Page 248 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

0
י ט ו י פ
ר ז ע ל א
ר י ל ק ה
ונאצמ
,שרדמב
׳רש
רזעלא
רילקה
הצרשכ
רבחל תא
ויטויפ הלע
ע יקרל
יד י־לע םש
שרופמה
לאשו
לאכימל
ךאי״ד
םיכאלמה
םיררושמ
תא
.םתריש
בישהו
ול
:לאכימ
יפ־לע״
.״תיב־ףלא
השעו
םג אוה .ןכ
ה נשמ״
״ ה ר ות
יתאצמ
בותכ
סרטנוקב
ןשי
:ןשונ
רמא
ונבר דוד
,דיגנה יכ
רפס
הנשמ״
,״הרותה
רביחש
,ם״במרה
ליחתמ םשב
:שרופמה
דוסי״
תודוסיה
דומעו
״תומכחה
םייסמו
ןינעב
:חישמ יכ״
האלמ
ץראה
.״העד
דועו
רמא יפמ
ונבר
,ויבא יכ
רשע םינש היה
בשוי
ונבר השמ
ורדחב אלו אצי
וחתפמ דע
םייסש
ורפס
הנשמ״
.״הרות
הלילבו
ומילשהש אב ול
הארמב
ונבר
ןומיימ
ויבא
םדאו
דחא
.ומע
רמאו
ונבר
ןומיימ
:ויבא
הנה״ ךל הז השמ
.״ונבר
להבנו
ונבר
.השמ
רמאו
ול
השמ
:ונבר
יתאב״
תוארל
המ
.״תישעש
הארשכו
:רמא
רשיי״
״!ךחכ
ר וא ״
״ ע ור ז
יתכלהשכ
לארש י־ץראל
יתרבע
ךרד
אניוו
:יתרמאו
ךלא
האראו
תא
רפסה
רוא״
״עורז
ויזנג־תיבבש
לש
.רסיקה
יתאצמ
םדא
דחא
יתרמאו
:ול
הזיאב״
ךרד
םיכלוה
ויזנג־תיבל
לש
״?רסיקה
לפטנ
יל
ךלהו
.ימע
ךותב
ונאש
םיכלוה
יתרפיס
,ול
ינאש
ךלוה םשל
תוארל תא
רפסה
רוא״
.״עורז
:רמא םא ,ןכ אוב
רפסאו
ךל המ
יתעמשש
.יתמאמ
םעפ
תחא
עמשנ
לוק
החנא
תיבב יזנג
.רסיקה
:רמא המ״ לוק
״?יזנג־תיבב
ואצמ
ןתואש
תואלשלש
תוחפטמ
וז וזב
ןיעכו
לוק
החנא
אצוי
.ןהמ
ולאש
:םהימכחל
המ״ ״?הז
אלו
.ועדי
היה םש םכח
דחא
.ידוהי
:רמא
ינא״
רמוא
,םכל
רפס הז
רפס
םיניד לש
םידוהי
אוה
ורבחמו
קידצ
לודג היה
ברו
ונריעב היה
וישכעו
תצקש
ידוהי
אניוו
ודמע
תונשל
גהנממ
,םהיתובא
ותוא
קידצ
רעטצמ לע
.״רבדה
ןוויכ
עמשש
רסיקה ךכ
דמע
ואסכמ
:רמאו
וישכע״
עדוי
ינא
אלש
שיגרה
אוה־ךורב־ש ודקה
תא
יתנש
אלא
ליבשב ,הז ידכ
אלש ונשי
םידוהיה
גהנממ
.״םהיתובא
ותוא םויה ואב תכ
םישדחמה
ושקיבו
תושר ןמ
רסיקה
גיהנהל
םיגהנמ
םישדח
הליפתב
אצויכו
.הב רעג םהב
רסיקה
םאיצוהו
.הפיזנב
ת ו ל ו צ מ מ
ם י
• הז
רפסה
רוא״
״עורז
אצמנש
ונידיב
ספדנ
.די־בתכמ
די־בתכ
הז
חלשנ
הניפסב
ריעל
.תחא
הרבשנ
הינאה בלב םי לכו
רשא הב
- א ל -