Page 242 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םלוא םג
עוצקמב
לש
ירפס לוח
הלכשהו
תרכינ
.המדיק
ןאכ שי
ינוצרב
ריכזהל
קר תא
םירפסה
רתויה
,םיבושח
ורישעהש
הזיאמ דצ תא
הבונתה
תיתורפסה
,ונלש
ועיפוהשו
ךות ידכ
הנשה
.הנורחאה
ת מ כ ח
ל א ר ש י
הקירמא
תירבעה
,תנייטצמ
,עודיכ
תמכחב
,לארשי
ןוויכ
םיברש
ילודגמ
םירקוחה
םיבשוי
ונתא הפ
.הנידמב
לעפמ
יתוברת־ימואל
לודג םזי
ב ק ע י
,ן א מ ו י נ
ימ
היהש
הרומ
דומלתל
שרדמה־תיבב
םירומל
,ןוטסובב
אלא
ומדיקש
תוומה תמ(
תנשב
1941 .) אוה
שקיב
לקהל תא
דומיל
דומלתה
לע םעה לעו
.םירוענה־ינב
רבכ
קיפסה
םגרתל
תירבע תא שלש
תותכסמה
תונושארה
לש
דומלת
:ימלשורי
,תוכרב
האפ
,הליגמו
תכסמו
תחא לש
דומלת
:ילבב אבב
.אעיצמ הז התע
העיפוה
תאצוהב
שרדמה־תיב
םירומל
ןוטסובב
תכסמ
תוכרב
דומלתמ
:ימלשורי
רוקמה
אוהשרמכ
םע
םוגרת
ירבע
ילולימ
ףוריצב
שוריפ
רצק
.קיפסמו
רפסה
ספדנ
,קרוירינב
170
,םידומע
הרוצב
הלודג
תכשומו
תא
.בלה
יאדכ
,ריעהל
יכ המכ
ילודגמ
לארשי
תורודב
,םימדוקה
םכותבו
׳ר
לארשי
רטנאלאס
*בא
הטישה
,תינרסומה
ומלח הז
רבכ
םגרתל תא
דומלתה
.שדוקהךושלל
לעפמ ינש
ריבסהל
תא
דומיל
תורצוא
תודהיה אוה
רפסה
הנשמ״
דיה(״הרות
)הקזחה תאמ
ונבר השמ ןב
ןומימ
הרודהמב
.תרצוקמ
ךורע
יפ ־לע
די־יבתכ
םיסופדו
,םינשי
ד ק ו נ מ
שרופמו
תפסותב
אובמ תאמ
ר״ד
ל א יט ל פ
. ם י ו ב נ ר י ב
גניש ילבופורביה .תאצוה
״ינאפמוק
רינב
.קרוי
ילושב
ןוילגה
ףסונ
שוריפ
רצק
.ת יל ג נ א ב
ופוסבו
ןולמ לש
םיחנומ
םיגשומו
םירדגומה
ידיב
,ם״במרה
םגו חול
תוארקמה
ורכזנש
הנשמ״ב
.״הרות
רפסה
ליכמ
עבראכ
תואמ
דומע
ספדנו
רדה לע ריינ
.רחבומ ףא יכ הז
,רוציק
והנה
קיזחמ
ךרעב
םירשע
השמחו
םיזוחא ןמ
.רוקמה
הברה
סופד־ישוביש
ונקות
הכירעהו
התיה
תדפקומ
.רתויב
דוקינה
רוזעי
אורקל
הנוכנ
לכ הלמ יפל
יקוח
.קודקדה
דוע
,רפס
קסועה
ירואמב
,המואה אוה
תבושת״
״י״שר
השלשב
,םיקלח
תוסנוכמ
ךותמ
די־יבתכ
ירפסו
םינושאר
םע
אובמ
תורעהו
תוחתפמו
תאמ
ברה ר״ד
ל א ר ש י
. ן י י ב נ פ ל א
וולנו
ול
ףוסבל
תורעה
תאמ
רוסיפורפה
יול
.גרובצניג
ספדנ
קרוירינב
ובו
שמחכ
תואמ
.דומע לע
רפסה הזה ונא
םיבייח
ךרבל
תמאב
תכרב
.״וניחהש״
המכ
תורוד לש
,םינואג
םימכח
םינברו
ועגעגתה
דומעל לע
וביט לש
י״שר
רותב
ק ס ופ
ה
א ל ו - ה כ ל
וכז
אלא
.טעמ
למעב
ראותי־אל
השע
רבחמה
הדובע