Page 251 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תיבגמב
תבוטל
ימכח
הרותה
,ןורבחב
לביק לע
ומצע דימ תא
.תוחילשה
רתוי
ןווכתנשמ
ץבקל
תובדנ
ןווכתנ
טקלל
תורוא
רשאב
אצמי
םירפסמ
.די־יבתכו
םויבו
׳ד
טבשב
ג״יקת ( 1753 ) אצי
םילשורימ
ךרד
ןורבח
הלעו
,םירצמל
אוהו
זא ןבכ ט״כ
.הנש
םירצממ
דדנ
תוצראל
:הפוריא
,הילגנא
,תפרצ
,זנכשא
,דנאלוה
הילטיא
.דועו
הברה
תואלת
והואצמ
יכרדב
.וידודנ
ללשה ברה
,ידיחיה
אצמש
וכרדב
חמשו
,וילע אוה
ללש
.םירפס
ןמ
ריעה
יאשריפ
(
Pfersee
)
אצי
,שפנ־יחפב
ןכײפ־לע־־ףא
םשר
:וסקנפב
םלוא״
תחא איה
יתרמא
הלעא לע
,יתפש יכ
יתיאר
תיבב
ןיצקה
׳ר ביל
יאשריפמ
רכזנה
דומלת
,םלש
בתכמהו
בתכמ ןשי
,ןשונ
בותכ לע
,ףלק לכו
ס״שה
ץבוקב
.דחא
בותכו
וב
בתכנש
ריעב
ץיראפ
)סיראפ(
דחאל
יבורקמ
וניבר
ןושמש
ץנאשמ תנש ג״ק
ףלאמ
.יששה םשו
יתיאר
ללכב
תוכסמה
,תונטק
תכסמכ
םירפוס
תוחמשו
םגו
תכסמ
םירג
הנטק
תומכב
.דאמ
יתארקו
העברא
השמחו
םיפד
תכסממ
תוירוה
יתאצמו
םש
ייונש
תואחסונ
הברה
״.דאמ
לכ וימי
רמש
ונורכזב
תוחרא
ץיראפ
,)סיראפ(
והוכילוהש
ירדחל
הירפסה
,תיתכלממה
הבש
ואצמנ
םירשע
ףלא
ם יכרכ
לש
,די־יבתכ
תשמחו
םיפלא
די־יבתכ
לש
םירפס
.םיירבע
אבשכו
ןירוטל
הילטיאב
הארו
תא
הירפסה
תיתכלממה
,םש
רמא
איהש
ףוקכ״
ינפב םדא דגנ
התוא לש
.ך ־יראפ
לכל
םוקמ אבש
שקיב
אצמו
םירפס
.די־יבתכו
םהמ
םשר תא
םהיתומש
םהינינעו
וינפל
ןיכהו
תא
רמוחה
םינבלהו
ןינבל
ורפס
םש״
.״םילודגה
םהמו
הנק
ומצעל
.םירחאלו
ותויהב
טרופקנארפב
הנק
הברה
םירפס
םתא ו
תוביתב
ןדיקפהו
דיב ׳ר
ןבואר
,רייאש
ןחלשיש
םדרטשמאל
ךרדב
.רהנה
הצרפ
הקילד
ותיבב לש ׳ר
ןבואר הז
ופרשנו
ושוכר
תושפנו
תודחא
ישנאמ
.ותיב
התואב העש היה
א״דיח
ריעב
ןיגיוומינ
רבכו
לבאתה לע
ןדבא
.םירפסה
לבא
ואובב
םדרטשמאל
אצמ
תא
תובית
םירפסה
ולצינש ןמ
.הקילדה
לכ ריע
הירקו
רקיבש
א״דיח
התיה
ויניעב
תירקל
.רפס
ריעב
הנידומ
הילטיאב
אצמ תא
רפס
,״יריאמה״
די־בתכ
לע לכ
.ס״שה
ריעב
ויגיר האר תא
יקספ״
ך״במרה
.די־בתכב
אלו
התיה
האירק
,די־בתכב
רשא
הבגש
.ונממ
ושוחב
אירבה
ויתועידיבו
תוברה
ןיחבה ןיב
םירבד
םיסחוימה
רבחמל
םניאו
ול ןיבו
םירבד
םיעבונה
וטעמ לש
.רבחמה
הברה
תועיגי
עגי
א״דיח
עובקל ןמז
ותספדה
לש לכ
,רפס
תוושהלו
תא
םיסופדה
ויהש
ינפל
ישרפמ
ותוא
,רפסה ידכ
דומעל לע ביט
.שוריפה
ויתומישר
תורצקה
לע
םירפוס
םירפסו
תורטועמ
תורעהב
תופלאמ
תואילפמו
ןרוציקב
.ןתוריהבבו
םלוע אלמ לש
תוננובתה
לפוקמ
— חכ —