Page 244 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב(
)ד״שת
תאמ
לאינד
ז כ ר מ
י נח ו ר
ה ו ו ה ת מ
רחאל
וברחש
המחלמב
,תאזה
יד י־לע
,םיצאנה
ירע
לארשי
,הפוריאב
ודמשנ
הרותה־יזכרמ
םילודגה
,םש
וסנרפש תא חור
המואה
ךשמב
.תורודה
םג
תורפסה
תירבעה
,השדחה
םנמאש
רקיע
הזכרמ
רבע
,לארשײץראל
תאז־לכב
דוע
התארה
תולועפ
תונוש ןיב
המחלמה
הנושארה
דעו
ץורפ
המחלמה
תינשה
תוצראב
חרזמ
,הפוריא
:ןוגכ
,ןילופ
הטיל
.הינימורו
ךא
,וישכע
רחאל
ןברוחה
רומגה םש
יד י־לע
תוליח
,רלטיה
הראשנ
תנידמ
תירבה ־תוצרא
טעמכ
הנידמה
הדיחיה
תוצופתב
,הלוגה
תורפסהש
תירבעה
תחתפתמ
הב
.המ־־תדימב
םנמאו
םיאור
,ונחנא יכ
ךשמב
םינשה
תונורחאה
התארנ
הפ
ץראב
הלועפ
תיתורפס
תירבע
.הנוגה
ם י נ ות ע
שי ונל ןאכ
םינותע
םיירבע
םש־ילעב
:העפשה־ילעבו
ןועובשה
״ רא וד ה ״
תכירעב
םחנמ
בולוביר
הז תנש
םירשעה
,שלשו
ןוחריה
״ ןור צ ב ״
תכירעב
םייח
ץיבונרשט
הז
הנשה
,תישימחה
ןוחריהרד
ם יריעצל
״בינ״
תכירעב
בקעי
בוקאבאק
הז
הנשה
,תיששה
ןועובשהרד
ר א וד ה ״
״ ר ע ו נל
תכירעב
לאינד
ה זיק ס רפ
הנשה
,תירישעה
ןועברה
יגוגדפה
יל יב ש ״
״ ך ונ יח ה
תכירעב
יבצ
ןייטשפראש
הז
הנשה
ת יעיברה
הרדיס(
,)תינש
ןותנשה־גלפ
א פ ור ה ״
״ יר ב ע ה
תכירעב
השמ
ןרוהנייא
הז
הנשה
.הרשע־עבשה
ןכרמכ
םיעיפומ
םיפסאמה
םיעובקה
ר פ ס ״
ה נש ה
י ד ו ה י ל
״ ה ק יר מ א
תכירעב
םחנמ
בולוביר
ח״הו ו ר ״ב
דחוימה
תמכחל
לארשי
תכירעב
סחניפ
.ןיגרוח
םינותעה
םיפסאמהו
םירכזנה
רבכ
ושכר םהל דע ידכ
רשע־השמח
ףלא
םימתוח
,םיעובק
םיאצומה
םהב
ךרוצ
ינחור
.שפנ־קופיסו
־יבתכ
תעה
וחתיפ
ץורמב
ןמזה
הרובח
המלש
הדבכנו
לש
םירפוס
םירבע
לכב
:תועוצקמה
,םירקוח
,םיטסיצילבופ
,םירקבמ
,םירפסמ
םיררושמ
— הל —