Page 271 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תומדו
,ישחומל
ןיעמ לכ״
םלועה אוה קר
יגצומ
ד ב ל ב לש
.ראיוהנפוש
אוה
קיזחמ
תוליצאה־תרותב
לש
,ןיטולפ
יכ
םלועה
ירמחה היה
לוכי
ארביהל
קר לע ידי
,היצאנאמא
תרזעב
םוצמצ
רחא
םוצמצ לש
ינחורה
.טלחומה
אוה
עיגמ
תומוקמב
םידחא
טעמכ
דע ידכ
הפקשהה
,תיטסיאיתנפה
:רמולכ
רצויהש
ריציהו
םה
.דחא ןכא המ
ד״בארהש
ורפסב
רומאה
רקבמ השק תא ןב
,לוריבג
״ש
רביד הרס
הלודג
לע
,״המואה
םתס
ותמשאה
אלו
ראיב יהמ
הרסה
רבידש לע
,לארשי
ונאו
םיעדוי
תא
ג״בשר
ותרישמ
,הרידאה
הבו ןתנ
יוטב
ותבהאל
,ומעל
הזעה
.תומכ תא
תודוסי
ותטיש
תיפוסוליפה
ונא
םיאצומ םג
ורישב
אלפנה
רתכ״
,״תוכלמ
ןיאש
ךורע
קמועל
ונויער
ותעפילו
.תיטויפה
יבר
םהרבא ןבא
,ארזע
היהש
עפשומ
הברה
ותריקחמ
,ותרישו
בתכ
וילע
היהש״ םכח
לודג
תמכחב
,״שפנה לעו תב
ותריש
רמאי
יזירחלא
וירחאו״
אל םק
והומכ
. . .
לאהו
וחשמ
ךלמל לע
יריש
.״ומע
ותעפשה
,רתיה
הלודג
אל קר לע
ירקוח
,לארשי
אלא םג לע
ימכח
.םייוגה
םיברעה
ושמתשה
ותטישב לש
רוקמ״
.)רטיר(״םייח
דוחיב
ובאש
ונממ
תובא
הקיטסלוכסאה
,תירצונה
ומכ
םלהליוו
אינריבואמ
ףושיבה
זיראפמ תמש 1248 ,
טרבלא
סונגאמ
גרבסנגרמ
םגו
סמות
אניווקאמ
עודיה
.דועו
םלוא
ךשמב לכ
םיניבה־ימי
ףא
ואיבהש
וירבד
ודמלו
ונממ
ימכח
לארשי
ימכחו
,תומואה
ךא אל
ועדי
יכ
ורבחמ אוה
ררושמה
ףוסוליפהו
ידוהיה יבר
המלש ןב
,לוריבג
אלא
וארק תא םש
רבחמה
ןורבציבא
וא
,לורבציבא
ילב קפס
וסוריס לש םשה
,לוריבג־ןב
וה וב ש ח ו
ם כ ח ל
, יב ר ע דע אבש
םכחה ׳ר
המלש קנומ ( 1859 ,)
חיכוהו
אוהש אוה ןב
,לוריבג
םיקהו
תא םש
ףוסוליפה
ירבעה לע
.ותלחנ
רפסה אוה
תרוצב
תולאש
תובושתו
ןיב בר
,דימלתל
ןב
השמח
.םירמאמ
רוקמה
יברעה
,דבאנ
ראשנו
ונל קר
ומוגרת
ימורה םשב
״ Fons
Vitae ,״
ספדנש
תנשב
.ב״נרת
םגרתמה
תימורל
היה
רמוכה
ירצונה
וגנימוד
ולאזנוג
הדילוטמ
ומגריתש
תידרפסמ
תימורל
תנשב 1150 .
ורוקממ
יברעה
הפשל
תידרפסה
ומגרית
רמומה
סנאהוי
.טאידניבא
הפשל
ת י ר ב ע ה
ןמ
תיברעה
םגרות
רפסה םשב
רוקמ״
״םייח ק ר
וק ל ח ב
לע ידי ׳ר םש
בוט
,ארייקלפ
ש״רו קנומ
ואיצוה
רואל
םעפב
.הנושאר
תנשב 1926
עיפוה
ביבא־לתב
םוגרת
ירבע אלמ
תימורמ לש
רוקמ״
״םייח
ידי־לע ר״ד .י
ןייטשולב
)עלס(
תכירעב
ר״ד .א
ינורפצ םע
אובמ תאמ
׳פורפ
ףסוי
.רנזולק
יבר
המלש ןב
הדוהי
ןבא
לוריבג
דלונ
תנשב ׳ד
-א״פשת
1022 ,
ריעב
הקאלאמ
.דרפסבש
לכ וימי היה ,ינע
אלולו
תכימת 'ר
לאומש
דיגנה היה
— ח —