Page 255 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ספא יכ תא תוזח
ןהינפ ןה אל
לוכי
דיעס־לובא
תוארל
רואל
חריה
.ההכה אוה אל
לוכי
תוארל םג תא
הגותה
,הארונה
רשא
התיה
הכופש
לע לכ
ירוצי
.ןהינפ
תממדב
לילה
עמש
דיעס־לובא
קר
החנא
תישירח
יכב ־תלליו
הרוצע
תופחרמ
חורב
הצקמל
םלואה דעו
והצק
. . .
ח
?דיעס־לובאו
אול האר
ותוא שיא תעב
,איהה
התע־יכ
אל
לידבה
וניב ןיבו
יללצ
םיאפרה
םידמועה
םש
ןוראב לע
.תועיציה
םהומכ
התסיכ
תוומ־תרווח
תא
,וינפ
םהומכ
דמע ילב לכ
תעונת
,םייח
םהומכו
היה
ףוטע
ל יל ־תרדא
,הנבל קר
רוזא
,רוע
,ההא אל היה
וינתמב
. . .
םואתפו
הנהו
הנומת תחא
הדער
ןוראב לע תחא
תועיציה
חנצתו
טאל טאל
הצרא
ךלתו
ךולה
,ףופטו
ךולה
בורקו
לא
םוקמה
רשא
דמע
םש
.דיעס
רשאכו
ברקת
הנומתה
,וילא ןכ
לדגת ןכו
,אשנתת דע
רשא
,רתיה
תנומתל
קנע
ארונ
.דאמ
א ל ה -
,ינעדת
לאש -לדיעס
קנעה
לוקב
הממד
,הקד ךא דה
םלואה
ןופיסהו
הנש
ירחא
וירבד
לוקב שער
ארונ
דאמ
לוקכ
םערה
-,לגלגב
אלה
,ינעדת
?דיעס
בל
דיעס תמ
,וברקב יכ
לודג
דחפה
,דאמ אלו הנע
.המואמ קר
עינה
ושאר
:רמאל ,אל
!ינודא
ם י י ח -
ף ס ו י
ד ו ד
יא ל ו ז א
!יכנא אלה
?ינריכת
,יא ל וזא -
יאלוזא . .
ש ח ל-
דיעס
תקנאב
,םוד דהו
םלואה הנע
תמועל שחל
ויתפש
לוקכ
םערה
רשא
.לגלגב
ינא -
,אוה
רשא
ירפס םש״
״םילודגה
היה ךל
םיניעל
ךפסאב
תא
לכ
םירפסה
,הלאה
רשא תא
םהיללצ
התא
האור הזב
.ביבסמ
ןכ־לעו
ומש
םלוכ תא
םהיניע יב
רבדל
םיטפשמ
ךתא לע
הערה
,הלודגה
רשא
תוביסה .ונל
ה מ -
יתישע םכל ?ער
ט עמ ה -
,ונל יכ
לככ
התומת־ינב
ילע
דלח
ונלבס
,רבקה־טוביח
רובקב
םישנא
םיבוט תא
,וניתויווג
הנהו
תרבק
רובק םג תא
!וניתומשנ
- תא
?םכיתומשנ
א ל ה -
עדת םא אל
,תעדי
יכ
המשנ
תחא
שיאל שיאו
דלווי
,ץראב
יתשו
תומשנ
שיאל
םירפס ־רפוס
,םכוחמ
תומשנהו
תופדועה
,הלאה
תוזונגה
,םירפסב
רשא
ונישע
,ונייחב
תרבק םויה םש
.הרעמב
ימ
עדוי
המכ םינש
הנרובעת
התע
ןהילע חונל םש
תושובח
,ןומטב
ילבמ
חמשל בבל
,שונא
— דכ —