Page 240 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ויתופקשהב
,תוינכפהמה
רשא
בורל ןה דגנ לכ
וניגשומ
.םילבוקמה
םלוא
םג םא אל
םיכסנ
ויתועדל
,תוזעונה
והירה
לכב
ןפוא
הרגמ תא
.הבשחמה
גיהנמה
ינויצה
תועדה־הגוהו
עודיה
ברה ר״ד
ה מ לש
ן א מ ד ל ו ג
וגאקישב
דביכ
ונתוא
םעפה
ורפסב
,םע״
םלוע
,״ץראו
ומוגרתב
ירבעה לש
.ןיקלאה
תאצוה
,״ןגוע״
,קרוירינ
251
.םידומע
ןאכ
ופסאנ
ויתוסמ
וינויעו
לש
רבחמה
תולאשב
םידוהיה
.תודהיהו
םירמאמה
הלאה
םישמשמ
המורת
הנוגה
הבשחמל
תימואלה
.ונלש
ךותמ
הפקשה
תיעדמ־תירוטסיה
קימעמ
רבחמה
לכב
תולאש
ונייח
ךשמב
רודה
:ןורחאה
,תולג
ודיקפת
לש ,בר
התילכת
לש
,תודהיה
םייוניש
,תדב
רפסה
,ןבלה
דועו
- ד וע ו
אבו
ידיל
ןורתפה
ינויצה
.ידיחיה
רבחמה
רבדמ
תושק םע
ידגנתמ
ןויערה
.ימואלה
דוחיב
רר וע י
תא
וטוש לע
םיללובתמה
,םימלשה
,ןיאצחל
שילשל
.ע יברלו
והז
רפס
בותכ
,בל־יוליגב
ןואגב
ימואל
תבהאבו
.תודהיה
רפסה
יבתכ״
ק ח צ י
״ ר ב יב
ללוכ
םירקחמ
,ך״נתב
םירויצ
םיירוטסיה
םירמאמו
.ךוניחב
רפסה
ךרענ
יד י־לע
לאינד
יקסרפ
אציו
תאצוהב
תנמלא
.רבחמה
,קרוירינ
186
.םידומע
,רבחמה
היהש
הרומ
רפסה ־תיבב
הובגה
ירבעה לש
דעוו
ךוניחה
ידוהיה
,קרוי־וינב
תמ
תנשב
1941 .
םדוק ןכל הלע
לארש י־ץראל
דמילו
םש
תוצובקב
לילגה
רזחו
.קרוירינל
אוה
החמתה
רקחמב
ך״נתה דע
ליחתהש
סיפדהל
ביבא־לתב
ך״נת״
״םעל םע
קוסיפ־ינמיס
רודיסו
ינכט
.ינרדומ
רפסה
ונינפלש
ללוכ
םירקחמ
הכימב
,והימריבו
ןכרמכ
תומישר
תורצק
יפוא־ירואיתו
לש בור
יאיבנ
.לארשי
רבחמה ןנוח
ןוימדב
שוחבו
ירוטסיה
וליאכ אוה
ףתתשמ
םדקה־ייחב
לש
וניתובא
תפוקתב
תיב
.ןושאר
ךכ ־לכ
םיטעמ םה
םירפסה
םירבעה
לע
ך״נתה דע
םדקנש
הכרבב
רוביח
.הזכ
, ם י ר ו פ י ס
ת ו ז ח מ
ם יר יש ו
תורפסב
הפיה
ופסונ
ונל
ןמזב
ןורחאה
העברא
םירפס
,םיירבע
םייוארה
.בל־תמושתל
רפס״
״תוזחמה
תאמ .ה
ר ל ק ס
תאצוה
,״ןגוע״
.קרוי־וינ
416
.םידומע
רבחמה
אוה
גרותאמארד
רפסמו
ללוהמ
,תידיאב
תילגנאב
.ת ירבעבו
תא
םיאשונה
ויתוריציל
אוה
רחוב
ךותמ
רבעה
.ונלש אוה
היחמ
ונינפל
ונורשכב
ברה
תוערואמ
םישיאו
,םיירוטסיה
רבכש
.וחכשנ
והז
ורפס
ירבעה
ןושארה ובו
העשת
,ויתוזחממ
םיבותכ
ונונגסב
ירבעה
ינדמלה
.קייודמהו
הלאו
:םה יסוי
ןמ
,תרקוי
בחר
,הנוזה
םירופ״
,״טרופקנארפ
תעיסנ
,קידצה
ףסוי
הליד
,הנייר זול
,תומולחה־ריע
קידצה
,קסנזילמ
יבר
ןמחנ
,בלסארבמ
יכדרמ
לאונמע .חנ
הלא םה
,תוזחמ םגש
— טל —