Page 265 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ר ו א ׳ה
יברל
יאדסח
שקשרק
ףוסוליפה
ירוקמה
ןקמעהו
הזה
םידקה תא
,ורוד
ותפוקת אל
הדרי
ףוסל
,ויתועד
ךכיפלו
אל אצמ
ורפס תא
דהה
יוארה
.ונמזב אוה היה
ןושארה
ביהרהש זוע
ושפנב
קודבל
שדחמ תא
תוחנהה
,תויפוסוליפה
ולבקתנש
תומימ
וטסירא
יסכנכ ןאצ
לזרב
ךותל
תורפסה
,תירקחמה
הארהו
תודוסיהש
״םיקצומה״
,הלאה
,לוכיבכ
רופ
וררופתי
תעגב םהב
תרוקבה
תינויגהה
יתלבה
.תדחושמ
שקשרק
ררחש תא
הבשחמה
תילארשיה
ילבכמ
םיגשומ
םיגצומו
םיקיתע
לש
היפוסוליפה
,תינוויה
םניאש
יביוחמ
ןויגהה
אירבה
ללכ
,ללכו
אלא
תואצמא
תוילכש
תוחרופה
.ריוואב
ךכיפלו
אצי דגנ
תטיש
ם״במרה
,עירכהש יכ
ונילע
רכבל תא
הנקסמה
תיפוסוליפה
לע ינפ
הלבקה
תיתדה םא
עלגתי
דוגינ
,ןהיניב
תמאבו
העדה
,תיפוסוליפה
היונבה לע
תומדקה
,תוקפוסמ
ןיא
,דחכ
רתוי
הפי םג ןמ
הניחבה
,תיעדמה
רשאמ
הנומאה
תלבוקמה
.לארשיב
אוה היה
ילוא
ןושארה
,ונתורפסב
עיבהש תא
ןויערה
,לאוגה יכ
הנומאה
,תיתמאה
:ונייה תעד ,׳ה אל
הלגתת
םדאל
םלועל
ידי־לע
תופירח
,תינרקח
אלא
תועצמאב
ןואמצ בלה
לאל יח
תגירעו
שפנה
רוקמל
הבהאה
.דסחהו
תמאבו
רשפא
,רומאל
יכ
שקשרק
שידקה תא
ורקחמ
יתדה
,קומעה
ןעמל
חיכוה תא
הלוטיב
לש
הריקחה
ינינעב תד
,הנומאו
ןיעמ
הריקח דגנ
.הריקחה
םאו
ותעשב אל ויה
םיבר
ולכיש
תונהיל
ורואל לש
,שקשרק
הנה םויכ
ושענ
הברה
,ויתונקסממ
ויהש
תורזומ
,ןנמזב
תומכסומל
ןניאש
תוכירצ
,היאר
דועו
הזוניפש
ריכה תא
הכרבה
הברה
רשא
תטישב
שקשרק
תושדחתהל
הבשחמה
יתלבה
היולת היהו
עפשומ
הנממ
.דאמ
שקשרק
ומצעב
רידגמ תא
תרטמ
ורפס
קזחל תא
ירקיע
תודהיה
חיכוהלו
תותמא
הרותה
בתכבש
לעבשו
.הפ אוה
,קלוח
,רומאכ
לע
ם״במרה
ססיבש תא
תודהיה לע
תוישא
היפוסוליפה
תיזעולה
:רמואו
ףא״ ברה
לודגה
ונבר השמ ןב
,ןומיימ
רשא םע
לדוג
ולכש
תפקהו
ותגלפה
,דומלתב
בחורו
ובבל
ןיבהל
ירפסב
םיפוסוליפה
םהירמאמבו
. . .
והותיפ
,תפיו
םהיתומדקהמו
תושולחה
השע
םידומע
תודוסיו
תודוסיל
.״הרותה
אוה
בתוכ
,המדקהב
יכ
ונוצרב
בותכל
רוביח
ףיקמ תא
תועוצקמ
,תודהיה
רפסהו
רוא״ ״׳ה היה
ךירצ
תויהל קר
ןיעמ
אובמ
לעפמל
לודגה
,הזה
רשא אל אצי
.לעופל
יבר
יאדסח וניא
םיכסמ
ם״במרל
הנמש ג״י
םירקיע
,תודהיב
אוהו
דימעה תא
תרות
לארשי
לע
השש
,ם י ר ק י ע
:םהו
תעידי
,םשה
— די —