Page 276 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

לארשי
התרפה
הריקחה
תיתדה
הדימב
הבורמ תא
הבשחמה
.תירבעה
איה
הקימעה
דאמ תא
תנבה
תודהיה
הביחרהו
תא
יקפא
היתונויער
לע
םיקחרמ
.םישדח
ןיאו תאז
,הזרפה
םא
ןייצנ
תא
םירפסה
םיקסועה
רוריבב
תודוסי
תודהיה
רואל
הריקחה
תיעדמה
רותב
י ר פ ס
ד ו ס י ה
ה ב ש ח מ ל
.ת יל א ר ש יה
םעפה
,םצמטצנ
,רומאכ
הריקסב
לע
תורפס
.הבשחמה
ךא ןיא תאז
,תרמוא יכ
םיטעממ ונא תא
תובישח
ראש
יקיפא
.תורפסה
ותואב
ףלאה
,ןורחאה
ונאש
םידמוע ,וב
ורצונ
םג המכ
ד וס יירפ ס
,ה כ ל ה ב
הבחרה
ינמ ,םי
םהבו
ועקשוה
הברה
תורצוא
הבשחמ
תונורשכו
,םיינואג
לחה ןמ
ף״ירה
ם״במרהו
הלכו
״רוט״ב
ןחלוש,,הו
״ךורע
.םהישרפמו
איהו
הריצי
הפורצ
תכלוהה
תכשמנו
דע
ונימי
,הלא
תורפסלו
וז
התיה
העפשה
העירכמ לע
לושיח
ויפא לש
.ונמע
דוע
עוצקמ
יתורפס
רחא היה
םרוגל
ך רע ־ב ר
,ונייחב
אוהו
ראשנ
ץוחמ
תרגסמל
,הזונרמאמ
םהו
י ר פ ס
.ר ס ומ ה
תובוח״רפס
״תובבלה
אוה
רבעמה ןיב ינש יגוס
תורפס
,הלא
ירפס
הבשחמ
ירפסו
,רסומ
ותויהב
רפס
קרפב (יפ וס ול יפ
)ןושארה
רפסו
רסומ
ראשב(יממע
)ויקרפ
.דחאכ
זאמו
הרבחתנ
הרוש
המלש לש
ירפס
,רסומ
,ויהש
המ־תדמבו
םיווה דוע
,םויכ
םירפסל
םייממע
אולמב
.ןבומה
תורפס
רסומה איה
,הנכתב
םא
םג אל
,התרוצב
ךשמה ןמ
האובנה
הדגאהו
הדימב
הברה
רתוי
תרכינ
הרישיו
רשאמ
,יומידה
,לשמל
ןיבש
ירפס
הבשחמה
םירחואמה
ןיבו
ירפס
המכחה
.ך״נתבש
םכרע לש
ירפס
רסומה היה
לודג
,דאמ
םתויהבו
םיצופנ
לכב
תורדש םעה
ושענ
םרוגל
ןושאר
הלעמב
בוציעב
ותומד
תירסומה
לש
.ונתמוא
םירוביחה
רתויה
םימסרופמ
לש
ירפס
רסומה ןמ
הפוקתה
איהה :םה
ירעש״
״הבושת
ונברל הנוי
אדנוריגמ
תמ( 1263 ,)
רפס״
״םידיסח
׳רל
הדוהי
תמ(דיסחה
1217 ,) ״0רפ
״רשיה
סחוימ
תועטב
ונברל
ףוסב(םת
האמה
,)הרשע־שלשה
תרונמ״
״רואמה ׳רל
קחצי
בהובא
ידרפסה
( 1300 ,)
תישאר״
״המכח ׳רל
והילא יד
שאדיוו
תפצמ ( 1588 ,) ינש״
תוחול
״תירבה
׳רל
היעשי
ץיבורוה
יולה ( 1630 ,)
תליסמ״
״םירשי
׳רל השמ םייח
וטאצול
( 1747 ,)
טבש״ו
״רסומ ׳רל
והילא
ןהכה
,רימזיאמ
יאדכו
דחיל
םהילע תא
רובידה
ןוידב
.דחוימ
המישרה
האבה הניא
,תללוכ
,ןבומכ
תא לכ
ירפס
הבשחמה
,ונתורפסב
אלא
יתררב תא
ירפס
ד ו ס יה
.םהבש
הריחבה
תאזה איה
יפל
יתפקשה
,ינא
איהו
הנתינ
אופיא
.תועד־יקוליחל
,יתגליד
,לשמל לע
ורפס
עדונה לש
ד״בארה
הנומא״
דלונ(״המר
1110
גרהנו
לע
שודיק םשה
1180 ) לעו
ילומגת״
״שפנה ׳רל
ללה ןב
לאומש
אנוריוומ
(
1295-1220
)