Page 263 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

:ונייה וז
תדסוימה
לע
תמכח ,ןווי
לזלז
ודימלת
ללכב
הריקחב
תינויעה
תונקסמבו
,עדמה
רמואו
:החיתפב
תועדה״
תויתמאה
םישעמהו
םיחבושמה
רשפא־יא
וגשויש
ןוכנ־לא
דצמ
לכשה
,ישונאה
תויהל
לכש םדא
האול
גישהמ
םירבדה
לע
.״םתתמא
ןכ
רפכ
ןורחא
םיפוסוליפה
םייתדה
תלעותב
היפוסוליפה
,ללכב
הלאו
ויה
ינמיס
הדיריה
לודלדהו
לש
,הריקחה
הלדחש
ןימאהל
.המצעב
ובלא
ןיחבמ
השלש ינימ
:תותד
תדה
,תיעבטה
הוושה
לכל םדא
לכבו
ןמז
התויה
תדסוימ לע
שגרה
יעבטה
,םדאבש
התרטמו
קיחרהל
תא
םדאה ןמ
,הלזגה
הבנגה
החיצרהו
;המודכו
a תדה
,תיסומינה
הדסיתנש
ידי־לע םדא
קקוחמ
ןקתל
ינינע
הגהנהה
תיתרבחה
רטשמהו
,ינידמה וזו
תכלוה
הנתשמו
יפל
יכרצ
םוקמה
;ןמזהו
a תדה
,תיהלאה
תפאושה
החלצהל
תיחצנה
תיתמאהו
לש
.שפנה
תדה
תיסומנה
תגאוד
ידי־לע
טפשמה קר
ריזהל תא
שיאה ןמ
השעמה
,ערה
דועב
תדהש
תיהלאה
התנווכ
רפשל תא
םדאה
תודימב
םישעמבו
תונבלו
םלוע
,דסח הזמו
וחמצי
אליממ
םישעמה
.םיבוטה
תעפשה ובר
תיארנ
םג
,הזב
אוהש ןגמ לע
תודהיה
ינפמ
היפיקתמ
,םירצונה
חיכומו
תא
התוממור
לש
תודהיה לע
,תורצנה
רבד
היהש ,וב
,רומאכ
חרכה
,ןמזה
ליאוה
םירצונהו
וצמאתה
יעצמאב
םנוא
היפכו
אינהל תא בל ינב
לארשי
ירחאמ
תד
.םהיתובא
םג אוה
וברכ
,בשוח יכ
רפוכה
שודיחב
םלועה
תאיבבו
חישמ אוה
,אטוח ןא וניא
ארקנ
ןימ אלו אצי
הזב
ללכמ
הנומאה
.תילארשיה
״םירקיע״ה
ושענ
רפסל
ר ת ו יה
ימ מ ע ןיב לכ
הבשחמה־ירפס
םירבעה
ילגרל
ותפש
תקיודמה
הרודההו
ונונגסו
,יממעה
ושמתשהב
הברהב
ישרדמ ל״זח ףאו
רפסב
.״רהוזה״
יבר
ףסוי
ובלא
דלונ
לאירנומב
דרפסבש
תנשב 1380
ךלהו
ומלועל
תנשב
1444
,
ףוסב וימי יח
.אירושב
היה
ודימלת לש ׳ר
יאדסח
.שקשרק
תא
רפס״
״םירקיעה
רביח
תנשב
1425
,
ספדנו
הנושאר
סופדב
אניצנוס
תנשב
1485
.
רפסה
םגרותמ
המכל
תופש
.תויזעול
׳ר
ףסוי
היה
ישארמ
םירבדמה
חוכיווב
יתדה ןיב
םידוהיה
םירצונהו
הזוטרוטב
םעטמ
רויפיפאה
סוטקידנב
,ג״יה
ךראש
רתוי
.םיתנשמ
תורמל
לכ
תואלתה
םימויאהו
דצמ
הנוהכה
תירצונה
דמע ׳ר
ףסוי
רוצכ
שימלח ןגהו אלל תח
לע
,תודהיה
סחו
וליפא לע
דובכ
תודגא
,ל״זח
דוגינב
םידחאל
ןמ
דצה
ידוהיה
ובישהש
,םהיביריל
ןיאש
תודהיה
תיארחא
תודגאל
לש
םימכח
.םידיחי
ורבחמכ
ןכ םג
ורפס אוה
הגיזמ לש
רפס
ינרות
שדוקמה
דבוכמו
לע לכ
ימולש
ינומא
,לארשי
לשו
רפס
ירקחמ
קמעתמה
תולאשב
היפוסוליפה
.תיתדה
— זט —