Page 43 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

35
KRESSEL / UNIVERSITY PRESSES IN ISRAEL
,לאוי
תלל וכה
המישר
ת ית נש
ת יתט יש
ם ירמאמל
ת ירבע ב
ראשו
תונושל
לכב
יפנע
יעדמ
ת ודהיה
א(—.ד
ו״כשת — .)ט״כשת
המכ
המכו
ם ירפס
ואצי
ףות ישב
םע
ם ירפס ־ת ואצ וה
תורחא
׳הנבי(
׳הדסמ
ריבד
.)דועו
ףא
הבוח
ר יכזהל
תא
לעפמ
לופכישה
התע(
,)״ןזמדקא״
איצומה
םירפס
׳תורשעל
ר וקמב
ם וגרתב ו
ןעמל
.םיט נדוטסה
ם ילעפמ
םימוד
םייוצמ
ראשב
.ת ואט יסרב ינואה
ימוסריפ
תטיסרבינוא
ןליא־רב
ןאכ
חתפ נ
׳תע־־יבתכב
םהב
םידעוצ
הנושאר
,הנשה־ירפס
ם ילל וכה
־ירקחמ
תודהי
םינוש א(—׳ט
1963 —1968 . ינש
ם יכרכ
:ם יל ופ כ
ד—,ה ז—,)ח
בת כ
תעה
ינינע ל
:ת ור פ ס
תר וק יב״
ת ונשרפו
,, (1—2.
1970 — 1973 ,)
ןועברה
ה יפוס וליפ״
,, ־מ(
1971 )
ת ונש לב״ו
ת ירבע
תישפח
,, (1—3׳
1969 — 1971 .)
םבור
םלוככ
לש
ם ירפסה
ם ילולכ
:ה ר ד יס ב
םירקחמ״
לע םש
סחנפ
ך י ג ר וח
דסיימ(
.)הט יסרבינואה
ןיב
:הלא
יאלכ״
םיערז
הבכרהו
,,
הדוהיל
סק ילפ
( 1967 ׳)
ותנשמ״
לש ר,
רזעלא ןב
סונקרוה
המוקמו
ת ודל ותב
״הכלהה
קחציל
תל יג
( 1968 ׳)
םירקחמ״
ת ודל ותב
״ןירדהנסה
תאמ .ח .ד
לט נמ ( 1969 ׳)
תושאר״
הלוגה
ל בבב
ימ יב
הנשמה
״דומלתהו
השמל
רב ( 1970 ,)
תש ורימ״
ןושל ימי
״םייניבה
.מל .צ
ירדק ( 1970 ׳)
תוימשיטנאה״
ה ירגנוהב
1867 — 1914 ״
.נל
גר ובצק
( 1969 )
תואיצמ״ו
םדאו
ת ורפסב
״תילארשי־ץראה
יבצל
זול
( 1970 .)
ףס ונב
ךכל
ואצי
רפס
לב וי
י״של
׳ןונגע
תאלמב
ול
םיעבש
:םש ב
לבוי״ ״יש ( 1958 ׳)
תפוסא״
וירמאמ
לש
םהרבא
סייו ,, לע
הנשמה
( 1969 ,)
תורעה״
ת ויגוסל
ס״שה
ילבבה
״ימלשוריהו
ל״נהל
( 1971 ,)
ותנשמ״
לש
יר נא
ך וס ג ר ב
החמשל
ם נוב
ךאברוא
( 1970 ,)
תפוסא
וירקחמ
לש .ש
יקצ ולבולאיב
םא״
״תרוסמל
)א״לשת(
המכו
ם ירפס
ימוחתב
׳הק ינטובה
הלכלכ
.דועו
ףא
ןאכ
הייוצמ
תאצוה
ם ירפסה
לש
תודגא
ם יט נדוטסה
׳ך י יר וא ־רב״
האיצוהש
המכ
ם ירפס
םהבו
םג תא
ר פסה
רכזנה לש
.ךאברוא
ימוסריפ
תטיסרבינוא
הפיח
ךא
המכ
ם ירפס
דבלב
הקיפסה
איצוהל
דע הכ
תט יסרב ינוא
הפיח
:ם ה ו
תושבגתה״
קודקדה
יב יטמר ונה
,,
יכדרמל
רש א ך ב
׳)ט״כשת(
תודלות״
הפיח
ימיב
״ם יכרותה
סכלאל
למרכ
,)ט״כשת(
םירקחמ
רכזל יבצ
יר נבא (1—2.
ל״שת — ,)ג״לשת
תרבח״
הרזעה
ידוה יל
ה ינמרג
הר יצ יב
״קבאמבו
השמל
ת וניר
)ב״לשת(
םינויע״ו
ר יבחת ב
ת ירבעה
״השדחה
.מל
רשא־ןב
.)ג״לשת(
ימוסריפ
תטיסרבינוא
ביבא־לת
חתפנ
,תע ־יבתכב
טלובהש םהב
:אוה
,״תורפסה״
ןועברה
רקחל
ת ורפסה
ת ירבעה
ת יללכה ו
ת כ ירעב
יקסבוש ורה
־מ(
1968 ,)
ם יצבקה
רקחל
ת ונויצה
: