Page 253 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ךאוב
:הנה
הלילב
,הלילב
העשב
,הרשערכיתשה
אוב
אובת הנה
עומשל
לא
תללי
תומשנה
הלאה לאו
.ןתקנא ןכ
השעת לכ ימי
,ךייח ןכ
השעת םג
ךתמשנ
ירחא
ךתומ
םימי
,םינשו
דע
רשא
הלעי
חור
םורממ לע
ץרא םרפ
,ידמו
לובגהו
רשא
הצקב
בוחר
םידוהיה
,םרהיי
ךמע־ינבו
ולכוי
אובל
לא
הרעמה
אורקל
,םירפסב
רשא
תנמט .םש ךא ןעי
ענכנ
,ךבבל
,דיעס
םחניתו
לע
,הערה
רשא
,תישע הנה
ךצעיא ינא תא
רשא
,השעת
ןעמל
רשא
הדפית ןמ
שנועה
ארונה
,הזה
רשא ותש
:ךילע
םיתש
יכנא
לטונ
ךילע
,התאו
,דיעס טה ןזוא
,ירבדל
םא ךא
רקית
ךשפנ־תחונמ
:ךיניעב
תאז
:תישאר
לכ דוע ףסכ ,ךל
,דיעס
הברה
תונקל
םירפס
םיליעומ
םקלחל
בקעיב
םציפהלו
.לארשיב
דחש
ךפסכמ
םירפוסל
,םיינע
רשא
רצביי
םהמ
איצוהל
תא
םהירפס
.רואל לאו
ךואישי
םישנא
,רמאל יכ
קר
םירפסה
םיקיתעה
ויהי
ןוצרל
,׳הל
םירפסהו
םישדחה
לוגיפ
,המה
אל
.וצריי
,אל
,דיעמ רוד רוד
,וישרודו
רוד רוד
,וירפוסו
אלו ךל
טופשל
לע
םירבד
.הלאכ יכ
טפשמה
םיהלאל
.אוה קר
,הלא
רשא
ושעי
םירפס
ןעמל
עוצב עצב
תושעלו
,ףנוח קר םה אל
,ונוכי
םתמשנו
הריתיה
תומת
םע
םתיווג
.דחי
ךא הלא
רשא
תמאה רוא
,םתביתנל
הלא
רשא
ושקבי
תא
תמאה
לכב
םבבל
לכבו
,םשפנ
םג םא וגשי
ועתיו
ןמ
,ךרדה לא
יהלא
תוחורה
לכל
רשב אל
ףוצקי
,םהילע
יכ
הרקי
תמאה
יניעב ׳ה
םירקיו
ויניעב םג
ישקבמ
.תמאה
תאזו
:תינש
ךתאנקמ
םימכחב
םירפוסו
הנה היה םע
ךבבל
תושעל
תא לכ
רשא
ךד י־לאל
ןעמל
סורה תא
,רפסה־תיב
רשא ןנוכ
דאדגאבב
ריעה
.הקיתעה
אל בוט
רבדה
,הזה
רשא
תרמא
.תושעל
דחש
ךפסכמ
םיקהל תא
רפסה־תיב
לע
,ונוכמ
ןעמל
רשא
היהי
רוקמל
הרות
,תעדו
ואבו
םירענ
םיאמצ
רבדל ׳ה
ווירו
וב
.םנואמצ
היהו
םא
תוברב
םימיה
ואצי
ןמ
תיבה הזה
ם ירפס־ירפוס
םימכוחמ
תומשנ־יברמ
,ץראב זא״
עקבי
רחשכ
ךרוא
ךתכוראו
הרהמ
״חמצת
. . .
דיעס־לובא
בישקה
םירבדל
הלאה
וטיבהב
,הצרא יכ אל
ביהרה
ושפנב זוע
םירהל
.שאר
תולככו
קנעה
,רבדל אשנ
דיעס תא
ויניע
,אריו
הנהו
רחשה
ףקשנ
תונולחמ
.םלואה
תנומת
קנעה
הקמח
הרבע
בציתתו
לע
המוקמ
עיציב
.ןוראה דוע טעמ
הנהו
ויה
תונומתה
ןלוכ ומכ
תוטול
,לפרעב
רחשה
ךלה
ךולה
,רואו
לפרעה ־יללצ
לע
תועיצי
ןוראה
וגומנ
.וסמיו
דוע עגר
.ם ניא ו-דח א
םמוד
חור־הכנו
בש
דיעס־לובא
לא
,ובכשמ
ןשייו
.םידודנ־תנש
ןמל
םויה
אוהה
ךפהנ
דיעס־לובא
שיאל
.רחא
— וכ —