
.ויתולועפמ
ןמזב
הלשממה
תיצאנה
התשענ
האצוהה
םרוג
יתוברת
ינחורו
בושח
ברקב
תודהי
.הינמרג
איה
התשענ
םירפסה־תאצוהל
תידוהיה
הבושחה
רתויב
הפוריאב
.תיברעמה
םלועה
יעדמה
,ידוהי־יתלבה
רשא דוע אל היה עוגנ
,םזיצאנב
שחר
דובכ בר לא
הבוגה
יעדמה לש
ירפס
תאצוה״
.ןקוש
ךשמב
םינשה
תוטעמה
ךרעב
תנשמ(
1931 דע ףוס תנש 1938 )
האיצוה
תאצוה״
״ןקוש
ןילרבב
םירפס
.תואמל
קר לע
םידחא םהמ
ינוצרב
.בכעתהל
הלאו
:םה ינש
םיכרכה
םיבעה לש
ירפס
ןוירוטסיהה
דמולמה
קחצי
:רב
םידוהיה״
דרפסב
;״תירצונה
ושוריפ
יקנעה לש .ב
בוקעי
לע
;תישארב
םמוגרת לש
גייווצנזור־רבוב
לש
ך״נתה
:ועיפוה(
,הרות
םיאיבנ
םינושאר
םינורחאו
ירפסו
;)ת״מא
ורפס לש .א
ךאבריוא
ינשב
ם יכרכ לע
תורוק
לארשי
תפוקתב
תיבה
;ןושארה
ויבתכ לש
ץנארפ
;גייווצנזור
ויבתכ