Page 154 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

הניד
שטיודאמארבא
DINA ABRAMOWICZ
סאד
עשידײ
,ךוב
1973-1972
*
Yiddish Books
1972-1973*
קיטפירטעלעב
ןוא
םעיגאלאטנא
FICTION AND ANTHOLOGIES
א ו י פ ש ט יי ג;
.ךובלמאז
עטייווצ
עטרעסעבראפ
.עגאלפיוא
טלעטש עגפ יונוצ
ןוא
:טרא ווראפ
ר יאמ
.רעלפסיר
,טשעראקוב
,ןא ירעט ירק
1972 . 574 זז,.
ע נעב ילקע גפא
קרעוו
ןופ
עש יד יי
סרעקיאזארפ
ןוא
סרעטכ יד
ןיא
,ע ינעמ ור
ק יד נב ייה נא
ןופ
לוולעוו
.רעשזראבז
יד
עטשרע
עגאלפ יוא
ןופ
רעד
ע יגאלאט נא
זיא
םיורא ןיא
1964 .
Ascent: anthology.
2nd ed. Ed. by Meyer Rispler. Bucharest, Criterion,
1972. 574 p.
The selection represents Yiddish writing in Rumania, starting
with Velvel Zbarzher to the present. First edition appeared in 1964.
, ש א
. ם ו ל ש ןופ
לטעטש וצ רעד
רעם יורג
טלעװ
. . .
רעטנוא
רעד
־קאדער
ע יצ ןופ
לאומש
.יקסנאשזאר
,סערייא־סאנעוב
טפאשלע זעג־ר וטארעט יל
םייב
אוויי
ןיא
,ע ניט נע גרא
1972 . 397 זז,
קרעוורעטסומ(
ןופ רעד
רעש יד יי
,רוטארעט יל
דנאב 51 .)
ע נעב ילקע גפא
,קרעוו
טל ייטע גנייא
ט יול יד
עטסק יטכ יוו
םעמעט
ןופ
םולש
םשא
.ןפאש ט ימ א
המדקה
ןופ
ראטקאדער
ןוא
ןגוצס יוא
ןופ
עש יט ירק
ןו«
עש יפאר גא יב
.ןטעברא
A
sch
, S
ho l em
.
From the little town to the big world.
. . . Ed. by
*
טלעטשעגפיונוצ
יוא5ן ךמס 5ןו
רעכיב םאװ
ןענײז
ןעמוקעגנײרא
ןיא רעד
־אילביב
קעט ןופ
ןשידיי
ןכעלטפאשנםיװ
טוטיטםניא
— אװיי
ןשיװצ
לירפא
1972
ןוא
לירפא
1973
.
רעכיב סאװ
ןענײז
טנכײצאב
טימ א
לדנרעטש טאה יד
ןירעלעטשפיונוצ
טינ
.ןעזעג
* Compiled on the basis of books received at the Library of YIVO
Institute for Jewish Research between April 1972 and April 1973.
Items marked with an asterisk have not been seen by the compiler.
152