Page 51 - Jewish Book Annual Volume 30

Basic HTML Version

M
ark
—N
ew
I
m m ig r a n t s
: P
oets
f rom
S
ov ie t
U
n io n
4 3
taap"5n«e ny .m pa tD^mxay i n ,p ” taixax i n p^x ta^a
-ya px tany5ya ynxn
h
taxn nxanyn,,
tx
ta5xn ny .tarn oya^p
tanyaip Dyaia [ly^pm^x y r x ] na ix nxa ta$n n 5mi Atany5
ta^ta D^n nyjaynx
pa / 'n rennn y T X iy5ntayn tp x /taay5t?ya
tana p*>naix i i n px ny
p x
,pxn yna 'p ynya$ta ytayny^xnya-ta'a
p y n ta^a taTayDx^a ny . i n o n x taraya i y o#n ta5yn nyn
ta*a tanyn ny .m tayt ny can ^ta^ptata'npnxa px n f tn y y r x
y^n y aD yp p^p ta*»a
p x
ny .fyaaiD^nanyn yp 'tanx pa 5yana
tana tpaix ta\3 ny tana^n m n 5 onx pn ta5yn ynxa
h
px mtaxa
-yanmn
p x
ny . y a ^ g y T X mt? p^p ta^ta px n ^ ry n city p*»p
-nxa tanxn nxn ta$ j5$r nna nnx ,Dipnn-nnnx tana jyaam
.nrnnn-nnnx tana px ,naix mnx ta5yn *>n :^ta^ta
•n p y n om i ny .mxxa-pran n y i« na^n ta*»a ny
p n
^xnnx
nxnpaxn
p x
ny px tanxn px jpytat? tyayp D$n jyaatfnnntaff
5$
t
ny ,iyayn$n p « a (5$ntann 5nn pnytann nyn) jy5nn pn
nyo^ta ,xnna taxn ny .pn*
h
nytaann yam aaix yp ft ix
h
pa5xn
-
t b
jyayp "n^a ity ytaorn,, oxn p n x oyay
p x
ny rx jyta taa*>na
Tta^yt
p x
ny px .ynyga 'nyn^n, pa onytann
h
nxa jyaaynn
tanaya px fypainxa spta
p x
oy .ta^nnyayax p n x oyay ypxta
pnaytat? tarn px x5n nnoa ta*»a px o$n ^tann fiana ta^pannaix n
."px ny m tax nrx p_n ny 5sr„ — taap5$nn«a
5m D$n 5tay5n pnyaax |x pa ci5n pa^ja tany5 tayya nyn
-p5«n dxt tanymsn ny ; nnn ipnyny1^ita^ta |taa«n«n pjr nynm
oyaia t^»ayta5yn82 pn p« pnppmx pnaytaty nn o$n 5pit^t
5m Dgn pn nypnyaain nyn fjns maonn tasn ny ; ^tan^nty
ny ;pia»n p^p ta^a tapy5 p*>5« ny nyn
,n'x
ix pjn« «pm
t« t5ta x — taamoymtaty «„ c^n- Dnn-5«ayta nyn n^aoia t*>k
p5« D«n nn« p« /'pnyaonnx nny nyn pa ta^n pmya
ta^a oya^p n«a p« ytaim •»•»? tyam ,pxnn^D ^n x p*>ta^xn^5a
nyn ta^a
nyn np^y nyn nnjo rx nytann pxa .ypnp^ta^n
oy i«n ,nytai^a nyn ta5yn nyn ta^D tany5 ny .5t^na nyny5ayn
oy Dxn nn^ *>n tanyn ny p« ,nyayn tyn p oy p« taann p*«n
tana oy m„ i5,»a8 tanyn ny ^xt^n nyxaxa nyn lyaan taiD
nyn ta^ta nymnn-nytaia x t^x ny ."pytat? x n*>n x in 5nnn
l^a tanyn ny .tayxa D^n pnnonx nytan^xn x ,"ta5yn nyayxaxa„
"ta*»D x nxa ^ e x ta^ya o^n n ya^x tta*>D px in a ita^ta nnn