Page 234 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

,ךקוש־תאצוה״
הננוכמ
הילעפמו
תאמ
הדוהי
לאטנזור
ה מ ל ש
ןק וש ן ־ ןמ ל ז
המלש
ןמלז
,ןקוש
דחא
יריבאמ
הישעתה
רחסמהו
הינמרגב
־םורטה
תיארלטיה
ישארמו
תודהיה
,תינמרגה
דלונ
תנשב 1877
הרייעב
,ןינוגראמ
ךלפ
.הנזופ
תולילגה
םייחרזמה
לש
,היסורפ
רקיעבו
ךלפ
,הנזופ ויה דע
ינפל
המחלמה
תימלועה
הנושארה
ןיעמה
,לודגה
רשא
הרפה תא
תודהיה
תינמרגה
תוחוכב
םיינחור
.םירופ
טעמכ לכ
ילודג
תמכח
לארשי
רודבש
ןורחאה
הינמרגב
םאצומ
ךלפמ
הנזופ וא
ךלפמ
היזלש
.הנוילעה
תולילגב
הלאה דוע אל
ומתתסנ
ירמגל
תורונצ
תודהיה
תיתרוסמה
רודהו
ריעצה
לביק םש דוע
ךוניח
ידוהי
.יתד
םייחה־תורוצ
תוידוהיה
תורייעב
תונטקה
לש
הנזופ ויה
תומוד
הברהב
תורוצל
םייחה
תורייעב
.הינלופ
הריפסומטאב
הגופס חור
תודהי
תיתרוסמ
ךנחתנ
ןקוש
.ריעצה דחי
םע
םרזה לש
ידוהי
הנזופ
,הברעמ לא
תופנ
הינמרג
,תינוכיתה
אב
ןקוש
ריעצה
בר
ץרמה לא
.ןילרב
הליחתמ
רכמתה
ולוכ
,רחסמל
רשא וב
ללס
ם יכרד
תושדח
רקיעב
הדשב
תוחתפתה
תויונח
תונזוימ
טנמטרפד(
.)םראטס
אוה היה
ץולחה לש
ןויערה
ירחסמה
הזה
הינמרגב
תימורדה
השעו
וב ליח .בר ךא
ינוצרב
דחייל הפ תא
רובידה לע
ןקוש
־איצומה
רואל
.ירבעה
דוע
וירוענב
ןייטצה
ןקוש
ותבהאב
הרותל
.רפסלו
דוע
תליחתב
תאמ
,םירשעה
ותויהב
ריעצ
,םימיל
היה
בישקמ
תואצרהל
ריבא
היפארגוילביבה
תירבעה
השמ
רדינשנייטש
ןילרבב
ליחתהו
עידוהל
תוניינעתה
הריתי
עוצקמל
.הזה
ינפמ
ותבהא
הרותל
רבחתה
לא
היצנגילטניאה
תימואלה־תידוהיה
לש
ןילרב לש
התוא
,הפוקתה
לא וגוח
לש
ןיטראמ
רבוב
לא -,וירבח ו
ותוא
גוחה
רשא
ימיב
המחלמה
הנושארה
זכרתה
ביבסמ
ןוחריל
רעד״
.״עדוי
דוע
ינפל
המחלמה
תימלועה
הנושארה
השענ
ןקוש
.ינויצל
סרגנוקב
רשעדכינשה
דבסלראקב
( 1921 )
רחבנ
רבחל
לש
הדעווה
הלכלכל
םיפסכלו
לש
תורדתסהה
.תינויצה
תנשב 1923
רחבנ
רבחל
םוירוטקרידה
לש
ןרקה
תמייקה
.לארשיל
ןקוש
האר
שארמ תא
— המ —