Page 37 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

לפיק
תואצוה
םירפסה
לש
תואטיסרבינואה
תנידמב
לארשי
הרעה
תיללכ
תרת וכה
,ונת ר יקסל
ףא
איהש
תשקבמ
תוצמל
תא
׳אשונה
ןיא איה
םצעמ
העבט
.תקייודמ
םשכ
דעש
םויה ונא
םינווכתמ
יוניכב :
הט יסרבינואה״
״ת ירבעה
הט יסרב ינואל
,םילש וריב
ךכ
ןמיס
ם יברה
תרת וכב
ונלש
ת ואט יסרבינואה״
,,
וניא
השעמל
אלא
האצוה
תחא
הדיחיו
: וז לש
הט יסרב ינואה
ת ירבעה
.םילש וריב
יהוז
הנושארה
הקיתווהו
וליאו
לכ
ראש
תואצוהה
ודס ונ
ךא הז
.בורקמ
םאו
האיצוה
האצוהה
ת ימלש וריה
דע הכ
הלעמל
עבשמ
תואמ
ה פ ס ירה לכ
ראש
תואצוהה
לש
ת ואט יסרבינואה
תורחאה
ואיצוה
ךא
ם ירפס ־רפסמ
לט ובמ
יב גל
רועיש .הז ףאו
לע יפ ,ןכ ףא
תאצוה
ם ירפסה
לש
הט יסרב ינואה
אל
הנשב
תחא
לכמו
ןכש אל
םינשב
תוטעמ
התשע תא
לייחה
,הזה
ןכש איה רבכ
תמייק
םיעברא
שמחו
.םינש שי
תופצל
,אופיא
םגש
ראש
תואצוהה
ת ויאט יסרב ינואה
ועיגי
ת וברב
םימיה
ת ויומכל
תומישרמ
ןיעמ
.הלא לכ
הלחתה
השק
וליאו
רחאל
תפוקת״
הצרהה
,,, הב
ןיידע
תולעופ
ראש
,תואצוהה
ןיא לכ קפס
ןויסנהש
ןברדי
ןתוא
ת ול יעפל
.תרבגומ
ךותמ ךכ
רבס וי
לע המ
המלו
ובוס י
ירק יע
ו נירבד
לע
תאצוה
ם ירפסה
לש
הט יסרבינואה
.ת ירבעה
דצה
הוושה
ם ירפסה־ת ואצ והב
ת ויאט יסרב ינואה
לארש יב
אוה
,ןבומכ
ןושלש
םבור
םלוככ
לש
ם ירפסה
יבתכ ו
תעה איה
.תירבע
םלוא
הט יסרב ינוא
,ת ירבע
ןיב וז
תימלש וריה
ןיבו
הלא
הצוחמש ,הל
הניא
הלוכי
םצמטצהל
הימ וחתב
לש
ת ירבעה
,דבלב
לעש ןכ איה
תבייח
אוצמל
רשק םע
ת ואט יסרב ינוא
.םלועה
,ןאכמ
לכש
תואצוהה
תושרדנ
םג
תונושלל
,זעול
רקיעבו
.ת ילג נאל
ם ימ וסר יפ
הלא
ןושלב
זעול
םהמ
םהש
ם ימ וגרת
םירפסמ
ועיפוהש
הליחת
ת ירבעב
וליאו
םטועימ
לש
ם ירפס
םייזעול
הלא םה
ירפס
.רוקמ
הווש־דצ
רחא
,אוה
םבורש
םלוככ
לש
ירבחמ
ם ירפסה
םה
ישנאמ
תווצה
לש
,ת ואט יסרבינואה
רבד
ל יגר
,לבוקמו
ןכש
תעייסמ
ךכב
הט יסרב ינואה
הישנאל
םסרפל
םהירקחמ
לעו ידי ךכ איה
תלדגמ תא
המש תאו םש
ם ירבחמה
םלועב
.עדמה ךא
ם יתעל
תוקוחר
רת ויב
ץרופ שיא ןמ
ץוחה
ת ור גתסה ־תמ וח
.וז
תמ ועל
תאז
ם ימסרפמ
ישנא
הט יסרב ינואה
ם ירפס
םהלשמ
םג
־תואצ והב
ם ירפס
.תורחא
ןורחאו
:ןורחא
ךרדכ
לכ
ת ואט יסרב ינואה
םלועב
ת ומסרפמ
תואצוה
ת ואט יסרב ינואה
,ונלש
רק יעב
וז
,תימלש וריה
ם ירפס
לכב
יאשונ
.רקחמה
םלוא
ךרדמ
עבטה
שגדה אוה
דח וימב
לע
יעדמ
תודהיה
גשומב
בחרה
,רת ויב
יפכ
הארנש
.ןלהל
לשב ךכ
תווהמ
תואצוה
ם ירפס
הלא
זכרמ
,לודג
ילואו
29