Page 42 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
34
םגרית(
.י .י
.)ןילביר
הלאל
ףרטצמ
עקר ־ר וא יתב
ם וגרת
ורפס
עדונה לש
סנמל
׳םאלסיאה״
וית ונומא
וית ודס ומ ו
,,
: ומ גר ית (
זפרה .יו .י
.ןילב יר
הרודהמ
׳הינש
.)ז״כשת
ת ונש לבה
׳ת ירבעה
ת ינחר זמה
ןכו
׳תיאפוריאה
הקיסעמ
הברה תא
הט יסרב ינואה
ךכלו
ףרטצנ
ךרוצה
לש
ד ומ יל
תונושל
תורז
,ם יד ימלתל
תונושלש הלא ןה
רד גב
חרכה
םה ידומ ילל
.םהירקחמלו
םה ירפס
לש
עשוהי
: י ול ב
קודקד״
ת יד וה יה ־ת יברעה
לש ימי
ם ייניבה
,,
)ב״כשת(
לשו
ע״בג
: ית פ ר צ
יחנומ״
הקיטמ יתמה
ת ורפסב
תיעדמה
ת ירבעה
לש ימי
םייניבה
,,
)ט״כשת(
ם יחת ופ
רהוצ
תומלועל
םיידוהי
טעמכ
םילוע נ
דע .הכ תאז
ןת ינ
רמ ול
םג לע
ם וגרת
ורפס
ראופמה
לש .ג
:רסרטש גרב
קודקד״
ןושלה
ת ירבעה
,,
םוגרת(
.רשא־ןב
,)ב״לשת
היהש
ת ניחבב
םלענ
הלאל
םניאש
יעדוי
.ת ינמ ר ג
םיגוסל
הלא ףא
ודעונ
ירפס
דומילה
קודקדהו
ןושלל
ת יס ורה
.ת ינמרגה ו
רצקת
העיריה
׳טרפלמ
אולו
םג
הצקב
עבצאה
תא
ם ירפסה
ימוחתב
,ה יגולוכיספה
,ךוניח
׳היגולויצוס
,טפשמ
הלכלכ
יעדמו
,הנידמה
ה יפ וס ול יפ
ת ירבע
,תיללכו
םידומ יל
,םייסאלק
תואלקח
,הנוזתו
הקיטמ יתמ
יעדמו
,עבטה
ם ינויזופמ יס
םינוש
דועו
.דועו
ם ירפס
הלא םה
ל יגרכ
םבור
ת ירבע
םטועימו
.ת ילג נאב
,קפתס נ
םגו הז
,הרצקב
ךא
תרכזהב
יבתכ
תעה
.ם ירפסה ־ת ורד יס ו
שארב
יבתכ
תעה
בצ ינ
ןועברה
יפר ג וילב יבה
תירק״
רפס ,,
ברקתמה
ותנש ל
,םישימחה
,איש
םושש
בתכ תע
יפר ג וילב יב
ידוהי
אל הכז ול דע ,הכ
ןועברה
יעדמל
תודהיה
ץיברת״
,, (43
,)הנש
םיצבקה
רקחל
ת וברתה
תיסאלקה
הקיתעה
:
תולוכשא״
,, דע(
הכ
השש
,)םיכרכ
םיצבקה
רקחל
הקיסומה
:ת יד וה יה
לבוי״ ,,
ינש(
,)םיכרכ
ירקחמ
זכרמה
רקחל
רולקלופה
השולש(
)םיכרכ
ןכו
יתש
ם ירפסה ־ת ורד יס
:
תפ ומ ־ירפס״
םייפוסוליפ
,,,
םיקהש .ח .י
תור
םיללוכו
ם ימ וגרת
בטיממ
ת ורפסה
ת יפ וס ול יפה
םלועב
םישולשכ(
המכו
,)םירפס
ת ורבוח ו
ןורכזה
לב ויו
,םישיאל
ועיגהש
ם־יכיראתל
םילוגע
וא
ם ירטפנ
המכ(
.)תורשע
ת ילגנאב
ואצי
25
ם יכרכ
לש
Scripta Hierosaiymitana
( 1954 — 1973 )
ם ימ וחתב
ם יבר לש
יעדמ
תודהיה
םיעדמו
םייללכ
ןכו 17
ם ירפס
־ב
Lionel Cohen Lectures
ינינעב
קוח
טפשמו
( 1953 —1972 .)
ם ותחנו
ו ניר ב ד
רודמב
,ה יפרגוילב יבה
ץוחמ
ת ירק״ל
רפס ,,.
הלאב
טלוב
ורפס לש .ש
:ימ נ וש
חתפמ״
ת וחתפמה
,,
הרודהמ(
,הינש
.ה״כשת
תישילש
תמלוצמ
םע
,ם ינוק ית
,)ל״שת
ודעלבש אל
ןכת ית םוש
תוליעפ
ת יפר ג וילב יב
יעדמב
.תודהיה
ףס ונב
ךכל
:ואצי
םירקחמ״
ם ייפרגוילביב
,,
היראל
,רביוט
דחא
םיצולחה
םינושארה
ץראב
לארשי
רקחב
רפסה
ירבעה
הידבועמו
םינושארה
לש
ה ירפסה
,תימואלה
וירפס
וירקחמ ו
לש
םהרבא
: ירע י
ילגד״
ם יס יפדמה
םיירבעה
,,
,)ד״שת(
סופדה״
ירבעה
תוצראב
חרזמה ,,
ינש(
.םיקלח
ז״צרת — ,)ש״ת
סופדה״
ירבעה
אטשוקב
,,
,)ז״כשת(
ת ויפר ג וילב יבה
ו יבת כל
לש
.ש .ה
ןמ גרב
תאמ(
ןמטחוש .שו
.ימנוש
,)ח״כשת
ילדנמלו
םעטמ(
לעפמה
תאצוהל
יבתכ
.ילד נמ
,)ח״כשת
ןכו
תמישר״
םירמאמ
יעדמב
תודהיה
,,
תאמ