Page 266 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םשב
תומחלמ״
לע
,״׳ה
ינפמ
אצמש וב
ם ירבד
ןינעב
העידי
הריחבו
שודיחו
םלועה
םידגנתמה
יפל
ותעד
תפקשהל
.הרותה
םיבר
והובשח
ץצקמל
תועיטנב
ןוויכ
םיכסהש
רמוח״ל
״ןומדק
תאירבב
.םלועה
םג
ש״בירה
לאנברבאהו
םיקלוח
וילע לעו
ויתועד
.תוישפחה
,ץ״בשרה
ובורק
לש
,ג״בלרה
רביח
רפס
רוא״
״םייחה
בשייל לכ
תוגשהה לש ׳ר
יאדסח
שקשרק
לע
.ג״בלרה
םלוא ןיא
קפס
ךרעש
רפסה
לודג
דאמ
תורפסב
הבשחמה
,תילארשיה
ליאוה
אוהו
ןייטצמ
תויעדמב
תידוסי
יפל
בצמ
ןמזה
אוהה םגו
חורדועב
יתלב
יוצמ
ןגהל לע
ויתועד
אוהש
ןאצמ
.תויתמאל
ג״בלרה
ןיבה
הנכסהש
הלודגה
תודהיל
תינחורה
איה
הפקשהה
.תיטסילאירטמה
ךכיפל םשל
סוסיב
תודהיה אוה
האור
חרכה
רותסל
תא
תעד ןבא
,דשר
םלועהש
ארבנ
תרזעב חכ
י נ כ מ
עובטה
)יטננימיא(
,רמוחב
אוהו
,חיכומ
ונילעש
ןימאהל
ם צ ע ב
ל ד ב נ
יל כ ש
ארבש
תא
.םלועה
םאתהב
הזל אוה
דגנתמ םג
תעדל
רדנסכלא
יסודרפה
,שפנה־תרותב
רמאש יכ ןיא
שפנל
תואיצמ
,תימצע אלא איה קר
ה נ כ ה
,דבלב
רמולכ קר
רישכמ
לבקל
םיכילהת
םייכיספ
םיאבה
וילא
תובסמ
ץוחמש
,שפנל
ג״בלרהו
,טילחמ יכ
שפנה איה םצע
ינחור
לעב
תושי
,תימצע
ונייה
לכש״
.״לדבנ
םג
ותכרעהב
התפנה
ךרעב
היפוסוליפה
תיגולואיתה
ךלה
תובקעב
,ם״במרה
םאש
היהי
דוגינ
ןיב
הרותה ןיבו
,עדמה
םיכירצ
שרפל תא
הרותה
םיאתתש
.הריקחל
:רמולכ
אוה״
ראובמ
ומכ
ראיבש
ברה
הרומה
,ל״ז
אוהש
יואר
ןימאנש המ
ראבתיש
ותתמא
דצמ
,ןויעה םאו היה
קולחתש
וילע
הרותה יפל המ
האריש
יטושפמ
,הירבד
הנה
יואר
ושרופיש
םירבדה
םהה
ךרדב
ותואיש לא
.״ןויעה
ג״בלרה היה םכח
לודג
םסרופמו
ורודב
תומכחב
הסדנהה
הנוכתהו
האופרהו
תועידיבו
עבטה
עיגהו
ןהב
הגרדמל
לש
רקוח
ירוקמ
לעב
םישודיח
תואצמאו
.תויעדמ
דלונ
ריעב
סלוינאב
תפרצבש
,תימורדה
יחו
1288-1344
. אוה
רביח
רפס
לעב השש
םיקלח
תמכחב
.הנוכתה
רויפיפאה
םנמלק
יששה הווצ דוע
ייחב
ג״בלרה
םגרתל
קלח
ונממ
,תימורל
םגו
ןכותה
םסרופמה
רלפק
לדתשה
גישהל תא
רפסה
.הזה
ג״בלרה היה
ןב ותב לש
,ן״במרה
היהו
םג
לודג
הרותב
ש״בירהו
ףא
ודגנתהב
ותטישל
תירקחמה
,הדומ יכ
םכחה״
׳ר יול ל״ז םג אוה היה םכח
לודג
.״דומלתב
ושוריפ לש
ג״בלרה לע
ך״נת אוה םג ןכ לע
דוסי
הריקחה
,תיעדמה
ץמאתמו
ראבל המכ
םיסנ
ארקמב לע
ךרד
,עבטה הזו היה
תחא
תובסה
תודגנתהל
וילא
דצמ המכ
ימכחמ
.הרותה אוה
ץמאתמ
,תוארהל
לכבש
רופס
ארקמב
ןומט
רסומ
לכשה
תורוהל
תא
םדאה
רשייל
,ויתודימ
ילבמ
איצוהל
תא
רפוסמה
,וטושפמ
ומכ
ושעש
ילעב
אירוגילאה
דע
ם״במרה
דעו
.ללכב