Page 267 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תא
תרטמ
רפסה
רידגמ
ם״במרה
:ותמדקהב
ראבל״
תוקפס
תדה
תוארהלו
תותמא
הירתסנ
רשא
םימלענ
תנבהמ
.״ןומהה
רפסה
קלחנ
השלשל
.םיקלח
קלחה
ןושארה
שדקומ
תריקחל
תואיצמ םשה
ותודחאו
תטלחומה
תקחרהו
המשגהה
יראתב
,םשה
תילכתלו
וז
שריפ תא
םיבותכה
אלש
םתרוצכ
םיברו
ןמ
םילבוקמה
וארק רגת לע
הטשפהה
הרומגה לש
גשומ םשה
ופרטצנו
בקע תאז
יביריל
.״הרומה״
קלחה
ינשה ןד
תטישב
וטסירא
תריתסבו
ותעד
רבד ־לע
תומדק
,םלועה
תראובמו
וב םג
תוהמ
האובנה
.תילארשיה
קלחה
ישילשה
קסוע
השעמב
תישארב
השעמו
הבכרמה
ףוסבלו
ואב
ימעט
תווצמ
,הרותה
ינפמ
לכש
הווצמ איה
וא
דמלתהל״
תודמב
תובוט וא
ריהזהל
תודיממ
,״תוער
דחימו
תא
ורוביד
לע
,תודימה־תרות
,ועבקב יכ
הדימה״
תעצוממה
איה
.״הרחבנה
םש
רפסה
ורוקמב
יברעה אוה
טאלאלד״
,ךיריאח ־לא
רבחתנו
ןר ע ל
תנשב א״ד
.ן״קתת
ימכח
לינול
ושקיב ןמ
ם״במרה
ומגרתל
,תירבעל
אוהו
בישה
,םהל יכ
החמשב
הלודג
היה
השוע תאז
בישהל״
הלזג לא
,״םילעבה
ךא
ינפמ
ותשלוח
ותנקזו
ןיא
וחכב
,ותושעל
עיצמו
םהל תא ׳ר
לאומש
ןבא
ןובת
רותב
.םגרתמ
םנמאו
׳ר
לאומש
הארה
ם״במרהל
תא
םוגרתה
ירבעה םרט
םסרפתנ
אצמו
ןח
ויניעב םגו
םיכסה םשל
ירבעה
הרומ״
.״םיכובנ
םג ׳ר
הדוהי
יזירחלא
םגרית
ותוא
ןושלב הלק
,תפטושו
ךא ןבא
ןובת
חתומ
תרוקב השק
שוריפב
םילמה
תורזה
״הרומ״בש לע
ומוגרת לש
,יזירחלא
וניאש
,קייודמ
םנמאו
ומוגרת לש ןבא
ןובת
טשפתנ
לכב
.לארשי
רוקמה
יברעה לש
״הרומה״
ספדנ
הנושאר
לע ידי קנומ
תנשב
1856-66
. ןמז
טעומ
ירחא
ותעפוה
קתענ
,תימורל
ךכ־רחאו
המכל
תופש
.תורחא
תילגנאל
ומגרית
רדנלדירפ
ןודנולב 1904 , םשב
Guide to the Perplexed
.
ר״ד
הדוהי
ןאמפיוק
םילשוריב
םיפדה ינש
םיקלח ןמ
םוגרתה
ירבעה לש
ןבא
ןובת
האוושהב
רוקמל
יברעה
ףוריצב
רואיב
.טרופמ לכ
רפסה
והנה
דקונמ
.קסופמו
ראש
םיקלחה
םידמוע
עיפוהל
.בורקב
0
ת ו מ ח ל מ
׳ה
יברל יול ןב
ןושרנ
שי
םיבשוחש תא
ג״בלרה
ףוסוליפל
ירבעה
,ןורחאה
ףא
ואבש
וירחא
תועד־יגוה
םילודג
שקשרקכ
,ם לא ו
ךא ןיא קפס
היהש
לעב
עדמה
ידוהיה
רתויה
לודג
ירחא
ם״במרה
לכב ימי
.םיניבה
םג אוה
דסימ תא
ותריקח
לע
תטיש
,וטסירא
בשיימו
תא
תוריתסה
ןיבש
הטיש וז ןיבו
.הרותה
דועבו
רבד
דחא המד
,ם״במרל
יכ םג
ורפס
תומחלמ״
״׳ה שגפנ
תודגנתהב
הצרמנ
דצמ המכ
.םיגוח ׳ר
קחצי
המארע
לעב
תדקע״
״קחצי
והארק
— בי —