Page 91 - Jewish Book Annual Volume 31

Basic HTML Version

87
MARK / JACOB FRIEDMAN
ןלאסרעוױנוא
ןקימענמורא־ץלא
:םנייא
װעסאק״
ןוא
,וועטיק
תפצ ןוא ורי ­
םילש —
עאלב
םינוגינ
ןופ
סטאג
ןקיבייא
.ךויער
,רענייק
רענייק ראט טינ
טפוטשעגפא
,ןרעוו
םעראוו
רעד
,שורפ רעד
,רתסנ
רעד
וואוו־דמל
ןענעז
ןופ
ןייא םייל
ןטאנקעג
יוו רעד
רענידנצעג
ןוא רעד
רעשירעיופ
.פאלכ זיא יד
עטקיטכעראב־קיצנייא
גנואיצאב
וצ םעד ו ד —
,טפאשביל
םגה
רעזדנוא
ןגייא ןייז ןעק טינ
סיורא ןופ יד
ןצענערג
ןופ
. ך י א
ינא
,ןימאמ
ינא
ןימאמ
זא
ןי.ימ
,ץראה
ןידנ
ש יילפ
ןוא
ןייב
ןוא
רעדע י
ד יל ג
ןופ
ם י ו ב ןוא
ךי_יט ןוא
ןייטש
ןע נע ז
ר ע ד נ יק
ןופ
ןייא
.ןעמאמ
ןיא
ט כא נ־ף יט
ט ר ע ה ר ע ד
ןעמ ר יא
ד יל ג י ו ו
.ןייר ־ק ילא ווק
ןלע ווק
ר ימ ןיא
ם ול ח ןוא
ןע נא :
ד ל א ב
טעוו
עמאמ ר יא
ע ט ע ר א ק ך ר ע ט ש
ןע נאפש
ןוא
ןר יפ
ןט ימ
ןע י ול ב
ךא ילש
זר נ וא
.םייהא
ואוו
זיא יד
?ם ייה
ר ימ
ןע נע ז
ןיילא
ךאר יד
,םייה
ןוא
םאר
ע ט ס ג נע ל
ןוא
עט סק יצ נייא
ןייג
זיא ןופ
,ך יז
וצ
,ך יז
.ן י יל א ־ ך י זך יא
ןוא
רע וו
זיא יד
עמאמ ?
יז זיא
רע זר נ וא
טש ראד
ןוא
ןייוועג
ןוא
ט רא ג
,ך י ז ך י א
.ןיילא־ד יז־וצ
ןוא
רעדעי
ךיא זיא א
,םעטםיס־ןענוז
טמערופעגםיוא
טימ רעד
רעקיבלעז
רעקיפוסנא
טפאשולק
יוו יד
.בלימ ןוא ץלא זיא :סנ רעד
םעראוו
ןוא יד
,עקשערעמ
רעד
שריה ןוא רעד
,טרעפמעל
ןוא
יאדווא רעד
שטנעמ טימ ןייז
גנאזעג
ןוא
.ןייוועג
זיא רעד
רעתמא
סנ־לעב
רעד
רעפאשאב
ןופ םעד
.ץלא
זיא םע ןא
הלווע וצ
ןבאה
תונעט וצ
,םיא וצ
ןריפ טימ םיא א
,תקולחמ
וצ
ןבויא
ןגעק
.םיא ןופ ץלא ןיא רעד
טלעוו
טגנילק פא רעד אכע ןופ
ןכעלטעג
־יכ
.בוט
וליפא ןעוו עמ טאה ךאנ א טייק
ןשינערעווש
טבעלרעד
וצ ןייז א ןקז :
י_יא
דלא ווע ג
ט ג נ י ז
רע ד ןקז —
,יד־יד־י״יא
ןוא
ט ג נא ל ר ע ד
וצ
ם י ו ב ןוא
ל ג י ופ
ם ולש :
ר ע מ ייב
,ןבראד
ל גייפ
,ןבראטש
רא נ
י ל ב ןוא ילפ
טוט טאג
א ו ה ־ ך ױ ב
ןט לא הא ב
ןיא
.ם ולח
י.יא
,דלא ווע ג
ר ע ס י ור ג
,טאג
,ו יל ־ ו יל
ט סאה
ןעמ ונע ג וצ
,רעמ ייב
לגייפ ןוא
עני.ימ
ע ג נ ו י
,ר ע ד יל ג
רא נ
ט לא צא ב
,וטסאה
ר ע ס י ור ג
ן ובש ח ־ל ע ב
,וד
ראפ
ש יילפ
ןוא
ט א ל ב ןוא
זאר ג
ט ימ
ד ל א ג נ י ג
ןופ
.רע ד יל