Page 239 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

רותב
האירק־רמוח
םה
םיחקול
תא בלה
ןורשכב
הרידחה
תושפנל
.ורבע^םימיביםייחה־תוביסמלו
לע ,
רדבל 'םחלה
“ תאמ
ם ייח
.ץ יב ו מ ר ב א
תאצוה
המידק,
”,
.קרוירינ
208
.םידומע
רפסה הזה אוה
העתפה
.המיענ
רבחמה
אוה
,ריעצ
עיגהש
הקירמאל
.ותודליב
אוה םייס תא
שרדמה־תיב
םירומל
די־לעש
תבישי
קחצי
ןנחלא
.קרוירינב
והירה
דחא ןמ
םידסימה
םינקסעהו
לש
תורדתסה
רעונה
.ירבעה
םירופיס
םינטק
םידחא
רבכ
םסרפ
ןותעב
רעונה
״בינ״ םגו
.״ראודה״ב
הנהו
ונלביק
הנתמ
וטע־ירפמ
ןאמור םלש
ללכב(
ועיפוה
הקירמאב
דע הנה
םינאמור
םידחא
,)תירבעב
ראתמה
ונל
םיעבצב
םיילאיר
םיטלובו
תא
תעפשה
רבשמה
ילכלכה
תנשב
1928
לע ייח
לעופה
ידוהיה
.קרוירינב
ןאמורה
ארקנ
ןינעב
תורמלו
ויתונורסח
םילקה
ןושלב
האצרהבו
והירה
,דיעמ יכ
לכונ
תופצל
הברה
דיתעב תאמ
רבחמה
,הזה
והנהש
ירפמ
.םוקמה
דיב״
,״לרוגה
השלש
,הוח(םירופיס
,ביבא לע
תמדא
)רכנ תאמ .ש .ל
.ק נא ל ב
תאצוה
,״ןגוע״
.קרוי־וינ
293
.םידומע
קנאלב
רבכ הנק ול
םש ןיב
יבוט
םירפסמה
םיירבעה
ונלש
וחכב
ירואיתה
ילאירה
ונונגסבו
רישעה
.יסיסעהו
וחכ בר
רפסל לע
םיסופיט
םייעקרק
,םיאירב
רשב״
״םדו
,םיטושפ
םינתיא
םהיריציב
.םהיתויווחבו
ירופיס
קנאלב
םיארקנ
דימת
ןינעב
.תוחיתמבו
ףונ״ שמש
,״רופכו
םיריש תאמ
ל א י ר ב ג
. ל י י ר פ
תאצוה
,״להוא״
.קרוירינ
80
.םידומע
ליירפ אוה
ריעצה
הרובחבש
העודיה
לש
םיררושמה
םירבעה
.הקירמאב
אוהו םג הנוש
,םהמ
ךלוה
ולולסמב
.דחוימה
אוה שדח םג
יאשונב
ויריש םגו
ינוניגב
,ונונגס שיש םהב
םושמ
תומשרתה
תימינפ
הלפעהו
.תישפנ
ה ס מ
ת ר ו ק ב ו
רקבמה
טסיאיסיאהו
עודיה
ם ה ר ב א
ן י יט ש פ א
הכיז
ונתוא
הז התע
ורפסב
שדחה
בורקמ״
,״קוחרמו
תאצוה
״להוא״
.קרוי־וינ
262
.םידומע
רפסב
אצמנ
יתש
תוסמ לע
תוליגמ
םירישה־ריש
,תורו
ןכ־ומכו
םירמאמ לע
םידחא
יבוטמ
ונירפוס
.לארש י־ץראב
ןא
שודיחה
רפסבש
,הזה יכ
ובור
שדקומ
םירפוסל
םירבעה
:הקירמאבש
,םירפסמ
,םיררושמ
.םיטסיאייסיא
ןייטשפא
הארה םג ןאכ תא
ויתולוגס
:תורקיה
אוה
רתוח
תולגל תא
רואמה תאו
ייפאה
לכבש
רפוס
ךותמ סחי
.הנבהו
ונונגס
,יטויפה
ותאצרה
תמצמוצמה
ותשגו
רשי לא
ןינעה
םיפלאמ
םינהמו
ונתוא
.דחאכ
— מ —