Page 246 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

)בי תחת תיזה
בתכ ׳ר
םהרבא
עבס
ותמדקהב
רפסל
רורצ״
״ףסכה לע
תליגמ
:רתסא
יתויהב
לאגוטרופב
שוריגמ
אייליטשאק
הלע
יתעדב
שרפל תא
שמח
תוליגמה
יתשריפו
.ןתוא ףאו ׳ה
הרח זא
ומעב
שוריגב ינש לש
לאגוטרופ
יתחנהו
לכ
ירפס
לאגוטרופב
יתכלמנו
יבלב
איבהל
ימע
.ןובאשילל
ואב ילא
ישנא
הדוהי
ורמאו
,יל
רבעש לוק
הנחמב
לכש ימ
איצומש
רפס
תחא ותד
.תימהל
יתכלה
יתנמטו
תא
ידי־יבתכ
תחת תיז
,דחא תיז
ןנער הפי ירפ
ראות
ךפהנש יל
הנעלל
יתארקו
ול
ןולא״
,״תוכב
יכ םש
יתרבק לכ
,יניע־ידמחמ
ישוריפש
הרותה
תווצמהו
םידמחנ
בהזמ
זפמו
םהבו
יתייה
םחנתמ לע ינש ינב
תוריק
יבבל
םוחקלש
םחרכ ־לעב
רימהל
םתד אלו
םיתיאר
,רתוי
דימש
םוכילשה
תיבל
.רהוסה
יתדמעו
ןובאשילב
בורק
הששל
.םישדח
רחאל
יתיכזש ׳ה
תוכזב
יתובא
ינאיבהו
תוכלמל
סאפ
יתרכזנ
תצק המ
היהש
בותכ םש
ךורבו
׳ה
ינכיזש
רוזחל
שרפלו
תא
הרותה
תכסמו
תובא
תליגמו
תור
תליגמו
.הכיא
>ני
ל א נ ב ר ב א ה
בתכ
לאנברבאה
ונורכז
:הכרבל
לכ
םישוריפה
םישודיחהו
יתישע
רחא
יתאציש
ץראמ
,יתדלומ יכ
םדוק הז
יתייה
דורט
תורצחב
םיכלמה
אלו היה יל
יאנפ
ןייעל אלו
יתעדי
.רפס
יתילכ
לבהב ימי
יתונשו
הלהבב
תושעל
רשוע
.דובכו
ןכו
דבא
רשועה
ןינעב .ער
ירחאו
יתויה ענ דנו
ץראב
יתרסחו
ןוממה
יתשרד
לעמ
רפס .׳ה זאו
:יתרמא
ירוסח
ירסחמ
אכהו
.ינתק
)ד י
ת יב ״
״ף ס ו י
אצישכ
רפס
תיב״
״ףסוי
רמא
י״רהמה
ןב בל
רפסש הז
טעמי
תא
.תואיקבה
רזגו לע
,וידימלת
אלש
ודמלי
.וב
וגהנמו
לש
,י״רהמה
וידימלתש
ויה
םידמול
וינפל
רפס
״םירוטה״
אוהו
רמוא םהל
ורוקמ לש
לכ ןיד
.ס״שב
וימימו
אל
םלענ
ונממ
ורוקמ לש םוש ןיד
בורמ
.ותואיקב
םוי
דחא
רחאל
רזגש תא
ותריזג
עריא
ודמלש
רבד
דחא
״רוט״ב
םלעתנו
ונממ
רוקמ
.הכלהה
שפשפ אלו
.אצמ
:רמא
הארנ״ המ
רמא תיב,
׳ףסוי
.״הזל
וחתפ
ואצמו
רוקמ
ןידה
.ס״שב
םמותשנ
י״רהמ ןב ,בל
איגוסש וז
התיהש
העודי
ול
המלעתנ
ונממ
.העשל
ןד
,ותעדב ןמש
םימשה וכיז ול
יברל
ףסוי
,וראק
ורפסש
טשפתי
.םלועב
דמע
לטיבו
תא
.ותריזג
— גל —