Page 38 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
30
לודגה
ר ת ו יב
ירקחמל
תודהי
.םלועב
ת ואט יסרב ינואה
וגלש ןה
ת ואט יסרב ינוא
לכל
.רבד
םלוא דחי םע ךכ ןה
ת וירבע
תוידוה יו
תועמשמו
הנורחא
וז
תרמ וא
הברה
השחמהו
ךכל
הר יקסה
.האבה
תאצוה
םירפסה לע םש .י .ל
סנגאמ
הטיסרבינואה
,תירבעה
םילשורי
תאצוה
ם ירפס
וז
המקוה
תנשב
1929
הארקנו
לע
ומש לש
דסיימ
הט יסרבינואה
הדוהי
ב יל
סנגאמ —
רחאל
.ותומ ךכב
העבוה
הרקוה
,שיאל
זעהש
םתואב
םימי
ינפלמש
םישמח הנש
הלעמו
םיקהל
לע רה
םיפוצה
םילש וריב
הט יסרב ינוא
ת ירבע
ם ולכ־אלב
.שממ דב דבב םע
ת וחתפתה
הט יסרב ינואה
רבג
ךרוצה
תאצוהב
ם ירפסה
ךכו איה
הלדג
םע
הט יסרב ינואה
איהו
םג
תפקשמ
תא
יבלש
לוד יגה
לש
הט יסרב ינואה
לכב
ימוחת
.התוליעפ
ם ימ יב
,הלא םע
תח יתפ
ד יר י
ם ירפסה
ם ילש וריב
ףא אצי
גולטק
,האנ
ובש
ט וריפ לכ
ם ירפסה
ואציש דע הכ
תכירעב(
ןב
ןויצ
,)עשוהי
ףוריצב
ירבד
המדקה
םירצק
םיצממו
תאמ
להנמ
האצוהה
םייח
.ןרות
אל
ה נמ נ
ןאכ תא
תואמ
ם ירפסה
ואציש דע .הכ
םוקמב
ךכ
ןייצנ
תא
ם ימ וסר יפה
םיטלובה
לכב
םימוחתה
ןכו תא
יבתכ
,תעה
םיספ ותה
רבכ
םויה
םוקמ
בושח
לולכמב
יעדמ
ת ודהיה
.םלועב
ת נב ומ
העפותה
לש
האצוה
הקיתו
,וז
םינשבש
ת ונורחאה
לדג
רועיש
ם ימ וסר יפה
,ת ילגנאב
ףא
קלחש
לודג
ם ימ וסר יפמ
םייזעול
הלא
וניא
השעמל
אלא
ם ימ וגרת
לש
ם ירפס
.םירבע
טא
ל יחת נ
,ארקמב
הארנ
הנושארל
תא
םה ירפס
לש
ינושאר
םירומה
ארקמל
,הט יסרב ינואב
אלה
:ם ה
ילתפ נ
ץרה
,רנישטרוט
התע
,יניס־ר וט
םע
וש וריפ
,בויאל
רבעש המכ
המכו
תורודהמ
םילוגלגו
ידע
ועיגה
הרודהמל
הנורחאה
תב ינש
םיקלחה
.)א״ישת(
תונשרפ״
,״ארקמה
הריקס
ת ית יצמת
לע
ת ודל ות
תונשרפה
רקיעב(
)תירבעה
,ארקמל
אוה
ורפס לש
הרומ רחא
השמ
יבצ
.לגס םרב
הרוממ
,רחא
השמ דוד
,וטוסאק
ואצי
המכ
:ם יר פ ס
שוריפ
רפסל
תישארב
המכ(
,)תורודהמ
רפסל
תומש
,)ל״נכ(
תרות״
,)ל״ נכ (״ת וד ועתה
רפס
ובש
רקבמ אוה תא
ת ר ות
תודועתה
תר וקבב
ארקמה
םלועב
גיצמו
ןורתפ
רחא
,ולשמ
ת ורפס״
תיארקמ
ת ורפס ו
״ת ינענכ
םירקחמ(
ארקמב
חרזמבו
.ןומדקה
)ב״לשת
ןכו
תרודהמ
ך״נתה
היורקה
לע
ומש
.)ג״ישת(
בור
וירפס
ואצי
םג
,ת ילג נאב
ת וברל
הלאה״
.״תנע
ידימ
תרמשמה
השדחה
לש
ירומ
הט יסרב ינואה
ואצי
ם ירפסה
:
.א.ש
םטשנוויל
:
תרוסמ״
תאיצי
םירצמ
לתשהב
­
״התולש
,)ב״כשת(
ןיב״
תונושאר
״תושדחל
רקחמ(
לע
ם יקרפה
מ—חמ
)והיעשיב
.מל ןרה
)ג״כשת(
ןכו
ם ירפס
רקחב
ת ול יגמה
,תוזונגה
עוצקמ
ישנאש
הט יסרב ינואה
ת ירבעה
ם ילש וריב
דוחיבו
.ל.א
,קינקוס
ויה
םינושארה
ןייוליגל
.ןתריקחו
ךכב
ךישממ
הדיקשב
יתלב
הליגר ונב
לאגי
,ןידי
איצוהש
םע .נ
דגיבא :
הליגמ״
ת ינוצ יח
״תישארבל
.ז״ישת(
ת ירבע
)תילגנאו
ןכו אצי
ורפס לש
לאקזחי
,רשטוק
םכח
לודג
ףטקנש
ובאב הז
בורקמ :
ןושלה״
עקרהו
ינושלה
לש
תל יגמ
והיעשי
המלשה
תוליגממ
םי
״חלמה
.)ט״ישת(
ת יל ג נאב