Page 268 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ותעפשהב
לע
ורוד לעו
תודודה
םיאבה
ורפסכ הו לש
.ם״במרה
אוה
בתכ תא
ורוביח הז
תעל
,ותנקו
ירחא
עדונש
רבכ
לכב
םלועה
ידוהיה
הגיהנמכ
ינחורה לש לכ
הלוגה
רשכו
הרותה
ילגרל
םוסרפ
וירפס
ם יריבכה
די״
"הקוחה
ושוריפו
.הנשמל
ףכית
תאצל
'הרומה״
רואל
טשפתנ
לכב
תוצופת
.לארשי
ויתונויער
םיירוקמה
םיועונהו
המכמ
תוניחב
וררוע
תוממותשה
העתפהו
םיגוחב
,ם יבר דע
המקש
המחלמ
תכשוממ
הדבכו
ןיב
ימכח
,לארשי
ןיב
יצירעמ
רפסה
ורבחמו
ןיבו
וימירחמ
.ויקיחרמו
קלח
ימכחמ
לארשי
וריכה
ה כ פ ה מ ב
ת י נ ו י ע ר ה
׳הרומה .סינכהש
םוחתב
תודהיה
.תלבוקמה
תטיש
וטסירא
ינוויה
התיה ול
תילכת״
תעד
.״םדאה
אוה
דימעה תא
רקוחה
יפוסוליפה
הגרדמב
ההובג
יפ המכ
תלעממ
דמולה
.הרות
םוקמב שיש
דוגינ ןיב
הרותה
הבותכה ןיבו
הנקסמה
,תיפוסוליפה
ץוחנ
'שדפ״ל
תא
םיבותכה
ןפואב
ומיאתיש
תעדל
.הריקחה
םלואו
ויה
ימכחמ
,לארשי
רשא
לכב
םתצרעה
תא
תוישיאה
הריהזמה
לש
,ם״במרה
אל
ולכי
םילשהל
םע
תובשחמה־ךלה
שדחה
.הוה םה ואר
תודהיב
רסומ־תרות
,תיחצנ
יכ
בוטה
ערהו
יפל
תכרעה
הרותה אל
ונתשי
,םלועל
המ
ןיאש ןכ
ינינב
היפוסוליפה
םה
תכשלכ
,ןירדהלפ
הז הנוב
הוו
רתוס ןיאו הב
הכלה
.הנורחא
ףאו
תטיש
,וטסירא
ם״במרהש
האר
הב
תמא
תיאדוו
ןיאש
הירחא אלו
,םולכ םג איה
רבע
הילע
,חלכ
יפלו בצמ
עדמה
ונימיב שי
המכב
ויתוחנהמ
לש
וטסירא
םושמ
,תודלי
ומכ
ותוינחור
לע
םלוע״
"םילגלגה
.המודכו
ךא
ם״במרה
לביק תא
ויתועד לש
וטסירא
לכב״
םינינעה
דשא
הטמל ןמ
לגלגה ”
וליאכ
ונתינ
יניסמ
ןיאשו
רהרהל
.ןהירחא
יתישרה יל
הרעה
הנטק ,וו
ןעמל
ןיבה
חורל
תודגנתהה
הלודגה
המקש
דגנ
הרומ״ה
."םיכובנ
ןכא
אקווד
תודגנתהה
הצרמנה
תיאנקהו
תאוה
,דיעת
המ
לודג היה
,םשורה
רפסהש הוה השע
ותעשב םגו
תופוקתב
.תורחואמה
שארב
ילעב
בירה
דמע יבר
המלש ןמ
רהה ׳רו
ריאמ
יולה
,איפלעובא
דע
ומירחהש תא
רפסה םגו לכ ימ
ארקיש ,וב
ימכחו
הנוברנ
ואניק
ודובכל
לש ןבר לש
לארשי
ונבר
,השמ
ורמאש
וילע
השממ״
דע השמ אל םק
,"השמכ
ואציו
ןגהל
וילע
לכב זוע
.םשפנ
םג
ץבמרה
א״בשרהו
ויה
ויצירעממ
םילודגה
לש
,ם׳במרה
ורענו
הפיזנב
לכב ימ
זיעהש םינפ דגנ
.ם״במרה
ורפס הו לש
,ם״במרה
דבלמ
ותעפשה
הרידאה
לע
הבשחמה
,תילארשיה
היה
דבוכמ
ץרענו
דאמ םג
ץוחמ
םוחתל
.תודהיה
יבר
ףסוי
ןבא
יפסכ
ףוסב
האמה ג"יה
,ןנואתמ
םידוהיהש״
וסאמ וא
ובוע תא
רפס
הדומה
העשב
םירצונהש
והודביכ
והואשניו
,והוקיתעהו
לכו
ןכש
םילאעמשיה
סאפב
ראשבו
תוצרא
ועבק םש
תושרדמ
דומלל
רפס
הרומה
יפמ
םירפוס
.'םידוהי
— אי —