Page 241 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תירוטסיה
ץביקו
לכמ
רשא
הגישה ודי תא לכ
תולאשה
תובושתהו
לש
,י״שר
רשא
התעמ
הנייהת
םיניעל
לכל
הארוה־ירומ
.לארשיב
יואר
,ןייצל
יכ
,י״שר הז
ןשרפה
יממעה
,בלה־בוט
היה
ועבטב
מ יק ל דע המכ
,רשפאש ידכ
םיענהל
תא לוע
םייחה לע
םדאה
.לארשיב
החמומה
ידומלתה
״ד ר
ם ה ר ב א
,ס י י ו ו
ימ
היהש
הצרמ
ןוכמב
תמכחל
לארשי
,השראווב
דבז ונל
רפס
ךרע ־ב ר
עוצקמב
:הז
תווהתה״
דומלתה
,״ותומלשב
תאצוה
דסומה
ןורכזל
רדנסכלא
,טוהאק
,קרוירינ
261
.םידומע
םש
םינודנ
םינינעה
:הלאה
ואצומ לש
דומלתה
,ילבבה
םוקמ
ואצומ לש
דומלתה
ותקולחו
,תוכסמל
תלאש
דומלת
ילבב
ם ירדסל
תוכסמו
תורסח
,ארמג
ולולכש
יתורפסה
לש
,דומלתה
לולכש
ונושל
דועו
םינינע
,םינוש
םינתונה ונל
גשומ
קיפסמ לע
ותומקרתה
ותושבגתהו
לש
רצואה
יקנעה
רצ וא -ה זה
תודהיה
.תורוד־ירודמ
רפס
יראלופופ
רתויב
יוארו
לכל בר
דימלתו
לכלו
ארוק
ןייעמו
אוה
רסומה״
טפשמהו
״לארשיב
תאמ ברה ״ד ר .ש
,ש וב ר ד פ
תאצוה
,״ןגוע״
,קרוירינ
241
.דומע והז
רפס
,םצמוצמ
קלוחמ
םיקרפל
,םיעצקוהמ
בותכ
ןונגסב לק
םיענו
.דאמ ימ
הצורש
תעדל תא
רסומ
תודהיה
ותרהטב
דומעלו
וילע אל
ךותמ
םימואנ
,םיימתס
אלא לע
ךמס
תויאר
תויעדמ
ךותמ יפוג
תורוקמה
ך״נתב
אצמ י-ד ומ לתב ו
תא
ושקובמ
רפסב
,הזה
אוהש
ןויזח רקי
.ונתורפסב
דוע
,רפס
והנהש
ןושאר
ונימב
תורפסב
,תירבעה
אוה
חולה״
״ירבעה
תאמ
ר ז ע י ל א
,ר ג י ד א ל
תאצוה
.ק ר ויר ינ/ ׳ת ופ וק ת ״
152
.םידומע
םנמא
םירמאמ
םינוש
תירבעב
ויה ונל
עוצקמב
הז
חכומכ(
יפל
היפארגוילביבה
ףוסב
,)רוביחה
ךא יהוז
םעפה
,הנושארה
וניכזש
רפסל
דחוימ לע ביט
חולה
,ירבעה
רואיב
ויתודוסי
ויתונובשחו
םהיטרפל
תפסותב
,תורעה
תורוקמ
תוחולו
.םיישומיש
רפסה
בותכ
תרוצב
תוכלה
תוקוספ
םיקוחו
.םירצק
ןינעה
ךבוסמה
הזה
ררבתמ
רהבתמו
וליפא
םיליחתמל
.םינוריטו
רפס
ירוקמ
ונמזבו
אוה
יבתכ״
תרוקב
״תירוטסיה
תאמ ר״ד
ן ר ה א
ק א מ י נ ק ,א
תאצוה
״םירפס״
לעש די ןרק
תוברתה
.תירבעה
,קרוירינ
276
.םידומע
,רבחמה
דחא
ינקזמ
םירפוסה
םירבעה
רודב
,הזה סניכ
רפסב הזה תא
וירקחמ לע
םישיא
םינינעו
ם״ייכנת
והילא(
,איבנה
)תלהוק
םיידומלתו
ללה(
,ןקזה
,יאמש
םופיסוי
)סויבאלפ
םיניבה־ימיבו
הידעס(
,ןואג
הדוהי
,יולה
)ם״במר
.דועו
ןכו ואב ןאכ
וירמאמ
םיעודיה
םתופירחב
לע ייח
,השמ לע
לרוג םע
,לארשי
לע
,םיאנומשחה
לע
תטיש
,םעה־דחא
לע
דיתע
,תודהיה
לע
הדגאה
תירצונה
.המודכו
ר״ד
אקנימאק
עודי
רבכ
— חל —