Page 41 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

33
KRESSEL / UNIVERSITY PRESSES IN ISRAEL
ם ירפסב
לש
ןוירוטסיהה
לארשי
ןירפל יה
:ל״ ז
םידוהי״
תודהיו
חרזמב
ת פ וסא (״ה פ ור יא
.םירקחמ
,)ט״כשת
תודהי״
ת ורצנו
ך י יר ,ב
,ינשה
1970 — 1914 ״
.אל לט
)ל״שת(
רפסהו
קסועה
:האושב
תלצה*
ם ידוהי
״ה ינדב
תאמ ינל
ל יח י
.)ז״כשת(
ונאשכ
םיעיגמ
ת ודל ותל
וננמ ז
ר יכזנ
תא
הרדיסה
לש
םירקחמ
ת ורוקמ ו
ת ודל ותב
תודהי
,הקירמא
תאצויה
לע ידי
ןוכמה
ת ודה יל
,וננמז
דילש
הט יסרב ינואה
ותכ ירעב ו
לש
השמ
.סיווייד
תשולש
ם ירפסה
ואציש דע
:ה כ
ת יב״
לארשי
״הקירמאב
השמל
סיווייד
,)ל״שת(
אובמ״
ת ודל ותל
תודהי
הקירמא
ת פ וקתב
״התישאר
בקע יל
סוכראמ
)א״לשת(
ץוביקה״ו
ידוהיה
״ותומצעתהב
.בל
,)א״לשת(ןרוק
םה אלל לכ קפס
שודיח
ארוקל
,ירבעה
עדיהש
קייודמה
לע
ץוביקה
ידוהיה
תוצראב
ת ירבה
ןיידע
קוחר
ונממ
.האלהו
ןוכמ
הז
איצומ המכ
המכו
,םירקחמ
ת ירבעב
,ת ילגנאבו
ןכו
ת ורד יס
,םירקחמ
ןהמש
ןייוצת
ד וחיב
וז
תאצויה
םעטמ
גוחה
תע יד יל
םע
לארשי
ת וצ ופתב
ת יבב
אישנ
הנידמה
לכ(
הרדיס
תב
השש
.)םימוסריפ
ןאכ
תוראומ
ת ויעב
ת וישרפ ו
ת ודה יב
וננמ ז
לכב
תוצופתה
חסונב לש
הגיזמ האנ ןיב
רקחמ
יעדמ
האצרהל
,תיממע
תפטוש
האירקו
.רת ויב
ימוחת
ןושלה
,תורפסהו
,םיללוכ
ב ירחמכ
הדיצמ לש
הט יסרב ינוא
םושש
רבד
ידוהי
יללכו
וניא רז ,הל
םירקחמ
םיינוגבר
ת ורפסב
,ת ירבעה
,ת יברעה
ת יללכה
ןכו
םירישכמ
תרכהל
תונושלה
,תירבעה
ת יברעה
לשו
.הפוריא
שארב
ם ירפסה
םיקסועה
רקחב
ת ורפסה
ת ירבעה
דעוצ
ורפס
עדונה לש
הרומה
ןושארה
ת ורפסל
ת ירבעה
הט יסרב ינואב
ףסוי
רנזולק :
הירוטסיה״
לש
ת ורפסה
ת ירבעה
השש (״השדחה
,םיכרכ
ץ״רת — .י״שת
הרודהמה
הינשה
האצי
האצוהב
.)תרחא
ךכל
םיפרטצמ
ם ירפסה
לש דוד
: ן יל י
תרות״
הרישה
״ת ידרפסה
הרודהמ(
הינש םע
אובמ
ה יפרג וילב יב ו
תאמ ןד
.םיגפ
)ב״לשת
תרד יס ו
ת ויפרגונומה
לע
ישאר
ת ורפסה
ת ירבעה
:השדחה
דחא״
,םעה
,שיאה
ולעפ
״ותרותו
תאמ
הירא
ןומיס א״יו
רלה
,)ז״טשת(
.ש״
,יקסבוח ינרשט
םדאה
״ררושמהו
.יל
רנזולק
,)ז״שת(
.מ״ .י
,יקסב ׳צ ידרב
וייח
״ולעפו
ןורושיל
תשק
)ח״ישת(
סוסיב״ו
תוימואלה
יבתכב
״םעה־דחא
.מל
לטרוט
.)ב״שת(
ןאכל
יואר
ףרצל תא
ה יפרגונומה
תחבושמה
לע
םיקמ
הט יסרבינואה
השארו
ןושארה
הדוהי
בייל
סנגאמ
םשב :
ןעמל״
״ןויצ
תאמ
ןמרונ
שט יבט נב
םגרית(
.רימא
)ז״טשת
ןכו
תפילח
ם יבתכמה
ןיב
.ל.מ
ם ול ב ניל יל
ל״יו
,ןודרוג
תרודהמב
ןמיירב
.)ח״כשת(
ת ויורפסב
ץוחמש
ת יר בע ל
םיקסוע
:ם יר פ סה
ינורקע״
ת ר וקב
״ת ורפסה
תאמ .ל
יבמ ורקרבא
םגרית(
.רוא
,)י״שת
ם ימ וגרתה
האיסידואל
סורמוהל
תאמ .ש
יקסבוח ינרשט
,)א״שת(
ת ונונמ יהל
םיירמוחה
תאמ .ש
ןאפש
)ו״שת(
תפוסאו
וירמאמ
לש
הירא
,ןומיס
וספדנש
ינפל
תורשע
םינש
״חולשה״ב
ויהו
םתואב
םימי
ןכו
התע
שודיח בר
ת ורפסב
ת ירבעה
:
ם יקרפ״
ת ורפסב
ת ינוויה
״הקיתעה
.)ה״כשת(
ת ודל ות ב
ת ורפסה
ת יברעה
ואצוה
ם ימ וגרת
ינשל
ם ירפס
םייסלק
ם וחתב
:ה ז
רוציק״
ת ודל ות
ת ורפסה
״ת יברעה
תאמ .י .י
רה יצדלוג
ם גרית(
.רענש
)ב״לשת
תודלות״ו
ת ורפסה
״ת יברעה
תאמ .ר .א
ןוסל וק ינ