Page 280 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

רעשב
ץבוקה
תאמ
ךרועה
ץבוקה הזה אוה
ןואטיבה
ירבעה לש
העונתה
השדחה
,הרקיהו
הררועתנש
הפ
ץראב
ךשמב שלש
םינשה
:תונורחאה
םסרפל
ץיפהלו
תא
רפסה
ילארשיה
לע שלש
ויתונושל
,תילגנא
תידיא
.תירבעו
ןאכמ
ןיאש
ונצבק
ביחרמ תא
וילובג
קוסעל
ינינעב
תורפס
םירפוסו
ךרדב
,ללכ
אלא
ותמגמ
תמצמוצמ
:רתויב
תושעל
הלומעת
דעב
רפסה
ירבעה
אוהשכ
,ומצעל
רפסל לע
ותשודק
ותלודגו
חורה־ייחב
לש םע
לארשי
לכב
,תורודה
תתל ול
םיכלהמ
ברקב
םיליכשמה
ןושל־יעדויו
.םעבש
ונתפיאש איה
זכרל
המיבב
העונצ וז תא לכ
תועידיה
םיטרפהו
לע
תרצות
רפסה
ירבעה
רבעב
,הווהבו
לע
יכרד
,ותספדה
ורודיה
,ותצפהו
לע
םירפס־תואצוה
תובושח
רואל־םיאיצומו
,ם ילעפ ־יבר
ןכרמכו
תומישר
תויפארגוילביב
תונוש
המכל
תועוצקמ
,םיגוסו
םיארוקהש
,םינרפסהו
םירומה
םיכירדמהו
ואצמי
ןהב
.ץפח
םלוא דחי
םע הז ןיא
ונתעדב
ךופהל תא
ןותנשה הזה
אטבמ ־ילכל
יפארגוילביב
יליפוילביבו
שבי
דחוימו
קר
,םיחמומל
אלא אוה
ךירצ
תויהל
ףסאמ
יממע
אלמו
,ןינע
אהיש הווש
לכל שפנ
הספתנש
תבהאל
ונתפש
.ונתורפסו
ןכבו
ונעבק
םוקמ םג
ירבדל
,תונמא טויפ
,רומוהו
םיעיבמה
תורוצב
תונוש תא
הבהאה
.תאזה
יואר
םישל בל לא
הדגאה
הדמחנה
תרובק״
,״תומשנ
התשעש
התעשב
םשור זע
הבתכנשו
ידיב
הרבחמ
ללוהמה
ןונגסה־חצו
ר ד
הדוהי
ביל
יקוב״(ןוסלנצאק
ןב
)״ילגי
לגרל
השעמ
,היהש יכ
ידוהיה
רישעה
בידנהו
השמ
,גרוברט פברד נלד ירפ
תונשב
םיעשתה
האמל
תע ,הרבעש
הבישיה
הת יהריעב
הרוסא
,םידוהיל
םרת תא
הירפסה
תירבעה
הרישעה
תנווגמהו
ולש
תוכנה־תיבל
יתיסאה
,ימוקמה
רשא םש
הרבקנ
םימיל
םיבר . . .
ץבוקה
עיפומ
,הנשב
אלש
התיה
הומכ
עפשל
הכרבלו
תורפסב
,תירבעה
הזכרתנש
הרצבתנו
.לארש י־ץראב
תורמל
םיישקה
ריינב