Page 269 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

יכ לע ןכ לכ
ירצוי
תוטיש
תויפוסוליפ
תונב חצנ ,ויה
,עודיכ
םתצקמ
לעופב
םבורו
,חכב םג
םיררושמ
םילודג
ישנאו
ןוזח
.םיאירממ
רפסה
רבחתנ
תרוצב
חוכיוו
ןיב
רבחה
דמולמה
ירבעה יבר
קחצי
,ירגנס ןיבו
ךלמ
,םירזוכה
ץפחש יפל
לבוקמה
דומעל לע
תדה
תיתמאה
ןיבמ שלש
תותדה
,תויטסיאיתונומה
שיו וב
השמח
.םירמאמ
תעפשה
״ירזוכה״
התיה
המוצע לע
תורודה
,םיאבה
ורמאו
וילע
רמשה״
ךל ןפ
בוזעת תא
.״ יול ה
תובושתב
א״בשרה
ןמיס(
)חית
אבומ
ובתכמ לש יבר
והיעדי
ישרדבה
יברל
המלש ןב
,לוריבג
אשנמה תא
ךרע
״ירזוכה״
לע לכ
ראש
ירפס
,הבשחמ
,תמאב
יכ
גילפה״
רוקחל
ראבלו
ירתסב
הרותה
האובנהו
לע דצ
תמכסה תדה
לכשומהו
רתוי
לכמ
רשא
ויה
.״וינפל
יברו
והילא
לעב
תרגא״
״תודומח
:בתוכ אל״
רבוח
רפס
םיכסמ לא
תמאה
.״והומכ
רפסה הזה
בתכנ
ורוקמב
הפשב
תיברעה
םשב
באתכ״
הגוח־לא
־לאו
ילילד יפ
הרצונ
יניד־לא לא
רפס(״ילילד
החכוה
תפומו
ןגהל לע
הנומאה
.)תלפשומה
יבר
הדוהי
ןבא
ןובת
ומגרת
תירבעל
םשב
.״ירזוכה״
ךרעב
תנש 1200
קיתעה
ותצקמ םג יבר
הדוהי
לאנידראק
הפשב הלק
,תפטושו
ךא
ןפואב
ישפח
יתלבו
,קיודמ
החדנו
ינפמ
ומוגרת
קיודמה לש ןבא
.ןובת
דבלמ
תירבעל
םגרות
המכל
תונושל
.תורחא
םעפב
הנושאר
ספדנ
,אטשוקב
1506 . ר״ד
הדוהי
ןאמפיוק
םילשוריב
םגרת תא
״ירזוכה״
םוגרת
ירבע
,שידח
םיעטקש
םידקונמ
ונממ
וספדנ
הז אל
רבכ
ןוחריב
.״יניס״
יבר
הדוהי
יולה
דלונ
איליטסקב
דרפסבש
ךרעב תנש 1086 ,
קסע
,האופרב
היהו
ודימלת לש יבר
קחצי
,ספלא
םדידיו
לש יבר
םהרבא
יברו השמ
.ארזע־ןבא
לכב ימי וייח
התלכ
ושפנ
,ןויצל
יבל״
חרזמב
יכנאו
ףוסב
,״ברעמ
ותויהבו
ןבכ
םישש
ךרעל
תנשב 1145 רמג
ושפנב
תולעל
ץראל
.לארשי
וכרדב
והולביק
תוליהק
לארשי
דובכב
לודג
םיברו
וצפח
והרצעל
,םלצא
םלוא
ריסא״
תוקת
״ןויצ ןאמ
בכעתהל
.ךרדב עיגה דע
אירדנסכלא
לש
םירצמ
םשמו
גילפה
הינאב
תכלל
,המילשורי
ךא ינמ זא
ומלענ
לכ
,ויתובקע
אלו
עודי
םא עיגה
זוחמל
.וצפח לע
ותומ
ומקרנ
תודגא
,תואלפנ
יוארכ
יבאל
יררושמ ןויצ
.ץרענה
ה ר ו מ
ם י כ ו ב נ
ונברל השמ ןב
ןומימ
רפסה הזה רצ י
הפוקת
השדח
הריקחב
תיתדה
תודלותבו
הבשחמה
.תילארשיה
״הרומה״
אוה
הגספה
אישהו
לש
תורפסה
תיפוסוליפה
תידוהיה
לכב ימי
.םיניבה
ןיא
לכב
תורפס
לארשי
ףא
רוביח
דחא
הלועה