Page 154 - Jewish Book Annual Volume 32

Basic HTML Version

1 4 6
JEWISH BOOK ANNUAL
meniwna Vx-nzra ’ pn ’ x x r p n x ,a’ ax_,?n .pxp pyaw :*n*iyn
/BOlV’ X ,'TT 611 .1973 > H 3 1 DSnX ,OlV]UK 01*? /HTlpa ’ ? ’ *! TO P
.f?ns ,t3sxttngny’$n ns;a,5l?m*? px uxbw x pyn
-to^DTaK1? nsrpo’n^tao ,a’ax-*?n
.*] i
a - n
i
a
t * p
o
n i x o
o
/BOlV’X /TT 379 .1973 ^XlfcP PX P’XnXS
.tfns ,tjfi8nn$ny*$n nypgoo’ ,?x,>a px ogtow x pyn
r a n ’x ’s x r nyi ,3 ’a x^ n . n a ’ a o n i p » i ? / p i a ’ * “i s o
/BOlV’ K /TT 484 .1973 ,Vx*ltt*a
'nya ^sxtznxnyxn nynVm px Vayaw x pyn fia p’a xn sw m x
.w n y isw # pyaw nyn .i*?ns
.p*?’x .n i r s - ja * ra nny . c p c ^ s n *? *»n p>*? p i a p i s o
12
,460
.1973
^nx*? rmai Vxnupa
Bywa^a
»xxi’
p n x
,5*5$"Vn
/BOlV’ X /TT
'nya ,tosxwnxny’xn nyaV’n px VtoyDW x pyn Tia p’a xn s im n s
.f?ns
nato nxopxnyn — *niyn . f n w n s n *? n p i n a T ’ i s o
/BOlV’X /TT 273 .1974 ,VXW*a f W l S ’XXP pJHX ,5*5#"Vn .lX“)3Xa
,BS8nn$ny*$n nynywnxn px Voyow x pyn nia p’axnswm n
.7*?ns
px . o n y j a i x n y ^ a a y V a x T n x r m x a o x o
t o o
y’aayVaxT px rn$ao$o px niVnp yw n r ya an x a n ps pjyn:**
—'c rn n ^ ’ n px nynnya ytzpxxa n in n jyaipyaaix
7
yayT oxn
-V5 .(nyapna) » m pyaw T x a nxopxnyn .
1945—1940
,.n"wn
ps r^ n t r a ny-r
25
a /?xnip px fmgiogo ps Bsxwixaonjx1? ,asax
px nrnpjgns ,ypnyax px iD s x ^ x a o i^ ’? yw n r ny’ aayVaxT n
.1
'a
.1973
,nyniy*? ynynix
.]*?ns ,BS8nnsnsp$n nynyto px ttyaw pyn
nn nxapxnyn .n*?\np nywnr x nxs naxa x . p *> ta •» t
2
? s n s o
*f?\nB’ a nyn t r a ,*?xnEpa pnjnpB *>xxr p n x ,5’ ag-Vn .upspiBw
,]t)xt3W ytap’ r ’xnxs n px n^npaxns px p sx^ xao -rax1? n ps
/BO l^X /TT 461 .1973
.j*?ns ,t5sxwngnysxn nyxVyp px ogow x pyn
71
a p’axnsw -mx
nypwxnp ,5’ ag-Vn .
epspsbw
nn :nxopxnyn . p n w x n p n s o *
/TT 674 .1973 ,nwifin H pX Vxnfe’ px tD’jVOTiX1?
.[?]1973 ,*?intzp . p n a t n s o n
2
3
x ■' a p i p o ^ n x p o
/B01*?’ X ,'TT 260
.l*?ns ,t3sxwngny’ gn nyx*?yp px *?ByBtt x pyn