Page 249 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םירופיס
םירצק לע
םירוביח
םירפסו
טקיל .ש .י
ןונגע
א ר מ ג
רמ רב בר ישא
לבבב היה
אבשכו
רדסל תא
ס״שה בשי ול ןיב ינש
םירה
םילודג
עיבשהו
תא
,םיננעה
ואבו
העברא
םיננע
והופיקהו
עבראמ
,ויתוחור
עיבשהו
תא
תוחורה
ואיביש ול
הריווא לש
.לארש י־ץרא
ןוויכו
אלמתנש לכ
םוקמה
ויתוביבס
הריווא לש
לארש י־ץרא
ליחתה
רדסמ
.ס״שה
ךכיפל לכ
דמולה
ארמג
וליפא
הצוחב
ץראל
המוד
וליאכ
בשוי
.לארש י־ץראב
ס״שה
םדא
דחא אב
ינפל ׳ר
ךורב
.שיביזממ
לאש
ותוא
המ״:ברה
״?ךישעמ
רמא :ול
הרותב״
ינא
קסוע
רבכו
יתדמל תא לכ
.״ם״שה
רמא ול
:ברה
התא״
תדמל תא לכ
ם״שה המו
דמיל
ס״שה
.״?ךתוא
. .
a
ר פ ס ״
״ ל א י זר
לכ ימ
הצורש
םיכחהל
- חקי
לכב םוי םויו תא
רפם״
לאיזר
״ךאלמה
ארקיו
וב
ושארמ דעו
.ופוס
תיבהו
רשא וב
רפסה הזה אל
ולפי
וב שא
אלו
הלבח אלו
תיחשמ אלו
.ןורסח
n
ת י ר ב ״
״ ה ח ו נמ
יתעמש
,ירוממ
ארקנש
ףרשה״
,״קסילרטסמ
היהש
ןייעמ
רפסב
תירב״
״החונמ אל
ךרדכ
םיטושה
םידמולש
ונממ
שמתשהל
תומשב
םיכאלמה
םישודקה
םירכזנש ,םש אלא ידכ
דומלל
ונממ
הוונע
תאריו
.אטח
היהשכו
עיגמ
תומשל
םיכאלמה
היה
ריסמ
ויניע םהמ אלו היה
טיבמ םהב
.ללכ
י ר פ ס
ת ומ ש נה
תומשנ
שי ןהל
םירפס
םיכורע
לע
,ןחלושה
ומכ
תוליגרש
םייחב
דומלל ןכ
ןתומב
.תודמול
השעמ
ורבעש םייוג
ךרד
תורבקה־תיב
לילב
תבש
וארו
ידוהי
דחא
ורפסו
לע
ונחלוש
ארוקו
.וב
- ל -