Page 262 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תרובק
תומשנ
הדגא־רופיס
תאפ
יקוב ןב ילני
א
ינדוע רענ ןטק
הלחב
ישפנ
הרותב
.תעדו
םיעברא
הנש
ורבע ןמ
תעה
.איהה
ןכ ־לע ו
אל
שובא
םויה
תודוותהל
,םכינפל
יבהוא
,םיריעצה
תא
תואטח
.ירוענ
רקובב
,רקובב
רשאכ
ינתריעה
,ימא
הרכו
,הכרבל
יתנשמ
תכלל לא
,"רדח״ה
יתללוגתה
העשכ
המימת לע
,יבכשמ
יתידבו
םוי םוי
יבלמ
תונאות
תושדח
:םירקבל
םעפ
,יתרמא יכ
באכי
ילע
,ישאר
םעפו
,יתננואתה
יכ יבל יוד וא יכ
אריא
,ידמלממ
רשא
דיבכי
ילע
ופכא
.דאמ
םימעפלו
אל
יתרמא
,המואמ
םא־יכ
יתללונתה
לע
יבכשמ ילב
רמוא
.ם ירבד ו
,ימאו
רשא לכ
השפנ־תאשמ
,התיה יכ
היהא
,םכח ־דימלתל
הבצעתה
לא הבל
דאמ
ךבתו
.םירתסמב
לבא לכ
הלמע
תונשל תא
יכרד
אל השע לכ
.ידפ
יהיו
םויה
חראתיו
יבא ימא
,ונתיבב
ןנואתתו
ימא ילע
.וינואב יבס
טמיק תא
וחצמ
בחרה
םריו תא יתש
תובנ
,ויניע
רשא
וניבלה
,ןקוומ
טביו
ילע
םיעגר
םידחא
יתשב
ויניע
,תולודגה
רשא
וקיפה
הלמח
.ץקךיא
,ההא
אול
עקת
יתש
תוברח
יבלב
תחת
טיבהל ילע
יתשב
ויניע
תובוטה
!הלאה
ןכ ־ירחא
ארק
ילא
ינדימעיו
ןיב יתש
,ויכרב
:ינלאשיו
,בהאתה״
,ינב
עומשל
"?תוישעמ־ירופיס
ית ב ה א -
וית ינע -ד א מ
לוקב
דעור
.יכבמ
זא
רפ יס יל
ןקזה תא
השעמה
ארונה
,הזה
רשא הרק
ינפל
םינומש
.הנש
ירשב
רמס
דחפמ
יעמשב
.ותוא לכ
רמוא לכו
,הגה
רשא אצי יפמ
,ןקוה לפנ
קומע
קומע לא ךות
,ישפנ
דע יכ םג
םויה
םדוע
םיתורח לע
חול יבל
םויבכ
יעמש
.םתוא יכ
יתייה ןמל םויה
אוהה ןבל
תא ז-ב יש קמ
וניבת םג
ידעלב
דיגא
.םכל
םלוא םא
םיבהוא םג
,םתא
יד ידי
,םיריעצה
עומשל
,תוישעמ־ירופס
יננה
רפסל םכל תא
השעמה
ארונה
.אוהה
ועמשי
םימכח
ופיסויו
!חקל