Page 59 - Jewish Book Annual Volume 30

Basic HTML Version

M
a r k
—N
e w
I
m m ig r a n t s
: P
oets
f r o m
S
ov iet
U
n ion
5 1
pK lyaamx nyn ps a i i r n n s s y5is n p# ysKDK5's-oany5 8T8
c k ix p yn y5K own ,pjn8 ' p p p , itanyaa^5n8s cyn px j a y
tD*>Dta sK rpm n px nuanp i p s ^ d tana tanpD85syaonK i p m
tan ,yta5a*’5 s 8 i “',jn s p jt isnKn m o^n p p t y t a ^ p .tai5n py ta
l » n » 3 pjta tan nytatm8S„ .Dyp*>t5naa8p tana itasyxyn yponxn p*>p
p y n y *y»K tan 5m t n ,rvDT py5t?taayta itaDDy5taya D p ,Di5n
18
n tanyn n$n n ."ona p^p ta iK Dta^'ro^K nyn ,d'k 5kt
.m5n oyn p s p^naK p « tn yn a s
ta” p::y5ayta58 ps tay«s nyn enamsnyff# m m
pk
“i^n p«
dkt
n n 8 tatamff □•> jynna 8 p « n$a .nna
t
*»« T58p
pjt
p s
lyp nna .ts^Ka'ta^a jyaan 5a^s y n a n n$a .y5yt5” s yayn5Ka
.tpnytaasns# 18 p » p y n 5a5nta p ^ s p p p a 8 y58 m n p n
pjT p « /'8tan
pk
K“ia pK ,Kna tanyn p 8 n t ? pK Kna tanyn oyn,,
pK pnyty ta^pKna DytrtamKnytrK tanyn
t
5
pjt
pK pK Di5n
♦pnaytaynKn pK pnatao^nta pK ,p n n p 5 n
tan dya^p n p 'K
5
m ny /p p^p tan
5
m fftamsnytp#
D8a n „ :T « nyny^K
pk
oy pK5tyyasK m taomi ny .ip'ta5ynya
lta58n ix pna^n
pk
."iya” 58 ta5yn p a 8 a 8 ,1^58
t k
p « P ^
k
ta5yn y5is 8T8 inK
pk
n nyn /
d p s t k
, p 5m nyn nnx
pk
p jt
pk
/'pr n tasKnya taK.n n
tk
taa^D nnty yny\, .
t k
nyn m
."iya*>n lyayp ix tae5 iTK5nnn tarn,, : a w ynynnr n m iyta 5
kt
ps tamp DKn aa8rya„ : a$T nyn ny taK.n tayKS Dyn nnn p 8 s pK
," p y n y iy5ayta
pk
pjt
ix
p'taensnK,,
pk
"pp5
pk
t^nypaysya
8
pjt m nypnasm pk tany pjt pK
y n y pK ,aany5nyeK 18 tayKS e j i
pk
tynytaD8nta y n y
Dt$n
tt
taaaya8D taK .pnn 8 ,aaiKyT 8 ta*>ta i n Ena^n aamy5nyeK
lyaayn taK ; nnp rrnnnKn ps y5ya*>x itam Kna-nn ps y5ya,'X
trtaayta n p taa^D taK ;nn-5t?-ixip jtaoan isnK ita5yn yxa8a
n8s tanyn taK ; n58ntr ytanta 8 Dy
pk
ipk
pK p^tatr 8
pk
oy
nyxaaa 8
p k
tay ; 5
dti
p s 5ny5yta oyn rntrtaa yp'xa^K n
d
^
k
tasKnsyaay i p m taK ; ta85n 8 qnK n5^o p n a 8 — onynniK
I^
tko
^
k
iKa
pk
iKa pK — tanya pK ayta yaya^K n nm85p
pk
•ItyTKta^K rpiK
tan^ta^x r]iD mx tanyn lyayn y58 '•n oyn nyn*>5 isnn nyn ps
p s n:8n isnK,, : n 5 - n y n a 8 n
pjt
onK n^D p y 5 p p y n ix