Page 259 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

,רפסו
יהיו ול
םיניע־תוסכל
בותכל תא
,ויבתכמ
רבדל םשב
וינודא לא
לכ
רשא
.והוצי
ה ד יגה -
,יל
,לודבע
םא
:תעדי
םיברה םה
,םירפסה
רשא
ובתכנ
רשאו
וספדנ
תאמ
םידוהיה
לע ינפ
?המדאה
ם יב ר -
,דאמ
,ינודא
יבכוככ
םימשה
.ב ורל
ל כ ות ה -
אורקל םהל
,תומשב
דחא אל
?רדענ
,א ל -
,ינודא
בגשנ
רבדה הוה
,ינממ אל
לכוא .ול
,םלוא
,ינודא שיא
אלפנ
דחא םק הו טעמ לע ינפ
,המדאה
ם י יח
ף ס ו י
ד ו ד
י א ל ו ז א
,ומש
רשא בתכ לע
רפס תא
תומש לכ
,םירפסה
רשא
ובתכנ
תפשב
,רבע
ואמ
לחה שיא
ךושמל טעב
םירפוס
לארשיב
דעו םויה
.הוה
ןיאמ ו-
עדי
שיאה
אוהה תא
תומש לכ
?םירפסה
ע נ - דנו היה
יאלווא לכ ימי
,וייח
ךליו
ריעמ
ריעל
הכלמממו
,הכלממל
לכבו
םוקמ
ואוב שרד
ירחא
ירפס
םידוהיה
רשא
,ריעב
םושריו
לע
רפס תא
תומש לכ
,םירפסה
רשא האר
ויניעב
רשאו
עמש
.םתודוא־לע
-
אצמנה
רפסה הוה
ןאריהיטב
?ותונקל
רש א כ -
,תעדי
,ינודא תיב
רחסמ
ירפסל
םירבע ןיא
ריעב
.תאוה
,ךא
,יתחמשל
אצמנ
רפסה הוה
יתיבב
לכואו
ךתרשל
,וב
.ינודא
ב וט -
!רבדה
הרהמ
האיבהו
יל תא
דפסה
,הוה
המישאו
יניע
.וילע
,יא ל ווא -
יאלווא
. . .
ךא שיא
אלפנ
היה
שיאה
יאלווא
שחל-,הוה
דיעס־לובא
ןיב וינש
וכפהב תא ילע
רפסה םש,
,"םילודגה
רשא
איבה
ול
-,ןרפס ־ל ודבע
הדיגה ,יל
,לודבע
לוכיה
לכונ
תונקל ונל תא לכ
םירפסה
םיבותכה
?הוב
ף ס כ ה -
הנעי
תא
ה נע -,לכה
ל ב א - ל וד ב ע
ףסכ בר
דאמ
שרדיי
רבדל
.הוה
ף ס כ -
ונניא
בשחנ
יניעב
הנע-,המואמל
ק ר -ד יע ס ־ל וד ב ע
אנ־רווא
רבגכ
ךיצלח
איצוהל
תא
יתבשחמ
תלועפל
,םדא יכ
ישפנב
.אוה
/
ה
תרחממ םויה
אוהה
וחלשנ
םירפס לא לכ
,םישנאה
רשא
ודמע
ירשקב
רחסמה םע
דיעס־לובא
,ימאלאסלא
יכ ונקי
ול שיא שיא תא לכ
ירפס
םירבעה
םיאצמנה
,וריעב
ילבמ
רשא
םוחת םניע לע ףסכ םא טעמ םאו
.בר
םיכאלמו
חלש
דיעס לא לכ
תוצראה
,תונידמהו
רשאב
םידוהיה
םיצופנ
:םש לא ץרא ברע
,המרגותו
ןווי
הילטיאו
דעו
תוצק
תוצרא
ברעמה
ךאוב
תפרצ
.הינאטירבו
לכבו
רשא
ואובי
םיכאלמה
םהה
םיברמ
םעה
איבהל םהל
םירפס
םיספדנ
,םיבר
םינשי
םג
,םישדח םגו
די־יבתכ
— כ —