Page 264 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

,ותחגשה
,ותלכי
,האובנה
הריחבה
תילכתהו
תירסומה
לש
.האירבה
יפל
ותעד
הנומאה
תראשהב
,שפנה
לומגב
שנועו
תיחתבו
םיתמה םה
םנמא
םירקיע
יוארש
לכל
םדא
לארשימ
ןימאהל
,םהב ןא םניא
ישרש
הרותה
רבכו״
רייוצת
תואיצמ
הרותה
,״םתלוז
ןכלו
רפוכה םהב וניא
אצוי
ללכמ
.תודהיה
םג
תאיבב
חישמה לע לכ םדא
,ןימאהל
ךא
רפוכה הב אל
ארקנ
,ןימ
אוהו
םייסמ
ןוזחב
,ילאסרבינוא
םאש
הלעי
ןוצרל
ינפל ,׳ה זא
אובי
ןוקית״
םלועה
,וללכב
תויהל
םלוכ םכש
דחא
דובעל תא
,םשה
תויהל לכ
םימעה
הפש
,תחא
םיעפשומ
ויזמ
.״ודובכ
אוה המת לע תעד
,ם״במרה
רמואה יכ
רקיע
תומלשה
אוה
,תולכשומב
קרו
םדאל
עיגהש
תומלשל
וז
אוה
םחיימ
תראשה
,שפנה
שקשרקו
,לאוש ךיא
רשפא
קינעהל
תראשה
שפנה
םדאל
לעב
לכש
חתופמ
אוהו
עשר
תחשומו
,תודמה
לולשלו
תויחצנ
שפנה
קידצמ
םימת יחה לע
ותנומא
.תלבוקמה
ףאו
ותעשבש אל
וכירעה תא
רפסה הזה
,יוארכ הנה טאל טאל
לחה
ורוא
,עקבהל
׳רו
ףסוי
ץבעי
רוא״ב
״םייחה ב״יפ
,רמוא יכ ׳ר״
יאדסח
הבג
ולכשב לע לכ
םיפוסוליפה
ונמזב ןיב
ימכחמ
לארשי
ןיב
ימכחמ
םודא
,״לאעמשיו
םגו
הזוניפש
לליה
דאמ תא
רפסה
רוא״
,ויתורגאב(״׳ה
.)טכ
׳ר
יאדסח
שקשרק
דלונ
הנולצרבב
תנשב 1340 ,
הליבו
בור וימי
.אסוגרסב
תא
ורפס
רוא״ ״׳ה
םילשה
תנשב 1410 ,
התואבו
הנש םג .תמ
אוה היה
ודימלת לש
,ן״רה
היהו
בושח
יניעב
ךלמה
,אינוגראמ
לעפו
הברה
תבוטל
םידוהיה
יד י־לע
ותולדתשה
לצא
ךלמה
.הזה אוה היה
תוישיא
הלוגד
תדבוכמו
דאמ
,ורודב ןיב
לארשיב
ןיבו
,םימעב
ותעפשהו
התיה
הבר לע לכ
ימכח
.ונמז
וימיב
הרבג
הלומעתה
תירצונה
ןיב
,םידוהיה
׳רו
יאדסח האר
תוציחנ
רבחל
רמאמ
ןושלב
תידרפסה
םשב
לוטיב״
ירקיע
,״םירצונה
ףסויו
ןבא םש בוט
ומגרת
.ת ירבעל
ןמ
יוארה דוע
,ןייצל יכ
ותפש
תירבעה
לש
רוא״ ״׳ה איה הפי
,הרישעו
ןיאש
התמגודכ
םושב
רפס
ינויע
.םיניבה־ימימ
ר פ ס
ם י ר ק י ע ה
יברל ףסוי
ובלא
אוה
רפסה
ן ו ר ח א ה
ירוביחבש
היפוסוליפה
תיתדה
תירבעה
לש
,םיניבה־ימי
בתכנו
תפוקתב
העיקשה
לש
רקחמה
.ילארשיה
םג אוה
וברכ
לודגה
שקשרק
קלוח לע
םירקיעה ־תרות
לש
,ם״במרה
אוהו
קיחרמ דוע
תכלל
וברמ
ומצמצב
תא
י ר ק י ע
ת ו ד ה י ה
ה ש לש ל
:םהו
תואיצמ
,םשה
הרות ןמ
םימשה
רכשו
.שנועו
רתי
ישרש תדה
,םיפעתסמ
,ותעדל
הלאמ
השלש
.םיישארה
םאו
שקשרק
ליטה
יפוד
היפוסוליפב
,תיתפומה
— וט —