Page 270 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

עווג
.בערב
ךותמ
ויריש
הארנ
שיגרהש תא
ומצע
,ללמוא
דדוב
בוזעו
,וידידימ
ןכלו
קחרתה ןמ
.תוירבה
אוה תמ
ימדב
,וימי
ךא
םיקה ול םש
םלוע
הרישב
,הריקחבו
םיברו
וכלה
םיכלוהו
.ורואל
יר זוכה
יברל
הדוהי
יולה
אוה
רפסה
ר ת ו י ה
י ר ו ק מ ־ י ר ב ע
לכמ
ירפס
הריקחה
.תילארשיה
םעפב
הנושארה
ונא
םיאצומ וב
סוסיב
תפקשה
תודהיה
הכותמ
,ימצעה אלו לע ידי
תיפכ
תרות
לארשי
המאתהל
תיתוכאלמ
תוטישל
תויפוסוליפ
.תוינוציח
אוה
ררחש
תוטשפב
תינואג
תא
תנומא
לארשי
לועמ
תופסלפתהה
,תירכנה
וחתמב וק
לידבמ ןיב
תודהיה
איהש
,תודימ ־תרות
ןיבו
היפוסוליפה
התרטמש
רוריב
תופקשה
.תוטשפומ
קדצב אוה
,חינמ יכ
ךרע
הריקחה
תיפוסוליפה
הגהנהל
הרשי
לש
םדאה
אוה
,עפאמ
ןוויכ
ךונחהש
ירסומה לש
ןימה
ישונאה
ו נ יא
ת ו נ ו ו כ
ת ורש י
וא
תובשחמ
,תונוכנ
יכ םא
םישעמ
.ם יב וט
הדוהי
יולה
עבט
ןווכב הז תא
םגתפה
ףלאמה
:עדונה
לאו,
ךאישת
תמכח
,תינוי
רשא ןיא
הל ירפ יכ םא
.'םיחרפ
"עדמה ,ירקוח
לכ
דחא
רצוי
הטיש
ירוהרהמ
,ובל ןיאו
םחכב
,דחאתהל
ןעמל
רידגה
םדאל והמ
בוטה
.ירסומה
היפוסוליפה
הדיקפת
ף י ס ו ה ל
,ת ע ד
םלוא
תודהיה
התדועת
ת ומ ל ת ש ה
.ת יד ס ו מ
אוה היה םג
ןושארה
ךירעהש
יוארכ תא
ה ש יגה
ת י ר ו ט ס י ה ה
תנבהב
.תודהיה
ןיא
רסומ ילב
,ת ר ו ס מ
יכ
רשפא־יא
לכש רוד
ליחתי
שדחמ
שפחל
ירחא
בוטה ילב
תונויסנ
תורוד
,םימודק
ומכ ןמש
ענמנה אוה
לכש
רקוח
יעדמ
ליחתי
,תישארבמ
אלא
וילע
שמתשהל
םישוביכב
םיגשיהו
לש
םירקוחה
.והומדקש
ילב
תרוסמ
הלבקו
ואב
םישנא
יפ ־לע
םלכש
תחיצרל
םישנא םשב
תדה לע ידי
תומחלמ
תויתד
,תויציזיבקניאו
םתגירהש,םנימאהב
הקדצ
הלודג
הברוקו
םשהל
.*ךרבתי
ךכיפלו
תלעמ
,לארשי
יחה לע
רסומ־תרוסמ
,תירוטסיה
הלודג
תלעממ ןווי
תנעשנה
קר לע
התוברת
.תיעדמה
ןוויכמו
םעש
לארשי
אוה
אשונ
תמאה
,תירסומה
ןכל
לארשי
בל
,םלועה שיו
ןורתי
ינחור
לארש י־ץראל
ראשמ
,תוצראה
תירבעהו
איה
הבושחה
.תונושלבש
יולה
רצ י תא
ותטיש
תירקחמה
אל קר לע
דוסי
תוקמעתה
תילכש
שופיחו
ינויגה
,דבלב
אלא
םיעינמה
םיירקיעה
הב םה
תודוסי
,םיישגר
הבהאכ
תוקבדו
יכרעב
,תודהיה
תוריסמו
אלל
רועיש
ןוזחל
תרות
.ומע
ת ונכ
אלפנה
לש
ר י ב א
יר ר וש מ
ו נת מ ו א
אל םדנ ףא
ורוביחב
יפוסוליפה