Page 247 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

דר י
.תולוצמל
עריא
גיידש
דחא שרפ
הדוצמ
המיב לש
האיוירפ
תיברעמה
תולעהל
םיגד
הלעהו
ךירכת לש
.םיבתכ
האר תא
בתכה
המודש
בתכל לש
.םידוהי
ואיבה
ידוהיל
דחא
ישנאמ
.רמל האר
םיבתכש
ולא
ירבד
הרות ,םה
ךלה םע
גיידה
לצא
ברה ׳ר יבצ
ןירהל
היהש
םסרופמ
,ותרותב
אוה ׳ר יבצ
ןירהל
היהש
לכרמא
.לארש י־ץראל
הנק
ותוא
םימדב
םיבורמ
וסינכהו
רצואל
םירפסה
ולש
היהו
ןופס
ןומטו
ולצא
המכ
.םינש
רחאל
ותריטפ
רבע
די־בתכ
הז
השוריב
ויחאל ׳ר
אביקע
.ןירהל
אוהו
ורסמ
יסיפדמל
רימוטיז
םהו
והוסיפדה
לע ריינ האנ
תויתואב
תואנ
תוכזל תא
םיברה
םיברו
ונהנ
.ורואל
)י ימ
תונובת
׳ר
םחנמ
יטנאקירה
ותונטקב
היה
לכשה־סג
היהו
הברמ
תוינעתב
,הליפתבו
ןמש
םימשה
וביחרי
ולכש
.ובלו
םעפ
תחא
ותויהב
ללפתמ
תסנכה־תיבב
.םדרנ
הנהו
שיא
ודיבו
ילכ אלמ םימ
וריעה
ותנשמ
רמאיו
:ול
״!התש״
םקיו
תשיו אלו
םילשה
תותשל לכ
.םימה
שיאהו
ךלה
.ונניאו
׳רו
םחנמ
ךלה
תיבל
שרדמה
הנהו
ךפהנ
יהיו
שיאל
רחא
ולכשו
ריהב
ןובנו
רביחו
שוריפ
הרותה
רפסו
םיניד
ארקנה
יקספ״
״תוכלה
־תולאשו
תובושתו
ימעטו
תווצמ אלו
םילשה
תשרפ
תאזו
,הכרבה
יכ הלע לא
.םיהלאה
)אי
ב ו ט
ם י נ ב מ
׳ר
קחצי
וראק
ידילימ
אליטלוט
דרפסבש היה
ילודגמו
רודה היה
ישארו
יפולא
לארשי
לאגוטרופבש
וארק ול
אובל
םלצא
ץיברהלו
הרות
.םהיניב
וימיב
וטשפתנ
תוריזגה
וברתנו
תודמשה
דע
הרזגנש
הריזג
לע
לארשי
,דרפסבש
ורקעיש
םמוקממ
ואציו
ןמ
.ץראה
רחאלו
שש םינש
הרזגנ
התוא
הריזג ףא לע
לארשי
.לאגוטרופבש
אצי ׳ר
קחצי
םע
םילוגה
חרבו
ץראל
.המרגות
ףאו םש אל אצמ
,חונמ
לכש וינב
םירכזה
םינטקה
םע
םילודגה
ותמ
.וילע
לכמו
הבוטה
התיהש ול
ותליחתב
אל
הרייתשנ
ול אלא
הרותה
דבלב הבו היה
םחנתמ לע
דוביא
.וינב
ידכו
אלש
חכשיי
ומש
לארשיב
איצוה
ושוריפ לע
הרותה
ארקו
ול
תודלות״
,״קחצי
םהיתודלותש
לש
םיקידצ םה
םהישעמ
,םיבוטה ןיאו בוט
אלא
.הרות ןכו
אוה
רמוא
ותמדקהב
ורפסל
תודלות״
:״קחצי
שעאו״ יל םש
ירחא תומ בוט
םינבמ אוה אל
קחמנ
טשפב
שרדו
לע
הרותה וב
ינוריכזי
קחרממ
רקיע
יתדלות אוה
ירפס לע ןכ
ארקנ
תודלות
.״קחצי
- ב ל -