Page 258 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ירק י
.ריחמה
םיכאלמהו
לע
ףסכ אל
וסוחי
לעו בהז אל
,ולומחי
ומלשיו
שיאל שיאו
דיכ
םהינודא
הבוטה
.םהילע
לכו
רשא
ועמש תא
עמש
,דיעס ־לובא
רשאכ ואר ןכ
,והמת
ולאשו
שיא תא
והער
:רמאל
המ״ הז היה
,דיעס ־לובאל
הככש
הקשח
ושפנ
?םירפסב
ןה אל עדי
שיאה
.רפס ןיא
,תאז
םא־יכ ץפח
שיאה
דסיל
־רצ וא
םירפס
,ותיבב
רשא
היהי
חותפ
החוורל
ינפל
םימכח
םירפוסו
םירקוחה
לא לכ
.תילכת
ךא
רבד
לודג
השעי
שיאה
,ומעב
רבד
לודג
.דאמ
םגו
המשנ
הריתי
שוכרי
.״ול . .
,ההא אל ןכ ץעי
דיעס
.ובלב
ירחא שלש
תונש
למע
הדובעו
הבר
ופסאנ
לא
ןומרא
,דיעס
רשא
בוחרב
םידוהיה
ןאריהיטב
,הריבה
לכ
ירפס
םירבעה
רשא לע ינפ
.המדאה
אלמיו
תא ידי
םיבר
ויתרשממ
איבהל
םירדס
רצואב לכ
הדמח
.הז
ואיצויו
תא לכ
תוטמה
תואסכהו
רשא
ימלואב
ןומראה
םיהובגה
,ם ידיה ־יבחרו
ודימעיו
לא
תוריק
םימלואה
ץע־תונורא
םיפי
םיהובגו
דאמ
ןמ
דסמה דע
.תוחפטה
לעו
תועיציה
ביבסמ
ודימעה
תא
םירפסה
תואבצכ
ליח
,הכרעמב
לודגה יפל
ולדג
ןטקהו
יפל
,ונטק
םלוכ
םיכרוכמ
יכירכתב
רוע
השעמ ידי ןמא
תומשו
םירפסה
לע
םהיבג
םיחתופמ
תויתואב
בהז
,ןיע־תוביהרמ
רשא ותש דוה
רדהו
לע
חורה־תולוגס
.הלאה
השלש
םימי
היה
ןומרא
דיעס
חותפ
החוורל
ינפל
יבשוי
,ריעה
רשא
ורהנ
םינומה
םינומה
תוארל
תראפתב
רצואה
.הזה שגר
,שדוק שגר
תארי
,דובכה
אלימ תא בבל לכ
,ידוהי
רשא אב לא
לכיהה
המינפ
גנעתהל
לע
רדה
.ויתולוגס
ןה לכ
רשא הרה
הגהו
חור םע
,לארשי
זאמ היה
,יוגל
ףסאנ
דחי
לא
רצואה
.הזה ,יוה ימ
הלגי
רפע
,ךיניעמ םייח
ףסוי
דוד
!יאלוזא
המ
דחפ
בחרו
,ךבבל
אול
תלוכי
תוארל
תא לכ
תודומחה
.הלאה ןה
םירפס
,םיבר
רשא אל
,תמלח
רשאו
םג
םהיתומש אל ולע לע
,ךבבל
וצבקנ
תיבב
.הזה
בהזה־חתפמ
חתפ
ינומטמ
ךשוח יזנגו
,תורתסנ
רשא אל
וחתפנ
ינפל
ךתקושת
הזעה
!תעדל
ו
,ןימאתה -
,ןרפס ־לודבע
יכ
רבכ
ונפסא תא לכ
ירפס
?םידוהיה
ט ע מ כ -
תא
,םלוכ
.ינודא
ם א ו-
ףורשנ
תא
רצוא
,םירפסה
דבלמ
םישמוחה
,הליפתה ־ירודיסו
,ץמאתה
יכ
דחכית
המכחה
?לארשימ
ט א -
?םפרשנ
לבא
עודמ הז
ףורשנ
לאש-?םתוא
ןרפס ־לודבע
.ןוהמיתב