Page 272 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ותעפשה
,רתיה
אופיא
הבר
דאמ םג לע
םירקוחה
םייתדה
ואבש
וירחא
םגו לע
תורפסה
.תירסומה
תמדקהב
רפסה אוה
ראבמ תא
תביס
:ורוביח
יתנייע״
ירפסב
םינומדקה
ויחש
ירחא
ישנא
דומלתה
. . .
יתיארו
המכחה
,תאזה
איהש
תמכח
תבוח
תובבלה
הוחינהש אלו
הורביח
רפסב . . .
יתהמתו
לע הז
המית
,הלודג
דע
יתרמאש
,יבלב
אמש
ןימה הזה ןמ
תווצמה ןיא
ונחנא
םיבייח וב ןמ
הרותה
אלא
ובויחש
ךרדמ
רסומה
. . .
דע
יתשפיחש
םיתאצמו
םהש
י ד ו ס י
ל כ
.״ ת ווצ מ ה
ןכל םש ול
הרטמל
דמלל
תא
םיעותה
,הניב יכ אל יד
תובוח,,ב
תובושח-״םירבאה
ןהמ ןה
תובוח
,תובבלה
:ונייה
רואמה
ימינפה
הרותבש
התרטמו
תירסומה
רופישל
.תודימה
ןכלו
אצי
דגנ
הלא
םיחירטמה״
םמצע
ןיבהל
ירבד
דומלתה
ריתהלו
ויתוקפס
חותפלו
ויתומותס
תונקל הזב םש
,תראפתו
םהו
םימלעתמ
תובוחמ
.״תובבלה
רפסה
קלחנ
הרשעל
:םירעש )א
רעש
,דוחיה
ללוכ
הטיש
תיפוסוליפ
רקחב
,הולא
הארנכו
ובשח
המדקהל
תיחרכה
לכל
תטיש
רסומה
תללכנה
ראשב
,ויקרפ יכ
ינפמ
דוחי
םשה
םיאב ינב
םדא
ידיל
הרכה לש
הווחא
,תידדה
תוירחאו
שיאה לע
וישעמ
ינפל
;וארוב >ב
רעש
;הניחבה
a
רעש
תדובע
;םיהלא >ד
רעש
;ןוחטבה
רעש
דוחי
;השעמה
רעש
;העינכה
רעש
;הבושתה
רעש
ןובשח
;שפנה )ט
רעש
;תושירפה
רעש
תבהא
.םשה
םש
רפסה
ורוקמב
יברעה אוה
באתכ״
איאדיה־לא
אליא
ץיאראפ
,״בולוקלא
רבחתנו
תנשב 1040 . ׳ר
הדוהי
ןבא
ןובת
ומגרת
תירבעל
תנשב
1180 .
דבלמ תאז
םגרות
רפסה םג
,תימורל
,תילגנא
,תיזנכשא
תיקלטיא
.תידיאו
ויתודלותמ
לש
ונבר
ייחב אל
ועיגה
ונילא
טעמכ לכ
.תועידי
0
ר ו ק מ
ם י יח
יברל
המלש ןבא
לוריבג
אוה
רפסה
רתויה
קומע
תורפסב
הבשחמה
.תירבעה
ףסונ
הזל אוה
ןייטצמ
ןוימדב
יטויפ
.בגשנ
ותטיש
תיפוסוליפה
איה
תישונא
,ת יללכ
אלו
עבק
םוקמ
דחוימ
דיקפתל
םע
לארשי
םלועב
,ינחורה
הזלו
ןווכתמ
ד״בארה
ורפסב
הנומא״
,״המר יכ ןבא
לוריבג
ורפסב אל״ דחי וב
המואה
,דבל
לבא אוה
ןינעב
ופתתשי
וב לכ
.״םישנאה
ףא
אצויש
תובקעב
תטיש
תואידיאה
לש
,ןוטלפא
לכב תאז שי
הברה ןמ
תוירוקמה
הקימעמה
.ורפסב
ומלוע־תסיפת
איה
,תילאידיא־תינחור
יכ קר
לכשה ןתונ
רויצ