Page 252 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

יבבוח
םירפס
:לארשיב
א״דיח
תאמ
לאומש .ק
יקסרימ
שיא שיא
,ותבהאו
.דב
הגשי
לכב .תע
ירשאו
שיאה
האורה םייח םע
הכאלמה
רשא
.בהא
תבהא
,םירפס
םרגאל
רצואב
םגראלו
תכסמב
,ןורכזה
ת י יש ע ו
,ם ירפס
םסיפדהל
ורבח ת נ-ם צ יפה ל ו
תחאל
וחורב
לש ׳ר
ם י יח
ף ס ו י
ד ו ד
יא ל ו ז א
וא
:רוציקב
.א״דיח
ד יל י
םילשורי
,הארנכ(
תנשב
ד״פת 1728 ) היה
.א״דיח
,ויבא
לאפר
קחצי
,היחרז
היה
ידרפס
ומאו
.תיזנכשא
ןכײפ ־לע ־ףא
םתח תא
ומצע
ט״ס
ידרפס(
.)רוהט ובר
קהיבומה
לש
א״דיח היה
ודוד ׳ר הנוי
ןובנ
רבחמ
רפסה
הפחנ״
,״ףסכב
דחא
ימכחמ
הבישיה
ראפ״
.״םיוונע
ריעצ
היה
א״דיח
םימיל
ןמזב
ותיילע לש ׳ר םייח ןב
הרותה ־שרפמ (רטע
)עודיה
.םילשוריל
תאז־לכב
קיפסה
םשבתהל
חירמ
,ותרות יפכ
אוהש
ריכזמ
ורפסב םש״
:״םילודגה
ינא״
ריעצה
יתיכז
יתייהו
ותבישיב
התמרה
יניעו
ואר
תלודג
,ותרות
רקוע ירה
,םירה
ותשודקו
אלפה
.״אלפו
וירוענמ
בהא
א״דיח
רודחל
םכותל לש
םירבד
רוקחלו
ירחא
.םשרש
ךכ יפל
והוניכ
ילעב
הצילמה
בר״
,״אישרשמ
ורמאו
הפוקש לש
םישרש
היולת ול
.וירוחאמ
הז היה םג
שרוש
ותבהא
.ם ירפסל
רקובב וייח בתכ
םלעה״
,״רבד
שמישש
דוסי
ורפסל
םסרופמה
םש״
.״םילודגה
לכו וימי
אל חינה
ומילשהלמ
.ונקתלמו
יפל
:ותעד
תומלעתה
תעדמ
אלשו
תעדמ
םירפסמ
וספדנש
וראשנשו
די־יבתכב
המרג
םילופלפל
לש
לבה
.ס רכה ־ת ורבסלו
א״דיח
קדב
םינפ־תקידב
לכ
רפס
רפסו
טילחהו
םא שי
ךומסל לע
וירבד וא .אל ךכ אוה
,רמוא
,לשמל לע
תלשלש״
״הלבקה
׳רל
םהרבא
ןב
:דואד
יוהו״
עדוי
יכ
טעמכ
יתרבעש
הזיא
םיפד ןמ
תלשלש,
׳הלבקה
אל
לוכי
ףסוי
,קפאתהל
יתיותהו
ות
,ןוילגב
הבית
,תחא
:ןוגכ
,ם״דהל
ןיא הז
,תמא
.אתיל אלו
יתיצר
םריכזהל
םשרפלו
הפ יכ
םיבר
.״םה
לעבו
רדס״
״תורודה
קיתעה
םשמ ילב
הריקח
.ןויעו
א״דיח
:ריעמ לכ״
,ןכש
ןיאש
ךומסל לע
םיסרטנוק
יאלמ
האיגשה
תועטו
.״םיקיתעמה
רשאכ ונתנ וב
וירבח תא
םהיניע
וחלשל״
קמעמ
,״ןורבח
ונייה
קוסעל
— זכ —