Page 274 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

,תיברעה
הליחתהש
ססבל תא
תדה לע
תודוסי
.םייפוסוליפ
ךא
ואובב
סינכהל
תא
הטישה
תאוה
רקחל
,תודהיה
שיגרה
ונבר
,הידעס
ןיאש וז
ךרדה
רשא
הושבכ
,םינושאר
תקישנו
ינש
תומלוע
,הלא לש
תמכח ןווי
ילהאו
,םש אל
התיה
היוצר
יניעב
ימכח
,דומלתה
,עודיכ
ךכיפלו
האר
תוציחנ
קדטצהל
ינפב
ארוקה
ןומאה לע
יכרב
הנומאה
.תלבוקמה
בקע
תאז אוה
ץמאתמ
רותסל תא
,העדה
הריקחהש איה הרצ
,הרותל
ליאוה
הפוסו
לש
הריקח איה
.הריפכ
ותעדל אל קר
הריקחהש אל
,הרסאנ
אלא
ןמש
הרותה
םיאיבנהו
אצוי
ה ו וצ מ ש
רוקחל
ינינעב
,הנומאה
ןעמל
עיגה
ידיל
המאתה ןיב
לכשה
,תדהו
ףא שיש
ךומסל םג לע
הלבקה
תתמאמה״
תא
תותמא
.״תדה
רפסה
תונומא״
״תועדו
השענ
אופיא
ר צ ו י ל
ה פ ו ק ת
ה ש דח
תורפסב
,לארשי
תפוקת
הריקחה
,תיתדה
הרישעהש
רשוע בר תא
הבשחמה
.תילארשיה
הרשעב
ויקרפ ןד
רפסה לע 1)
תאירב
םלועה
,החגשהו
2>
תודחא
,םשה 3)
הרות
תווצמ
,האובנו
4)
תדובע
,םשה 5)
םישעמה
םיבוטה
,םיערהו
6> שפנ
,םדאה 7)
תיחת
,םיתמה
8)
,הלואגה
9)
רכש
,שנועו
10)
הגהנה
.תירסומ
אוה
דימעמ תא
תודהיה
לע
םירקיע
:הלא
שודיח
,םלועה
םלועהש וניא
ןומדק
אלא
ארבנ
שי
;ןיאמ
תודחא
,ארובה
רתוסו
תא
העדה
לש יתש
:תויושר
בוט
,ערו
רוא
;ךשוחו
תואיצמ
שפנה
,םדאב
אצויו
דגנ
העדה
,תינרמחה
תונויזחהש
םיינחורה
םה
האצות
םיכילהתמ
םיימשג
;ףוגב
תיחת
;םיתמה
הדות ןמ
,םימשה
אוהו
ןושארה
קליחש תא
תווצמה
,תוילכשל
תויעמשלו
ןיאש
ןמעט
;ראובמ
הרותהש
תיחצנ
אלו
,לטבת יכ
ןוויכמ
ןיא״ש
ונתמוא
המוא יכ םא
,"היתורותב
רחאמו
'הש
חיטבה םעש
לארשי
םייקתי
,חצנל
אצמנ
םגש
הרותה
;תיחצנ
הריחב
,תישפח יכ ילב
תוירחא
םדאה
וישעמל
ןיא
ןבומ
רסומל
;הרותה
לומג
,שנועו
םתויהב
יאנת
םדקומ
תנבהל
קדצה
;יהלאה
הלואג
,הנורחא
םשכ
קדצהש
ימלועה
בייחמ
תא
הנומאה
לומגב
,שנועו
ךכ
תנבהל
קדצה
הלגתמה
תודלותב
לארשי
ונילע
,ןימאהל
יכ
תעל ץק ׳ה
,ונלאגי״
להק ינב
,לארשי
ןמ
ינועה
רשא
ונחנא .רב
קלחב
ןורחאה
שדקומה
תודימה־תרותל
רב ד י
לע
החירבה
יגונעתמ
םלוע הוה
היוצרה
הדימב
הערו
,הזרפהב
דגנ ץאה
,רישעהל
הפידרה
רחא
דובכה
,הררשהו
,המקנה
קחרתהלו
לכמ
.תוינוציק
רפסה
רמגנ
תנשב 933 ,
ורוקמב
יברעה
ארקנ
באתכ,
תאנאמלא
,"תאדאקתעאלאו
וקיתעהו
תירבעל
הדוהי
ןבא
.ןובת
םוגרתה
ירבעה
ספדנ
הנושאר
אטשוקב
תנשב 1562 ,
זאמו אצי
הברהב
.תורודהמ
ונבר
הידעס
ןואג
דלונ
תנשב 'ד
םיפלא
ב״נרת
ריעב
םותיפ
רשא