Page 245 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ט0
הרױ״
״העד
ךשמב ימי
יתודמלמ
הרק
הרקמ
רשא
יכנא
יתייה וב דע
.היאר
הזו
:רבדה
דמלמה
רשא
רפכב
בורקה היה
.ירורהס
יהיו
דחאב
תולילה
םקיו
,ובכשממ
חקיו
ודיב
דחא
יקלחמ
ןחלוש״ה
״ךורע
ךליו
לא
־הדש
,תורבקה
בשיו םש
המךמז
רחאו
בש
.ובכשמל
רקובב םק
ותנשמ אלו רכ ז
המואמ
והשעממ
,הלילב שגיו לא
זגרא
םירפסה
איצוהל
םשמ תא
ןחלוש״ה
״ךורע קלח
חרוא״
״םייח
דומלל
וב
וטפשמכ
.דימת
םמותשיו
דאמ
,ותוארב
יכ
תעבראמ
יקלח
ןחלוש״ה
,״ךורע
רשא ויה
דימת
םירומש
,זגראב
דקפנ
קלחה
הרוי״
.״העד ןביו יכ אוה
ומצעב
איצוה תא
רפסה
זגראהמ
הלילב
ותכלב
,וידודנל
לבא אל עדי
הפיא
.וחינה
לחיו
שפחל
תא
רפסה
לכב
,רפכה דע
רשא
הנורחאל
עיגה
.תורבקה־הדשל
אריו
הנהו
הרוי״ה
״העד חנומ
חותפ
וינפל
תוכלהב
.תולבא
רבדה הזה
בשחנ
ויניעב
ןמיסכ ,ער
ובושבו
התיבה היה
בוצע
.דאמ
ישנא
תיבה
והולאש
עודמ
וחור
.הרס
רפסיו
םהל
שיאה לכ
רשא
,והרק
:רמאיו
׳ה״
םיהלא
עדוי
המ
םולש
.״ימא
,ותוארבו
יכ ונוגי אל רס
,וילעמ
שקיב
וינודאמ
תושר
תכלל
ריעל
ירוגמ ומא
תוארל תא
.המולש ןתיו ול
וינודא
,סוס
בכריו
דמלמה לע
םוסה לא ריע
.ומא
וכרדב
רבע
ךרדב
רפכה
רשא וב
יתנהכ
תנוהכב
.דמלמ
,יתוארבו
יכ
שיאה
זפחנ
וכרדל
ךכ ־לכ
וינפו
םיקיפמ
ןוגי
,הגאדו
יתלאש
.והרקמל
רפסיו
יל
שיאה
לככ
םירבדה
.םירכזנה
עמשל
וירבד
יתאלפתה
,דאמ
לבא אל לע
יטרפ
,השעמה
םא־יכ
דוחיב
לע
רבד
תלחמ
הדידנה
תולילב
,ללכב יכ דע התע אל
יתיאר שיא עוגנ
הלחמב .וז
םלואו
דמלמה
,ינחיטבה
יכ
ותלחמ אל
תפכיא ול
,ללכ יכ
רבכ
לגרוה הב
רבכשמ
,םימיה קרו
השעמ
הרוי״ה
״העד
חותפה
תוכלהב
,תולבא אוה אוה
ךסונה
וילע חור
,תובצע יכ
ןמיס ער אוה
.ויניעב
בכריו
שיאה
וכרדל
,האלה
אוביו
לא
,ומא
הנאצמיו
תבשוי
.תרפותו
ומא
והתלאש
תביסל
,ואוב ךא אוה הנע יכ
ףוסכנ
ףסכנ
,התוארל
ןעי יכ
ורבע
םימי
םיבר תעמ
ודרפיה
.התאמ
ירחא
רשא שפינ
תיבב ומא
םימי
םידחא
בש
רפכל
.וינודא
לבא
ונובצע
ותגאדו
אל
ופלח
ללכ
,ונממ
ןורכזו
הרוי״ה
״העד
תוכלה
תולבא אל
חכשנ
.ובלמ םויב
יששה
ובושל
הרפכה
הרבע
,העומשה
יכ
ריעב ומא
הצרפ
הרעב
,הלודג
להביו
שיאה
.דאמ
ךביו
הרמ
לילייו
,תמאב
יכ ומא התמ
הרעבב
.תאזה
רהמיו
בכריו
הריעה
עדוויו
,ול יכ
םנמא אב
:ודחפ ומא
הפרשנ
הרעבב
איהה
ךותמ(
תודלות
המלש
.)ןומימ
— דל —