Page 277 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תוחתפתהה
תינחורה
לש
.ונתמוא
םה וכה
םילג
םיקזח
םלועב
,תודהיה
םה
ומיקה
תותכ לש
םיבייחמ
םיללושו
תא
הריקחה
,תיזיפאטמה
סומלופ
יאנק
ףירחו
רשא
ךרא
תואמ
,םינשב
רשאו
ודה־דה
עמשנ
םג דע
ונתפוקת
הנורחאה
תורפסב
תינברה
דוחיבו
.תידיסחה
וק
לידבמ
קהבומ
דירפמ ןיב יתש
תופוקתה
.תורומאה
דע ׳ר
הידעס
היח
תודהיה
התנומאב
המימתה
תואיצמב
םשה
ודוחיו
יפכ
ווטצנש
,יניסמ
ןמו
ןויערה לש בא
דחא
לכל
םיארבנה
ויה
תואצות
תווחאל
תוישונאה
תבהאו
.תוירבה
לע
דוסיה
קצומה הזה הנבנ
רסומה
ירבעה
ידועיו
האובנה לע
תירחא
םימיה לש
םלוע
.דסח
אקווד לע ידי
ותוטשפ
תיעבטה
היה ןוזח
תודהיה
ןוזחל
ינואג
ינכפהמו
לכב
םלועה
הדימב
ןיאש
.התמגוד
ףא
תרות
םיטפשמה
הרותבש
דומלתבו
הקני
תא
דשל
המויק
־תפקשהמ
םלוע
תיתד ,וז
האצמו
.הל
ספא
הפוקתב
תינשה
וליחתה
רודחל
םוחתל
תודהיה
תונויער
םיינקפס
ןמ
,ץוחה
רקיעב בקע
םזילנויצארה
.יברעה
לעו
ונתורפס
תיתדה
לטוה
דיקפת שדח לש ןויע
ןוידו
תוטישב
תוירכנ
,הלא
וכירדהש תא
םתחונמ לש המכ
ימולשמ
ינומא
,לארשי
רשא
וציצה
תמכחב
םייוגה שיש״ הל
םיחרפ אלו
,״ירפ
,ועגפנו
יכ
ומהדנ
התעפימ
תינוציחה
,המיסקמה
אלו
ורצע חכ
רודחל
התוביבנל
.תימינפה
הפוקתב
תיארקמה
תידומלתהו
אל
השקיב
תודהיה
תונובשח
,םיבר יכ איה
הנוזנ
ןמ
שגרה
יתדה
,יעבטה
תסיפתו
יאלפ
םלועה
םיניעב
תויולג
הקיפסה
עובקל בלב תא
הרכהה
,הנתיאה
רשפא־יאש
הל
הריבל וז ילב
.גיהנמ
םלוא
הפוקתב
תינשה
המסרכ
תונקפסה
תרקנמה
המכ
תישארב־תודוסי
ןינבב
לארשי
.אבס
רערע
ורערעתה
המכ
ח ור־יכרע
םילבוקמ
וברו
םיכובנה
הנומאב
.העדו
לעו
ירמוש
תמוח
תודהיה
המוש
התיה
דומעל
לע
רמשמה
ןקתלו
לכ קדח לכו קדב
םינבלב
,תושדח
תוחוקלה
־תיבמ
קשנה
יתבשחמה
לש
תומוא
םלועה
ןלגסלו
חורל
תרות
.לארשי
ןכא ןיא
,דחכל שיש המכ ןמ
תורזה
שוטשטו
םילובגה
לכב
קסעה
הזה לש
היפוסוליפה
,תיטסלוכסאה
:ונייה
ססבל
םירבד
שגרבש
הנומאו
בלבש
חומ־ידודיחב
,םיזרפומ
תולכשומב
תומודמ
תומויסכאו
.תויתוכאלמ
יתיתו
ול ׳רל
יאדסח
,שקשרק
רשא
דמע
דימעהו
תא ינב
ורוד לע לכ
םיניעה־תזיחא
שיש
הברהב ןמ
״עדמה״
,הזה םשה ול
הרטמל
ררבל תא
הנומאה לע יפ
יקוח
דועב -ןויגהה
אוהש
,ומצע
עדמה
,יגולואיתה
ךמות
תא
ויתודוסי
תוחנהב
,תומכסומ
,לוכיבכ
ןולביקש
ה נ ומ א ב
ןמ
תרוסמה
לש
םיפסלפתמה
וליאכ
ונתינ
יפמ
,הרובגה
תמאבו
ןיא ןהל לכ
הזיחא
תישממ
לכשב
.ישונאה
םלוא
תורמל
תרוקבה
תקדוצה
תאזה לש
ונרודךב
לע
לופלפה
יטסלוכסאה
,רקעה ןיא
םלעתהל
ןמ
,הדבועה
יכ
םוחתב
— ב —