Page 40 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
32
ת ורפסב
רחאלש
ארקמה
ם יספ ות
וירפס לש יבא
רקח
ת ורפסה
ת יד ומלתה
הט יסרב ינוא ב
ת ירבעה
בקע י
םוחנ
ןייטשפא
םוקמ
,ןושאר
ןה
ה ניחבמ
ת יג ול ונורכ
ת ית ומכ ו
ןהו
ה ניחבמ
.ת ית וכ יא
תשולש
: ויר פ ס
תואובמ״
ת ורפסל
״םיאנתה
,)ז״ישת(
תואובמ״
ת ורפס ל
״םיארומאה
)ג״כשת(
אובמ״ו
חסונל
״הנשמה
הרודהמ(
הינש
ינשב
.םיכרכ
)ד״כשת
ואצי
םנמא
רחאל
.ותומ
םלוא הלא
ם ירפסה
ויה
ךשמה
הרותל
לעבש הפ
,ולש
ץיברהש
רודב
ןושארה
לש
הט יסרב ינואה
םגו
בת כב לע ידי
ותכ ירע
תא
ןועברה
.״ץיברת״
ןכאו
: ור פ ס
שוריפ״
ת וב ות כל
׳רל
הדוהי
רב ןתנ
יטוק ילו
םיש וריפ
״םירחא
אצי
ףסומכ
״ץיברת״ל
)ג״צרת(
אוהו
אמגוד
תקהבומ
האצוהל
תקייודמה
ולש
ם יטסכטל
,םימודק
ןינע
וקיסעהש לכב
.וירקחמ
גוסמ
רחא אלו
תוחפ
ידוסי
אוה
ורפס
לודגה לש
ם ירפא
ךלמילא
,ךאברוא
הרומה
ד ומלתל
התע
:הט יס רב ינ וא ב
יקרפ״
תונומא
״תועדו
הרודהמ(
הינש
,תנקותמ
.א״לשת
םוגרת
ילגנא
אצמנ
תחת
שבכמ
.)סופדה
ם ירפס
םירחא
ם ימוחתב
,הלא םא
תורודהמ
םאו
םירקחמ
:
רפס״
תורטשה
ברל
ייאה
,״ןואג
תרודהמב
החמש ףסא
,)ץ״רת(
הדומלת״
לש
ך י ר ס י ק
לואשל
ןמרב יל
,)א״צרת(
יכרד״
״הדגאה
קחציל
ןמנייה
הרודהמ(
ג,.
,)ל״שת
תובושת
״םינואגה
תכ ירעב
ןימ ינב
השנמ
ןיול
תשמח(
ם יכרכה
.םינושארה
ט״פרת — ,)ג״צרת
רפס״
ת וכלה
״תוצובק
תרודהמב
ת וילגרמ
,)ב״שת(
תרודהמ
תכסמ
תולהא
םהרבאל
גרבדל וג
,)ו״טשת(
הליפתה״
תפ וקתב
ם יאנתה
״םיארומאהו
ףסויל
ןמינייה
,)ד״כשת(
יכרד״
הבשחמה
תיתכלהה
לש
״ם״במרה
.יל
ר ג נ יול
)ה״כשת(
ח״ודהו
לש
ס וניכה
ימלועה
ןושארה
יעדמל
,תודהיה
ס נכת נש
ז״שתב
אצי(
.)ב״ישתב
םוחתל
רחואמ
רת וי
םישלופ
םה ירפס
לש .ר
רמײהנפוא־ץש
תודיסחה״
״הקיטסימכ
)ח״כשת(
הוקתה״ו
תנשל
״ק״תה
ןמלזל
,רזש לע
תויפיצה
חישמל
רחאל
ןולשכ
יתבש
ה ר וד ה מ ( יב צ
,ת יל יפ וילב יב
השגוהש
,ורבחמל
אישנ
,הנידמה
ועיגהב
.ת ור ובגל
.)ל״שת
םלוע
,חרזמה
היהש
םיאשונהמ
םינושארה
,הט יסרבינואב
לעש ןכ
הת יה
וז
הט יסרב ינוא
םלועב
ץראבו
םיפופא
,םיברע
היה םג
היאשונמ
םינושארה
לש
.האצוהה
הרודהמה
תיעדמה
לש
הקינורכה
:ת יב רע ה
רפס״
באסנא לא
״ףארשא
תאמ
,ירודאלב־לא
האצי
המכב
ם יכרכ
לע ידי סכמ
,רגניזלש
.ד.ש
ןייטיוג
.ד.מו
רטס יק
השולש(
.)םיכרכ
רפס
ויתועסמ
לש
םייח
,שושבח
הווילש
תא
רקוחה
ףסוי
יולה
האמב
תמדוקה
וית ועסמב
ח ר זמ ך ופצ ב
,ןמית אצי
ור וקמב
יברעה לע ידי
.ד.ש
ןייטיוג
)א״שת(
ןכו
ם ירפס
עדמב
,םאלסאה
ןולימ
ת יב רע ל
תרב ודמה
דועו
םה
ם יסנרפמה
רודמ הז לש
.חרזמה
ןמזל
שדחה
עיגמ
ורפס לש
והילא
:ת ל יא
ה ינט ירב״
ה יב ית נו
״ודוהל
.)א״לשת(
ףסוא
םירקחמ
לש .י.ח
יקצולופ
ת ונש לבב
,תימש
תירצמ
םימוחתו
ם ילב וג
אצי
ת ילגנאב
( 1971 .)
ת ודלות
לארשי
רחאל
ארקמה דע
ונימ י
ונא
תוגצוימ
םה ירפסב
לש
ר ודגיבא
רב וק יר ׳צ
:
םידוהיה״
םירצמב
הפ וקתב
ת ימ ור ־ת יטס ינלהה
רואל
״היגולוריפאפה
הפוסאבו
הלודגה
לש
םיס וריפאפ
םיקסועה
,םידוהיב
תאצויה
ת ילגנאב
לע ידי
רב וק יר ׳צ
רד נסכלא ו
סקופ
Corpus Papyrorum judaicarum
דע( הכ
ואצי
השולש
,םיכרכ
1957 — 1964 .)
הפ וקתה
הבחר נה
זאמ דע
ונימ י
ונא
״םיסוכמ״