Page 44 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
36
״תונױצה״
תכ ירע ב
יפראק
(1—2׳
1970 — 1971 ,)
,״תובש״
תע ־בת כ
שדקומ
ת ודה יל
ת יר ב
תוצעומה
חרזמו
,הפוריא
ת כ ירעב
עשוהי
ע ובלג
)ג״לשת־מ(
,״לאכימ״ו
ףסאמ
ת ודל ותל
,םידוה יה
תכ ירעב
.)ג״ לש ת ־מ ( ןוס נ ומ יס
ימוחתב
תאצוה
ם ירפסה
ליעפ
רק יעב
ןוכמה
רקחל
,תונויצה
איצוהש דע הכ ןיב
רת יה :
תונותעה״
ת ירבעה
ץראב
״לארשי
ה ילגל
,ינדרי
העונתה״
ת ינויצה
תוצראב
״ת ירבה
.אל
,לזירפ
םיקרפ״
ת ודל ותב
בושיה
ךש יה .אל .ר
,יכאלמ
תבהא״
ןויצ
ישנאו
ד״וה —
ידוהי
ה ינמר ג
בושיו
״לארשי־ץרא
בושיה״ו
ידוהיה
־ץראב
לארשי
יארב
ת וינידמה
״ת ינמרגה
םהינש .מל
,באילא
רמושה״
״ריעצה
הנקלאל
,ת ילגרמ
ןכו אצי הז
התע
םעטמ
ןוכמה
רקחל
תוצופתה
:
םיוק״
רקחל
ת ס ינכ
םידוהיה
םייחל
םייחרזאה
״הינמרגב
בקע יל
.ירוט
םוחתב
יפר ג וילב יבה
איצוה
ןוכמה
רקחל
ת ונויצה
ת וחתפמ
תעבראל
ם יסרגנוקה
םיינויצה
םינושארה
.מל
ר לק ניו
.מו
,ףרש
חתפמ
בתכל
תעה
״םינפבמ״
.מל
רלײװסכוב
.דועו
לכ
ם ירפס־ת ואצ וה
,הלא ןיב וז
הקיתווה
ןיבו
,תושדחה
ת ודיתע
םדקל
ם ידמ ימב
אל
ם יל יגר
תא לכ
ימוחת
יעדמ
,תודהיה
ףא
ןהש
תוקסוע
םג
ם יעדמב
,םירחא
ךכבו
התובישח
הבורמה
לש
ת וליעפ
תול״ומ
.וז