Page 196 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
194
ןיקתהו
:סופדל
הירא
.בוקאלופ
,ביבא־לת
ץוביקה
החואמה
1972 .
546
/מ ע
׳ ן י ל י
. ד ו ד
יבתכ דוד
.ןילי
ךרכ .ב ןדמ דעו ראב
.עבש
יקרפ וייח לש
דוד ןילי תאמ .ח.א
.יננחלא
׳םילשורי
ןבואר ,סמ
.ג״לשת 102 ׳ 257 מע,.
תפוסא
םירמאמ
תומישרו
לע
ותעיסנ
ולויטו
יבחרב
ץראה
םינשב
ו״נרת— .א״שת
Y
e ll in
, D
avid
.
W r itings:
vol. 2. from Dan to Beer Sheba. Biography
of Yellin by A. H. Elhanani. Jerusalem, Rubin Mass, 1973. 102,
257 p.
A collection of his articles and travel notes on his trips through
the land during the years 1896-1941.
, ת י א נ י
ל ח ר
. י ב צ ־ ן ב
יכרד
.יתרפיס
,םילשורי
תירק
,רפס
.ב״לשת
260 מע,.
ימשר
םירויס
םימיהמ
הכלהתהש
םע
קחצי
יבצ־ןב
יביתנב
.תדלומה
Y
a n n a it
, R
achel
B
en
-Z
v i
.
I have recoun ted my way.
Jerusalem, Kiryat
Sefer, 1972. 260 p.
Travel notes of her trips through the land with Yitzhak Ben-Zvi.
, ן ה כ
. ה נ ו י
,תסנכה
םינויד
.םיכויחו
,ביבא־לת
םע
,רפסה
.ג״לשת
160 מע,.
רבחמה אוה
בתכה
ירטנמלרפה
לש
תסנכה םוימ
.הנוניכ
C
oh en
, Y
o n a h
.
The Knesset:
deliberations and smiles. Tel-Aviv, Am
Hasefer, 1973. 160 p.
The author has been the parliamentary correspondent of the
Knesset since its founding.
, ב י נ
. ד ו ד
תכרעמ
ןוגריאה
יאבצה
,ימואלה
קלח ד:
דרמה 1944—1946 .
,ביבא־לת
דסומ
,רנזולק
.ג״לשת 303 מע,.
ר פ ס .ח .מ
, א ר י פ ש
ב״סרת — .ל״שת
ךורע
ידיב .ז.ח
,גרבשריה
תופתתשהב
.מ ,רב .י ,ןוד .ל
.רלוו
ינש
.םיכרכ
,ןג־תמר
תטיסרבינוא
,ןליא־רב
.ב״לשת א״כ 588 , 53 מע,. ב״כ 254 , 156 מע,.
ר פ ס
ת ו ד ל ו ת
, ה נ ג ה ה
קבאממ
.המחלמל
:תכירעב
לואש
,רוגיבא
רזעילא
,ילילג
הדוהי
.יקצולס
ךרועה
:ישארה
ןב ןויצ
.רוניד ךרכ ,ג
השולש
:םיקלח
קלח ,א
תארקל
,קבאמה
תאמ
הדוהי
,יקצולס
,ב״ח
קבאמה םע
.םיטירבה
,ג״ח
תורעה
.תורוקמו
,ביבא־לת
םע
,דבוע
.ב״לשת
2068 מע,.
H istory of the Haganah:
from struggle to war. Ed. by Shaul Avigur,
Eliezer Galili and Yehuda Slutzky. Chief editor: Benzion Dinur.
Vol. 3, in 3 parts. Tel-Aviv, Am Oved, 1972. 2068 p.